5 miljoner utan upphandling | Sverigedemokraterna i Vellinge

5 miljoner utan upphandling

Nyheter från nämndsammanträde den 11/12-2018, (Nämnden för Gemensam Medborgarservice) (NGM)

Sverigedemokraterna är det parti som i många år försökt påkalla uppmärksamhet och stävja brister i samband med upphandlingar i Vellinge kommun. Vi har efterlyst transparens och bättre underlag till beredningar.

Vi har som enda parti uppmärksammat att kommunen köpt in juridiktjänster för långt över fem miljoner kronor utan ramavtalsupphandling. Detta framgår av revisionsbyrån KPMG:s revisionsrapport. Av rapporten framgår även att andra upphandlingars underlag inte varit tillräckliga.

Med anledning av att Nämnden för Gemensam Medborgarservice den 11/12 avslog vårt tilläggsyrkande till kommunens riskanalysskrivelse, reserverade sig Sverigedemokraterna i samband med nämndssammanträdet med följande lydelse:

Nämnden för gemensam medborgarservice Dnr: NGM 2018/1021

RESERVATION

Sverigedemokraterna har yrkat på tilläggsyrkande enligt följande ordalydelse (stycke 6)

”Risk för förtroendeskada”
På vilket sätt kan förtroendet för Vellinge kommun skadas om avtalsefterlevnaden är låg? På vilket sätt kommer kommunen att säkerställa så att de avtal kommunen har tecknat med förtroendevalda politiker, inte anses utgöra jäv eller på annat sätt skadar förtroendet för Vellinge kommun? På vilket sätt kommer kommunen att säkerställa så att de avtal kommunen har tecknat med företag, som i sin tur anlitar förtroendevalda politiker eller dessas närstående som underentreprenörer, inte anses utgöra jäv eller på annat sätt skadar förtroendet för Vellinge kommun?

Eftersom nämnden avslagit vårt tilläggsyrkande, utan att fullt ut beakta befintliga risker, och eventuellt kommande risker av dessa slag, samt att revisorerna påtalat dessa brister i Vellinge kommuns förvaltning, reserverar sig Sverigedemokraterna mot beslutet till förmån för eget yrkande[…].

Under NGM:s sammanträde lämnade vi in protokollsanteckningar med följande lydelse:

”Nämnden för gemensam medborgarservice Dnr: NGM 2018/870

 PROTOKOLLSANTECKNINGNAR

Sverigedemokraterna noterar att, revisorerna anmärkt på det som Sverigedemokraterna många gånger pekat på, nämligen att vissa rutinerna kring upphandlingar inte varit tillräckliga och bristande.

En kommun kan inte med allmänna medel beredas möjlighet till en ”läropeng” till att prova sig fram, med upphandlingsförfarandena tills det blir rätt. En kommun kan inte frångå jävsreglerna eller sätta upp unika krav för att rikta en upphandling. Det utrymmet finns inte i gällande författningar.

Det allmänna skall kunna räkna med att en kommun kan, och till fullo följer alla lagstiftade former av upphandlingar.

Det är av särskild allvarlig karaktär att Vellinge kommun köpt in juridiktjänster för mer 5 miljoner kronor utan att teckna ett ramavtal. Det är en allvarlig brist av vikt […].

Allt gott
Deniz Eryilmaz

Ordinarie ledamot i NGM, Vellinge kommunfullmäktige samt ordinarie ledamot i regionfullmäktige.