Sverigedemokraterna i Vellinge | Sverigedemokraterna i Vellinge

Sverigedemokraterna Vellinge

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Vellinge

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Kristian Svensson

Ordförande

SMS/Tel: 0705-30 02 44

Sverigedemokraterna Vellinge
Box 80
235 22 Vellinge

Skicka e-post till oss

Karl-Johan Persson

Pressansvarig och gruppledare i KF

SMS/Tel: 0706-04 46 60

 • Rapport från Kommunstyrelsen 6/2

  Av sdvellinge den 3 juni, 2020
  0

  Sverigedemokraterna motsätter sig uppförandet av Vellinge parkby och yrkade därför avslag till exploateringsavtalet och detaljplanen (ärende 10 & 11).
  Anledningen är primärt för att det är ett alltför omfattande byggprojekt med 600 bostäder, skola och förskola som planeras uppföras på jordbruksmark och sannolikt kommer förstöra kulturmiljön kring gården och parken (se bilder).
  .
  Vi ville även sänka bygghöjden för detaljplanen för Ingelstad 3:36 m fl, vid Kanslivägen i Västra Ingelstad från 12 m till 10 m. (ärende 12).

  Vidare så yrkade vi avslag till detaljplanen för del av Höllviken 23:7, vård- och omsorgsboende öster om Henriks hage (ärende 16). Det är anmärkningsvärt att det föreslås exploatering på brukningsvärd jordbruksmark då det finns möjlighet till att annan mark tas i anspråk, m.h.t. miljöbalken:

  Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på̊ ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.

 • Rapport från Kommunfullmäktige 27/4

  Av sdvellinge den 28 april, 2020
  0

  23. Årsredovisning 2019 Vellinge kommun

  Sverigedemokraterna valde att inte delta i beslutet då revisorerna inte är färdiga med sin granskning.

   

  24. Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige i Vellinge kommun

  Kommunstyrelsens förslag:
  Ledamot som önskar delta på distans ska senast 6 kalenderdagar före sammanträdet
  anmäla detta till kommunförvaltningens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske
  på distans.

  Sverigedemokraternas, Liberalernas, Socialdemokraternas, Centerns och Miljöpartiets yrkande:

  • 10 – Ledamot som önskar deltar på distans ska snarast, dock senast 1 kalenderdag före sammanträdet anmäla detta till kommunförvaltningens kansli. Det krävs bifall av minst två tredjedelar av tjänstgörande ledamöter för att avgöra om närvaro får ske på distans.

   

  25. Revidering av reglemente för gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun.

  Kommunstyrelsens förslag:
  Ledamot som önskar delta på distans ska senast 6 dagar i förväg anmäla detta till
  styrelsens/nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

  Sverigedemokraternas, Liberalernas, Socialdemokraternas, Centerns och Miljöpartiets yrkande:

  5.3.2 – Ledamot som önskar deltar på distans ska snarast, dock senast 1 dag i förväg anmäla detta till styrelsens/nämndens kansli. Ingen ledamot nekas deltagande på distans.

   

  27. Svar på motion från Angela Everbäck (MP) gällande utredning av möjligheten att anlägga fler

  Hundrastgårdar

  Angela Everbäck (MP) föreslår i en motion, inlämnad 2019-05-20, att Vellinge kommun utreder behovet samt möjligheten till att anlägga kompletterande hundrastgårdar i de av kommunens tätorter som saknar sådana.

  Sverigedemokraterna yrkar bifall till motionen.

   

  28. Svar på motion från Karl-Johan Persson (SD) m fl om att kräva utdrag ut belastningsregistret

  vid nyanställning och upphandling av tjänster inom omsorg

  Sverigedemokraterna har lämnat in en motion enligt följande:

  • att i syfte att skapa en tryggare omsorg, ge kommunstyrelsen i uppdrag att

  införa krav på utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning av all personal

  inom äldreomsorg och LSS i Vellinge kommun.

  • att ge kommunstyrelsen i uppdrag att redan vid upphandling av tjänster som

  omfattar äldreomsorg och LSS i Vellinge kommun införa krav på leverantörer

  att tillse att deras personal lämnar utdrag ur belastningsregistret.

  Glädjande så har Kommunfullmäktige bifallet Sverigedemokraternas motion.

   

  35. Interpellation från Kristian Svensson (SD) angående avsaknad av budget och plan för intern

  kontroll för miljö- och byggnadsnämnden

  Kommunfullmäktige i Vellinge kommun beslutade den 24 februari 2020 om att upphäva myndighetsservicenämnden och att bilda en ny nämnd kallad miljö- och byggnadsnämnden. Kommunfullmäktige beslutade också samtidigt om ett nytt reglemente för miljö- och byggnadsnämnden. Ärendet hade beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen.

  Länsstyrelsen har varit på tillsynsbesök och lämnat en rapport. Länsstyrelsen har förelagt kommunen att yttra sig över de brister i kommunens organisation som Länsstyrelsen har framhållit.

  Frågor:

  1. Finns det någon av nämnden beslutad budget för Miljö- och byggnadsnämnden?
  2. Finns det någon av kommunfullmäktige beslutad budget för Miljö- och byggnadsnämnden?
  3. Finns det någon av nämnden beslutad plan om intern kontroll för nämnden?

   

  36. Interpellation från Karl-Johan Persson (SD) angående saneringskostnader i Skanörs hamn

  Vellinge kommun har finansierat en sanering på ca 750 000 kr i Skanörs hamn i samband med

  förberedelser av mark för kallbadhus. Skälet till saneringsbehovet är bla att båtklubben i Skanörs

  hamn, förorenat marken med miljöskadliga ämnen.

  Sverigedemokraterna anser det omoraliskt att kommuninvånarna ska stå för notan.

  Frågor:

  1. Enligt kommunallagen 2 kap 3 § ska Kommuner och regioner behandla sina medlemmar lika, om

  det inte finns sakliga skäl för något annat.

  -Vilket sakligt skäl finns i detta sammanhang, för att Vellinge kommun ska finansiera saneringen där

  en båtklubb förorenat marken?

  1. Enligt kommunallagen 2 kap 4 § får Kommuner och regioner inte fatta beslut med tillbakaverkande

  kraft till nackdel för medlemmarna. Sådana beslut får dock fattas om det finns synnerliga skäl för det.

  -Vilket synnerligt skäl finns för att kostnaden av saneringen ska anses gynnsam för kommunens

  medlemmar och inte en nackdel med tillbakaverkande kraft?

   

  37. Interpellation från Kristian Svensson (SD) angående otydlig gränsdragning mellan

  kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden

  Frågor:

  • I svaret från Samhällsbyggnadschefen saknas svar avseende avgränsningen av miljöfrågor. Vilken är denna avgränsning utifrån reglementet?
  • Viken är din definition av vad som ingår i begreppet miljöfrågor?
  • Var det inte tänkt att Miljö- och byggnadsnämnden skulle få utökat ansvar över miljöfrågor och att det var anledningen till att Myndighetsservicenämnden lades ner?
  • Var finner kommunstyrelsens ordförande stöd i att nuvarande reglemente ger Miljö- och byggnadsnämnden utökat ansvar i klimat- och miljöfrågor?
  • Är det rimligt och demokratiskt att ett reglemente är så otydligt formulerat att gränsdragningen mellan Kommunstyrelsen och Miljö- och byggnadsnämnden, att det blir upp till kommunstyrelsens & Miljö- och byggnadsnämndens ordförande att bestämma vad som hanteras av vem och hur fungerar det i så fall med ”antagen” budget?
  • Ser Kommunstyrelsens ordförande någon risk med nuvarande reglemente utifrån sannolikheten att viktiga miljöfrågor ”hamnar mellan stolarna”?
 • Rapport från kommunstyrelsen 7/4.

  Av sdvellinge den 7 april, 2020
  0

  En glad nyhet från dagens kommunstyrelsemöte var att vi fick bifall på vår motion om att kräva utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning och upphandling av tjänster inom omsorg. Se längst ner för mer information.

  Övriga ärenden som vi hade synpunkter på:

  7. Planuppdrag för Eskilstorp 34:18, Eskilsgården.

  Eskilsgården i Vellinge har fram till mitten av augusti 2019 fungerat som vårdboende, då det på grund av fuktproblem föranledde Omsorgsnämnden att säga upp hyresavtalet
  med BR-fastigheter. Det finns ett behov av nya lokaler för ett vård- och omsorgsboende samt för daglig verksamhet enligt LSS. Kommunstyrelsens fastighetsutskott beslutade
  2019-11-06 att ge fastighetsenheten i uppdrag att under 2020 projektera och upphandla rivning av byggnaden samt ge enheten för plan och exploatering i uppdrag att begära
  planuppdrag från kommunstyrelsen gällande fastigheten Eskilstorp 34:18 för ett vård och omsorgsboende samt LSS daglig verksamhet. Plan- och bygglovsenhetens bedömning är att det finns stöd i gällande översiktsplan,
  samt att det är lämpligt att pröva ny detaljplan enligt inkommen begäran från
  kommunstyrelsens fastighetsutskott. Detaljplanen bedöms inte vara av betydande
  intresse för allmänheten eller innebära någon betydande miljöpåverkan.

  Sverigedemokraterna yrkar på att ge Plan- och Byggenheten i uppdrag att upprätta detaljplan för Eskilsgården 34:18, Eskilsgården genom utökat förfarande.

  Sverigedemokraterna värnar om den demokratiska processen och vill framhålla vikten av lokalförankring hos medborgarna. En detaljplan av den omfattning som är aktuell, centralt belägen i ett äldre villaområde i Vellinge är självklart av betydande intresse för allmänheten i övrigt av stor betydelse särskilt för Vellingeborna. Sverigedemokraterna anser därför att det också är olämpligt att genomföra detaljplaneprocessen med standardförfarande.

  8. Utställning för Fördjupad översiktsplan för Östra Höllviken, Vision 2050

  Den fördjupade översiktsplanen för östra Höllviken är en fördjupning av Vellinge kommuns gällande översiktsplan. Syftet med planen är att visa på kommunens vision
  för östra Höllviken, visa på utveckling i ett attraktivt läge, centralt, kollektivtrafiknära och med närhet till havet, skapa en välkomnande entré till Höllviken, skapa gröna områden för rekreation och hantering av vatten. Planen är inte juridiskt bindande.
  Planstrukturen för Östra Höllviken möjliggör en långsiktig etapputbyggnad fram till år 2050, vilket följer samma tidsperspektiv som kommunens översiktsplan. Etapperna i
  det tidiga skedet för området är till stor del beroende av markåtgärder och utbyggnad av infrastruktur så som dagvattenhantering, vilket omfattar flera fastighetsägare. För att samordna utbyggnaden behövs det tas fram en exploateringsstrategi och kalkyl för
  området

  Sverigedemokraterna yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. Vi motsätter oss fortsatt exploatering på jordbruksmark och verkar för en hållbar tillväxt.

  11. Revidering delegeringsordning för kommunstyrelsen 2020

  Vi yrkar på att kommunstyrelsens delegeringsordning utformas i enlighet med eget förslag.

  Sverigedemokraterna motsätter sig att kommunstyrelsens delegeringsordning utformas på det sätt som föreslås. Skälet till att vi motsätter oss detta är att förslaget innehåller delegeringar som:

  1. Inte är förenlig med kommunallagen
  2. Är allt för långtgående och sätter demokratiska regler ur funktion
  3. Skapar jävssituationer

  26. Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige i Vellinge kommun

  Kommunstyrelsens förslag:
  Ledamot som önskar delta på distans ska senast 6 kalenderdagar före sammanträdet
  anmäla detta till kommunförvaltningens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske
  på distans.

  Sverigedemokraternas och övrig närvarande oppositions yrkande:

  §10 – Ledamot som önskar deltar på distans ska snarast, dock senast 1 kalenderdag före sammanträdet anmäla detta till kommunförvaltningens kansli. Det krävs bifall av minst två tredjedelar av tjänstgörande ledamöter för att avgöra om närvaro får ske på distans.

  27. Revidering av reglemente för gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun

  Kommunstyrelsens förslag:
  Ledamot som önskar delta på distans ska senast 6 dagar i förväg anmäla detta till
  styrelsens/nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
  Sverigedemokraternas och övrig närvarande oppositions yrkande:

  5.3.2 – Ledamot som önskar deltar på distans ska snarast, dock senast 1 dag i förväg anmäla detta till styrelsens/nämndens kansli. Ingen ledamot nekas deltagande på distans.

  28. Svar på motion från Karl-Johan Persson (SD) m fl om att kräva utdrag ut belastningsregistret vid nyanställning och upphandling av tjänster inom omsorg

  Sverigedemokraterna har lämnat in en motion enligt följande:

  • att i syfte att skapa en tryggare omsorg, ge kommunstyrelsen i uppdrag att
  införa krav på utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning av all personal
  inom äldreomsorg och LSS i Vellinge kommun.

  • att ge kommunstyrelsen i uppdrag att redan vid upphandling av tjänster som
  omfattar äldreomsorg och LSS i Vellinge kommun införa krav på leverantörer
  att tillse att deras personal lämnar utdrag ur belastningsregistret.

 • Rapport från kyrkofullmäktige i Vellinge Månstorp 2019-11-07.

  Av kristiansvensson den 27 november, 2019
  0

  Pkt. 5

  Nomineringsgrupp SD Vellinge yrkade på ett tillägg i budgetens verksamhetsmål under följande punkter:

  • Gudstjänster & kyrkliga handlingar: Vårda traditionen kring skolavslutning i kyrkan.
  • Kyrkans unga: Söka samarbete med kommunens föreningar, trygghetsvärdar och nattvandrare. Skapa förutsättningar för ungdomar att upptäcka kyrkans historia, traditioner, identitet.
  • Diakoni & mission: Uppsökande verksamhet hos nyanlända i syfte att sprida det kristna budskapet och fånga upp eventuellt utsatta kristna.
  • Församlingsverksamhet: Personligen kontakta nya medlemmar och medlemmar som lämnar svenska kyrkan i syfte att hörsamma den enskilda medlemmens beslut och därigenom skapa bättre underlag för framtida beslut.
  • Kyrkoråd – Kyrkofullmäktige – Revision: Arbeta för att involvera bl.a. kyrkofullmäktige, kommunens föreningar och företag i arbetet med att ta fram församlingsinstruktionerna.
  • Lokaler och mark: Värna om jordbruksmarken.
  • Personalutveckling: Möjliggöra för förtroendevalda att följa kyrkans personal under en arbetsdag. Studiebesök för kyrkofullmäktige i församlingens kyrkor där dess historia föredras av dess representanter.

   

  Omdisponering resurser:

   

  Gudstjänster & kyrkliga handlingar: 200.000 (-)
  Kyrkans unga: 100.000 (+)
  Diakoni & mission: Inom föreslagen budget.
  Församlingsverksamhet: 100.000 (+)
  Kyrkoråd – Kyrkofullmäktige – Revision: Inom föreslagen budget.
  Lokaler och mark: Inom föreslagen budget.
  Personalutveckling: Inom föreslagen budget.

   

   

  Kyrkofullmäktiges ordförande menade att vår nomineringsgrupps budgetreservation måste beredas för att kunna hanteras i fullmäktige. Jag ställde då frågan till ordförande hur detta skulle kunna vara möjligt när vi fick budgetförslaget mindre än 14 dagar innan mötet och att kyrkorådet inte hade något möte innan fullmäktigemötet. Något underlag till budgeten har inte presenterats. Jag fick inget svar utan det enda budskapet var att yrkandet behövde beredas innan det kunde tas upp. Jag föreslog därför att vårt yrkande skulle avslås men att det skulle bifogas i protokollet då jag reserverade mig mot beslutet. Efter mötet skrev jag nedanstående motion i ärendet. En motion som kommer att tas upp i nästa fullmäktige för vidare beredning i kyrkorådet.

  Motion om att ge kyrkorådet i uppdrag att klargöra och förtydliga budgetprocessen.

  Vid kyrkofullmäktigemötet 2019-11-07 pkt.5 kunde inte mötet redogöra för hur en enskild ledamot på ett korrekt sätt skall kunna yrka på ändringar eller tillägg i den föreslagna budgeten. Vidare delgavs inte fullmäktiges ledamöter budgetförslaget förrän mindre än 14 dagar innan beslut skulle fattas. Det är av yttersta vikt att den enskilda ledamöten eller nomineringsgrupper på ett demokratiskt sätt skall kunna komma med egen budget, ändrings- eller tilläggsyrkande. Detta för att kunna påverka, driva opinion och komma med alternativa förslag, allt i syfte att förbättra verksamheten och därigenom fullgöra sitt förtroendeuppdrag.

  Vellinge kyrkofullmäktige föreslås därför besluta:

  Att ge kyrkorådet i uppdrag att klargöra och förtydliga budgetprocessen på ett sådant sätt att det tydligt framgår i tex arbetsordningen hur den enskilde ledamoten eller nomineringsgruppen skall kunna lägga ett eget budgetförslag, ändrings- eller tilläggsyrkande.

  Att ge kyrkorådet i uppdrag att klargöra och förtydliga hur och när underlag till budgeten kan inhämtas.

   

  Kristian Svensson

  Ledamot i Vellinge Månstorp kyrkofullmäktige

   

   

 • Rapport från Myndighetsservicenämnden 2019-10-10.

  Av kristiansvensson den 16 oktober, 2019
  0

   

  Pkt. 13  Sverigedemokraterna yrkade på avslag av ”Revidering av myndighetsservicenämndens delegeringsordning” med motiveringen:

  En enig nämnd yrkade den 12:e september på återremiss utifrån att godtagbara underlag saknades för att hantera den uppkomna jävsproblematiken i den nya förvaltningsorganisationen. SD Vellinge anser att det är anmärkningsvärt att inget ytterligare underlag presenterades, varken i det utskickade beslutsunderlaget eller på dagens möte och yrkade därför på avslag i sin helhet. Efter votering kunde vi tyvärr konstatera att inget annat parti stod upp för det krav på bättre underlag som nämnden begärt. Vi reserverade  oss mot beslutet.

  Pkt. 21 Sverigedemokraterna yrkade på avslag av ”Nybyggnad en- och tvåbostadshus, Lilla Hammar 13:7 – Östra Halörsvägen 132-3” med motiveringen:

  Sverigedemokraterna i Vellinge anser att de utpekade värdena för riksintresse för högexploaterade kustzoner enligt Miljöbalken påverkas negativt. Byggnader ska utformas med hänsyn till platsens värden och kvaliteter enligt PBL. Sverigedemokraterna i Vellinge anser inte att den föreslagna byggnaden uppfyller anpassningskraven i området. Vår bedömning är vidare att Vellinge kommun utsätter sig för en betydande risk genom att ge bygglov till en fastighet som uppenbart befinner sig i ett område som ofta är utsatt för förhöjt vattenstånd. Tyvärr fick vi inget gehör från övriga partier. Vi reserverade oss mot beslutet.

  Kristian Svensson

  Ledamot i kommunfullmäktige & Myndighetsservicenämnden