Sverigedemokraterna i Vellinge | Sverigedemokraterna i Vellinge | Sida 2

Sverigedemokraterna Vellinge

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Vellinge

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Kristian Svensson

Ordförande

SMS/Tel: 0705-30 02 44

Sverigedemokraterna Vellinge
Box 80
235 22 Vellinge

Skicka e-post till oss

Karl-Johan Persson

Pressansvarig och gruppledare i KF

SMS/Tel: 0706-04 46 60

 • SD Vellinge i distrikt Skånes distriktsårsmöte

  Av erikhector den 8 april, 2019
  0

  Den 24:e mars deltog SD Vellinge i distrikt Skånes distriktsårsmöte på Kockum Fritid i Malmö.

  Mötet inleddes med trevligt mingel och välkomstkaffe. Vi var en grupp på sex personer från SD Vellinge som stolt representerade Vellinge kommun bland totalt 33 Skånska kommuner.

  Det var sedan i en fullsatt mötessal som Jörgen Grubb hälsade alla välkomna och målade fint upp historian om hur SD var organiserat i Skåne, hur framtiden ser ut, och hur kommunföreningarna i Skåne skall sammarbeta framöver, med Malmö som eget distrikt. Jörgen delade en inspirerande vision om vikten att kunna lösa problem, och att stötta varandra. Han uppmuntrade till att söka stöd av de som delar samma filosofiska inrikting och de som har kunskapen att hjälpa, och målade upp hur ”passionen för oss samman.” Jörgen tackades sedan av som avgående distriksordförande, och det hänvisades till distriktsgruppens framgångar under de senaste åren.

  Till följd av detta röstade den icke-Malmö-gruppen fram den nya styrelsen för det nya distrikt Skåne, samt ombud och suppleanter till partiets Landsdagar senare i höst. Till ny ordförande för distrikt Skåne valdes Johan Wifralius, till ny vice ordförande valdes Ewa Karlsson, och till andre vice ordförande återvaldes Björn Söder.

  Inom SD Vellinge-gruppen ansåg vi att det inte var ett helt oväntat resultat. Under dagen gratulerade några av oss Johan som också visat intresse att hjälpa Vellingeföreningen. Vi påpekade också framtida planer att knoppa av fler delar av Skåne, där Vellinge kommun då blir del av Skåne södra. Vi hade såklart velat vara med i denna distriktsstyrelsen den dagen det blir aktuellt.
  Mötet bidrog med en inspirerande blanding av ’networking’, trevlig lunch och agendapunkterna. Det var också glädjande att se den starka distriktsgruppen runtom Skåne. Vi ser fram emot vårt deltagande vid nästa årsmöte.

   

  På bild från v: Kristian Svensson, Suzanne Lindström, Kristina Hansson, Jerry Bjelk, Lena Henrikson och Karl-Johan Persson

 • Jessica Stegrud – toppkandidaten från Vellinge

  Av erikhector den 20 mars, 2019
  0

  På medlemsmötet i kommunhuset den 18:e mars samlades ett 20-tal medlemmar för att lyssna på SD:s andranamn på EU-listan – Jessica Stegrud

  Under kvällen talade hon bland annat om:

  – Varför tog jag klivet in i politiken?
  – Varför har ”Swexit” blivit en ”fixit”?
  – SD:s viktigaste delar i valplattformen.
  – Hur ser jag på framtiden?

   

  Efter Jessicas trevliga och intressanta framförande bjöds det på fika med eftersnack

 • Jörgen Grubb gästade oss i Vellinge

  Av erikhector den 19 mars, 2019
  0

  Riksdagsledamot och distriktsordförande Jörgen Grubb höll ett intressant föredrag efter årsmötet samtidigt som medlemmarna kunde njuta av goda smörgåstårtor.

  Nyvalde ordförande Kristian Svensson tackar mötesordförande Jörgen Grubb och överlämnar en blomsterbukett.

 • Styrelsen i SD Vellinge

  Av Admin den 19 mars, 2019
  0

  Nyvalda styrelsen från vänster: Ordförande Kristian Svensson, Vice ordförande Jerry Bjelk, Medlemsansvarig Kristina Hansson, Suppleant Jan Lexryd, Sekreterare och 2:e vice ordförande Ann-Lis Lexryd, Kassör Lisbeth Kvist Hallgren.


  Kristian Svensson

  Ordförande


   

  Jerry Bjelk

  Vice ordförande


  Lisbeth_Kvist_Hallgren_2

  Lisbeth Kvist Hallgren

  Kassör


  Ann-Lis Lexryd

  Sekreterare och 2:a vice ordförande


  Kristina_Hansson_2

  Kristina Hansson

  Medlemsansvarig


  Jan Lexryd

  Suppleant


 • Rapport från Myndighetsservicenämndens möte 2019-01-03 samt 2019-01-24.

  Av kristiansvensson den 27 januari, 2019
  0

  Eftersom jag reste bort precis efter förra mötet kommer här en sammanfattning av båda mötena:

  2019-01-03

  pkt. 4:

  Sverigedemokraterna i Vellinge yrkade på att delegering enligt I.2 ”Beslut att bevilja bostadsanpassningsbidrag m.m. över fyra prisbasbelopp, i de fall det inte är frågan om principiella ärenden” inte skall delegeras till arbetsutskottet.

  Efter det att arbetsutskottets 5 ledamöter valts på ett odemokratiskt sätt, utifrån väljarnas perspektiv, yrkade SD Vellinge på att beslut att avslå ansökan om bostadsanpassningsbidrag enligt I.2 inte skall delegeras till arbetsutskottet  utan beslutas i nämnden som tidigare. Detta därför att SD Vellinge i princip kan hållas utanför viktiga beslut. (Jörgen Nord (S) blev efter sluten votering invald som ordinarie ledamot i arbetsutskottet efter att Vellingealliansen tillsammans med socialdemokraterna röstat på Jörgen och Moderaterna valde att lägga ner sina röster, SD fick nöja sig med en ersättarplats)

  Moderaternas servicegaranti leder i detta fall till en maktkoncentration, allt för att kunna påskynda beslutsprocessen.

  Sverigedemokraterna i Vellinge reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Jag valde dock 2019-01-21 att göra en laglighetsprövning hos förvaltningsrätten med följande motivering:

  Den 2019-01-03 tog myndighetsservicenämnden i Vellinge ett beslut som jag anser strider mot kommunallagen kap.6 §38 punkt 3. Myndighetsservicenämnden i Vellinge beslutade 2019-01-03 §4 ”Delegationsordning för myndighetsservicenämnden” Index I.2 att delegera till arbetsutskottet: Beslut att bevilja bostadsanpassningsbidrag m.m. över fyra prisbasbelopp, i de fall det inte är frågan om principiella ärenden. Jag anser att detta strider mot kommunallagen kap.6 §38 punkt 3: Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av stor vikt. Rimligen bör det tydligt framgå i delegationsordningen vilka ärenden som inte är principiella för att kunna delegeras.

  2019-01-24

  pkt. 14: 

  Protokollsanteckning pkt 14 ”Yttrande angående förändringar i renhållningsordningens föreskrifter ”.

  Sverigedemokraterna i Vellinge anser att arbetsmiljön är viktig och förordar en ändring i bilaga B, Avfallsutrymmen, tekniska krav pkt. ARBETSMILJÖ ”från trösklar och trappsteg undvikas” till ”trösklar och trappsteg får ej förekomma”.

  pkt. 17: 

  Sverigedemokraterna i Vellinge yrkar i första hand på återremiss av budgeten då den ekonomiska redogörelsen är bristfällig.

  I andra hand yrkar vi på ett tilläggsyrkande:

  Under rubriken ”Prioriterade satsningar” ges tillägget:

  • Verka för att inga tillfälliga bygglov ges för modulhus/baracker utan istället arbeta för långsiktiga lösningar med god framförhållning.

  Under rubriken ”Ekonomi” justera kostnader genom tillägget:

  • Minska antalet bygglovshandläggare, minus 600.000 sek.

  Glädjande valde valde L, Mp samt S att bifalla SD:s yrkande om återremiss men eftersom kvalificerad majoritet krävs i nämnder till skillnad från i fullmäktige så antogs budgeten med 6 röster mot 5. Vårt andra hands yrkande bifölls ej.

  Sverigedemokraterna i Vellinge reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

  Sverigedemokraterna i Vellinge yrkade i första hand på återremiss då vi anser att intäkter och kostnader kan specificeras bättre. Den ekonomiska redovisningen under rubriken ”Ekonomi” är bristfällig då endast intäkter och kostnader redovisas som enda poster. Det är orealistiskt att kunna granska och bedöma en budget med endast dessa två siffror som underlag.

  Sverigedemokraterna i Vellinge anser att tillväxtmålet på 1% är för högt för att kommunen skall kunna fungera tillfredsställande kortsiktigt såväl som långsiktigt samtidigt som natur, jordbruksmark och boendemiljö bevaras. Med vår mer eftertänksamma och konservativa bedömning anser vi att 0,25% tillväxt är mer rimlig. Med SD:s politik skulle antalet bygglovshandläggare kunna minskas och därmed också kostnaderna. Enligt vår budget får vi en kostnadsreducering med 600.000 sek.

  Sverigedemokraterna anser att modulhus/baracker är av ondo och ett tecken på dålig framförhållning samt förfular boendemiljön för intillboende. Erfarenheten visar att de flesta av de tillfrågade rågrannarna ställer sig negativa till denna typ av byggnation. Sverigedemokraterna vill därför verka för att inga tillfälliga bygglov ges för modulhus/baracker.

  Eder:

  Kristian Svensson

  Ledamot i myndighetsservicenämnden