Sverigedemokraterna i Vellinge | Sverigedemokraterna i Vellinge

Sverigedemokraterna Vellinge

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Vellinge

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Kristian Svensson

Ordförande

SMS/Tel: 0705-30 02 44

Sverigedemokraterna Vellinge
Box 80
235 22 Vellinge

Skicka e-post till oss

Karl-Johan Persson

Pressansvarig och gruppledare i KF

SMS/Tel: 0706-04 46 60

 • Rapport från kyrkofullmäktige i Vellinge Månstorp 2019-11-07.

  Av kristiansvensson den 27 november, 2019
  0

  Pkt. 5

  Nomineringsgrupp SD Vellinge yrkade på ett tillägg i budgetens verksamhetsmål under följande punkter:

  • Gudstjänster & kyrkliga handlingar: Vårda traditionen kring skolavslutning i kyrkan.
  • Kyrkans unga: Söka samarbete med kommunens föreningar, trygghetsvärdar och nattvandrare. Skapa förutsättningar för ungdomar att upptäcka kyrkans historia, traditioner, identitet.
  • Diakoni & mission: Uppsökande verksamhet hos nyanlända i syfte att sprida det kristna budskapet och fånga upp eventuellt utsatta kristna.
  • Församlingsverksamhet: Personligen kontakta nya medlemmar och medlemmar som lämnar svenska kyrkan i syfte att hörsamma den enskilda medlemmens beslut och därigenom skapa bättre underlag för framtida beslut.
  • Kyrkoråd – Kyrkofullmäktige – Revision: Arbeta för att involvera bl.a. kyrkofullmäktige, kommunens föreningar och företag i arbetet med att ta fram församlingsinstruktionerna.
  • Lokaler och mark: Värna om jordbruksmarken.
  • Personalutveckling: Möjliggöra för förtroendevalda att följa kyrkans personal under en arbetsdag. Studiebesök för kyrkofullmäktige i församlingens kyrkor där dess historia föredras av dess representanter.

   

  Omdisponering resurser:

   

  Gudstjänster & kyrkliga handlingar: 200.000 (-)
  Kyrkans unga: 100.000 (+)
  Diakoni & mission: Inom föreslagen budget.
  Församlingsverksamhet: 100.000 (+)
  Kyrkoråd – Kyrkofullmäktige – Revision: Inom föreslagen budget.
  Lokaler och mark: Inom föreslagen budget.
  Personalutveckling: Inom föreslagen budget.

   

   

  Kyrkofullmäktiges ordförande menade att vår nomineringsgrupps budgetreservation måste beredas för att kunna hanteras i fullmäktige. Jag ställde då frågan till ordförande hur detta skulle kunna vara möjligt när vi fick budgetförslaget mindre än 14 dagar innan mötet och att kyrkorådet inte hade något möte innan fullmäktigemötet. Något underlag till budgeten har inte presenterats. Jag fick inget svar utan det enda budskapet var att yrkandet behövde beredas innan det kunde tas upp. Jag föreslog därför att vårt yrkande skulle avslås men att det skulle bifogas i protokollet då jag reserverade mig mot beslutet. Efter mötet skrev jag nedanstående motion i ärendet. En motion som kommer att tas upp i nästa fullmäktige för vidare beredning i kyrkorådet.

  Motion om att ge kyrkorådet i uppdrag att klargöra och förtydliga budgetprocessen.

  Vid kyrkofullmäktigemötet 2019-11-07 pkt.5 kunde inte mötet redogöra för hur en enskild ledamot på ett korrekt sätt skall kunna yrka på ändringar eller tillägg i den föreslagna budgeten. Vidare delgavs inte fullmäktiges ledamöter budgetförslaget förrän mindre än 14 dagar innan beslut skulle fattas. Det är av yttersta vikt att den enskilda ledamöten eller nomineringsgrupper på ett demokratiskt sätt skall kunna komma med egen budget, ändrings- eller tilläggsyrkande. Detta för att kunna påverka, driva opinion och komma med alternativa förslag, allt i syfte att förbättra verksamheten och därigenom fullgöra sitt förtroendeuppdrag.

  Vellinge kyrkofullmäktige föreslås därför besluta:

  Att ge kyrkorådet i uppdrag att klargöra och förtydliga budgetprocessen på ett sådant sätt att det tydligt framgår i tex arbetsordningen hur den enskilde ledamoten eller nomineringsgruppen skall kunna lägga ett eget budgetförslag, ändrings- eller tilläggsyrkande.

  Att ge kyrkorådet i uppdrag att klargöra och förtydliga hur och när underlag till budgeten kan inhämtas.

   

  Kristian Svensson

  Ledamot i Vellinge Månstorp kyrkofullmäktige

   

   

 • Rapport från Myndighetsservicenämnden 2019-10-10.

  Av kristiansvensson den 16 oktober, 2019
  0

   

  Pkt. 13  Sverigedemokraterna yrkade på avslag av ”Revidering av myndighetsservicenämndens delegeringsordning” med motiveringen:

  En enig nämnd yrkade den 12:e september på återremiss utifrån att godtagbara underlag saknades för att hantera den uppkomna jävsproblematiken i den nya förvaltningsorganisationen. SD Vellinge anser att det är anmärkningsvärt att inget ytterligare underlag presenterades, varken i det utskickade beslutsunderlaget eller på dagens möte och yrkade därför på avslag i sin helhet. Efter votering kunde vi tyvärr konstatera att inget annat parti stod upp för det krav på bättre underlag som nämnden begärt. Vi reserverade  oss mot beslutet.

  Pkt. 21 Sverigedemokraterna yrkade på avslag av ”Nybyggnad en- och tvåbostadshus, Lilla Hammar 13:7 – Östra Halörsvägen 132-3” med motiveringen:

  Sverigedemokraterna i Vellinge anser att de utpekade värdena för riksintresse för högexploaterade kustzoner enligt Miljöbalken påverkas negativt. Byggnader ska utformas med hänsyn till platsens värden och kvaliteter enligt PBL. Sverigedemokraterna i Vellinge anser inte att den föreslagna byggnaden uppfyller anpassningskraven i området. Vår bedömning är vidare att Vellinge kommun utsätter sig för en betydande risk genom att ge bygglov till en fastighet som uppenbart befinner sig i ett område som ofta är utsatt för förhöjt vattenstånd. Tyvärr fick vi inget gehör från övriga partier. Vi reserverade oss mot beslutet.

  Kristian Svensson

  Ledamot i kommunfullmäktige & Myndighetsservicenämnden

   

 • Rapport från Myndighetsservicenämnden 2019-09-12.

  Av kristiansvensson den 25 september, 2019
  0

  Punkt 11.

  Sverigedemokraterna i Vellinge noterar det olämpliga i KS delegationsordning avseende möjligheten att överklaga, transparens samt risk för maktkoncentration i för kommunen viktiga frågor. Genom omorganisationen som föreslås tänjer man dessutom på begreppet jäv och hur detta skall hanteras.

  I det beslutsunderlag som bifogats ärendet hittar inte SD Vellinge tillfredsställande svar på, i första hand jävssituationen, de synpunkter som lyfts fram till Charlotte Unosson från MYS AU.

  I den muntliga redovisning som Charlotte Unosson samt Martin Jungman föredrar på myndighetsnämndens möte framkommer inget som förändrar vårt ställningstagande.

  Sverigedemokraterna i Vellinge yrkar i första hand på återremiss och i andra hand på avslag.

  Samtliga ledamöter bifaller yrkandet på återremiss och en enhällig nämnd återremitterar ärendet.

   

  Som en följd av det som framkommit har Sverigedemokraterna idag 2019-09-25 lämnat in följande motion till kommunfullmäktige:

  Motion om att återkalla kommunstyrelsens delegationsordning gällande förändring av förvaltningsorganisation.

  Den 28:e maj tog kommunstyrelsen beslut om att ändra i delegationsordningen gällande förändring av förvaltningsorganisationen. Index: D13:1 (Se förtydligande nedan).

  Sverigedemokraterna i Vellinge ser med oro på den föreslagna sammanslagningen mellan förvaltningen för Tekniska- och Myndighetsservicenämnden. Uppenbar jävssituation råder då utförande- och kontrollfunktion kommer att ligga i samma organisation. Det kan vidare inte anses trovärdigt att denna typ av organisationsförändring inte skulle påverka fastslagen budget. Som en följd av ovanstående förväntas myndighetsservicenämnden fatta beslut om reviderad delegationsordning utan erforderliga underlag.

  Att denna typ av beslut kan tas utan ett politiskt godkännande bedömer vi vara fel då kommunens trovärdighet gentemot sina invånare kan skadas.

  Vellinge kommunfullmäktige föreslås därför besluta:

  Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att återkalla delegeringsbeslut enligt Index: D13:1

  Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att uppföljning på kommunstyrelsens delegeringsbeslut skall redovisas skyndsamt alternativt på nästkommande kommunstyrelsemöte.

  Förtydligande avseende index: D13:1

  Ärende: Beslut om förändring av förvaltningsorganisation på kommunövergripande nivå.

  Kommentar: Verkställighetsbeslut som fattas av kommundirektören.

  Villkor: Samråd med kommunstyrelsens ordförande. Beslut får endast fattas inom de ekonomiska ramar som fastslagits i budget.

   

  Punkt 17.

  Lilla Hammar 13:7 – Nybyggnad av tvåbostadshus samt rivningsanmälan.

  Sverigedemokraterna i Vellinge anser att de utpekade värdena för riksintresse för högexploaterade kustzoner enligt Miljöbalken påverkas negativt. Byggnader ska utformas med hänsyn till platsens värden och kvaliteter enligt PBL. Sverigedemokraterna i Vellinge anser inte att den föreslagna byggnaden uppfyller anpassningskraven i området. Vår bedömning är vidare att Vellinge kommun utsätter sig för en betydande risk genom att ge bygglov till en fastighet som uppenbart befinner sig i ett område som ofta är utsatt för förhöjt vattenstånd.

  I underlaget till beslut saknades en nybyggnadskarta som bla ger viktig information om husets placering och höjder.

  Sverigedemokraterna i Vellinge yrkar i första hand på återremiss och i andra hand på avslag.

  Samtliga ledamöter bifaller yrkandet på återremiss och en enhällig nämnd återremitterar ärendet.

   

  Kristian Svensson

  Ledamot i myndighetsservicenämnden

   

 • Rapport från kyrkofullmäktige 2019-05-16.

  Av kristiansvensson den 22 maj, 2019
  0

  Vår nomineringsgrupp SD Vellinge fick i torsdags glädjande igenom en av våra två inlämnade motioner.

  Nomineringsgrupp SD Vellinge anser att församlingens kyrkor är kulturhistoriskt värdefulla och vackra. Under en stor del av året råder mörker och våra kyrkor syns därför dåligt. Som en del i att synliggöra församlingens kyrkor och skapa förutsättningar för invånarna att glädjas åt byggnaderna anser vi att dessa bör belysas.

  Vellinge Månstorps kyrkofullmäktige beslutade att ge kyrkorådet i uppdrag att utreda kostnaderna för att på bästa sätt belysa våra kyrkor.

  Motionen som fick avslag föranledde bra diskussioner Troligen innebär det att vi framöver lyfter frågan igen, men då i samband med budgetarbetet.

  Nomineringsgrupp SD Vellinge anser att församlingens kyrkor bör hållas öppna under större delen av Allhelgonahelgen då detta är ett tillfälle då många församlingsbor söker sig till kyrkogårdarna för att minnas sina anhöriga. Ett utmärkt tillfälle att ge församlingsborna möjligheten att gå in i kyrkorna och inleda ett samtal med kyrkans representanter eller att bara sitta i stillhet för en stund.

  Vellinge kyrkofullmäktige föreslogs besluta:

  Att ge kyrkorådet i uppdrag att utreda möjligheten att prova med utökade öppettider i församlingens kyrkor under Allhelgonahelgen.

  Kyrkorådet yrkade på avslag i brist på personal. Kyrkofullmäktige röstade på bifall till kyrkorådets förslag. Nomineringsgrupp SD Vellinge reserverade sig mot beslutet.

  Jag lämnade även in en ny motion:

  Beredningsutskottet föreslår enligt §20 i kyrkorådsprotokollet 2019-02-25 att församlingen skall anlägga en muslimsk begravningsplats.

  I kyrkans tidning 2019 nr.12 Park & kyrkogård framkommer i en artikel möjligheten att avtala med en kyrkogårdsförvaltning i närheten om gravsättning där. ”I närheten” tolkar SD Vellinge som i princip hela Skåne då kommunikationerna i Skåne är mycket goda.

  Vellinge Månstorps kyrkofullmäktige föreslås därför besluta:

  Att ge kyrkorådet i uppdrag att komplettera beredningsutskottets uppdrag, detta så att beredningsutskottet får i uppgift att ta fram ett underlag för de möjligheter som finns att avtala med en kyrkogårdsförvaltning i närheten, om att gravsättning kan ske där.

  Att kyrkorådet i första hand yrkar på att kyrkofullmäktige avtalar med en kyrkogårdsförvaltning i närheten om att gravsättning kan ske där.

  Eder:

  Kristian Svensson

  Ledamot i Vellinge Månstorp kyrkofullmäktige.

 • JIMMIE ÅKESSON I VELLINGE

  Av erikhector den 20 maj, 2019
  0

  I fredags besökte Jimmie Åkesson vårt torgmöte i Vellinge. En mycket stor uppslutning sympatisörer och intresserade passade på att ta foton tillsammans med Jimmie, ställa frågor och sjunga för honom på hans födelsedag!

  SD Vellinges ordförande Kristian Svensson lämnade över en present till Jimmie på hans födelsedag – en gås som för många representerar Skåne och Vellinge. Tanken går också givetvis till Selma Lagerlöf och boken om Nils Holgerssons underbara resa. Jimmie har nu, likt Nils Holgersson, åkt land och rike runt för att besöka alla kommuner och för att träffa väljare inför EU-valet.