Sverigedemokraterna i Vellinge | Sverigedemokraterna i Vellinge | Sida 2

Sverigedemokraterna Vellinge

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Vellinge

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Kristian Svensson

Ordförande

SMS/Tel: 0705-30 02 44

Sverigedemokraterna Vellinge
Box 80
235 22 Vellinge

Skicka e-post till oss

Karl-Johan Persson

Pressansvarig och gruppledare i KF

SMS/Tel: 0706-04 46 60

 • Rapport från Myndighetsservicenämnden 2019-09-12.

  Av kristiansvensson den 25 september, 2019
  0

  Punkt 11.

  Sverigedemokraterna i Vellinge noterar det olämpliga i KS delegationsordning avseende möjligheten att överklaga, transparens samt risk för maktkoncentration i för kommunen viktiga frågor. Genom omorganisationen som föreslås tänjer man dessutom på begreppet jäv och hur detta skall hanteras.

  I det beslutsunderlag som bifogats ärendet hittar inte SD Vellinge tillfredsställande svar på, i första hand jävssituationen, de synpunkter som lyfts fram till Charlotte Unosson från MYS AU.

  I den muntliga redovisning som Charlotte Unosson samt Martin Jungman föredrar på myndighetsnämndens möte framkommer inget som förändrar vårt ställningstagande.

  Sverigedemokraterna i Vellinge yrkar i första hand på återremiss och i andra hand på avslag.

  Samtliga ledamöter bifaller yrkandet på återremiss och en enhällig nämnd återremitterar ärendet.

   

  Som en följd av det som framkommit har Sverigedemokraterna idag 2019-09-25 lämnat in följande motion till kommunfullmäktige:

  Motion om att återkalla kommunstyrelsens delegationsordning gällande förändring av förvaltningsorganisation.

  Den 28:e maj tog kommunstyrelsen beslut om att ändra i delegationsordningen gällande förändring av förvaltningsorganisationen. Index: D13:1 (Se förtydligande nedan).

  Sverigedemokraterna i Vellinge ser med oro på den föreslagna sammanslagningen mellan förvaltningen för Tekniska- och Myndighetsservicenämnden. Uppenbar jävssituation råder då utförande- och kontrollfunktion kommer att ligga i samma organisation. Det kan vidare inte anses trovärdigt att denna typ av organisationsförändring inte skulle påverka fastslagen budget. Som en följd av ovanstående förväntas myndighetsservicenämnden fatta beslut om reviderad delegationsordning utan erforderliga underlag.

  Att denna typ av beslut kan tas utan ett politiskt godkännande bedömer vi vara fel då kommunens trovärdighet gentemot sina invånare kan skadas.

  Vellinge kommunfullmäktige föreslås därför besluta:

  Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att återkalla delegeringsbeslut enligt Index: D13:1

  Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att uppföljning på kommunstyrelsens delegeringsbeslut skall redovisas skyndsamt alternativt på nästkommande kommunstyrelsemöte.

  Förtydligande avseende index: D13:1

  Ärende: Beslut om förändring av förvaltningsorganisation på kommunövergripande nivå.

  Kommentar: Verkställighetsbeslut som fattas av kommundirektören.

  Villkor: Samråd med kommunstyrelsens ordförande. Beslut får endast fattas inom de ekonomiska ramar som fastslagits i budget.

   

  Punkt 17.

  Lilla Hammar 13:7 – Nybyggnad av tvåbostadshus samt rivningsanmälan.

  Sverigedemokraterna i Vellinge anser att de utpekade värdena för riksintresse för högexploaterade kustzoner enligt Miljöbalken påverkas negativt. Byggnader ska utformas med hänsyn till platsens värden och kvaliteter enligt PBL. Sverigedemokraterna i Vellinge anser inte att den föreslagna byggnaden uppfyller anpassningskraven i området. Vår bedömning är vidare att Vellinge kommun utsätter sig för en betydande risk genom att ge bygglov till en fastighet som uppenbart befinner sig i ett område som ofta är utsatt för förhöjt vattenstånd.

  I underlaget till beslut saknades en nybyggnadskarta som bla ger viktig information om husets placering och höjder.

  Sverigedemokraterna i Vellinge yrkar i första hand på återremiss och i andra hand på avslag.

  Samtliga ledamöter bifaller yrkandet på återremiss och en enhällig nämnd återremitterar ärendet.

   

  Kristian Svensson

  Ledamot i myndighetsservicenämnden

   

 • Rapport från kyrkofullmäktige 2019-05-16.

  Av kristiansvensson den 22 maj, 2019
  0

  Vår nomineringsgrupp SD Vellinge fick i torsdags glädjande igenom en av våra två inlämnade motioner.

  Nomineringsgrupp SD Vellinge anser att församlingens kyrkor är kulturhistoriskt värdefulla och vackra. Under en stor del av året råder mörker och våra kyrkor syns därför dåligt. Som en del i att synliggöra församlingens kyrkor och skapa förutsättningar för invånarna att glädjas åt byggnaderna anser vi att dessa bör belysas.

  Vellinge Månstorps kyrkofullmäktige beslutade att ge kyrkorådet i uppdrag att utreda kostnaderna för att på bästa sätt belysa våra kyrkor.

  Motionen som fick avslag föranledde bra diskussioner Troligen innebär det att vi framöver lyfter frågan igen, men då i samband med budgetarbetet.

  Nomineringsgrupp SD Vellinge anser att församlingens kyrkor bör hållas öppna under större delen av Allhelgonahelgen då detta är ett tillfälle då många församlingsbor söker sig till kyrkogårdarna för att minnas sina anhöriga. Ett utmärkt tillfälle att ge församlingsborna möjligheten att gå in i kyrkorna och inleda ett samtal med kyrkans representanter eller att bara sitta i stillhet för en stund.

  Vellinge kyrkofullmäktige föreslogs besluta:

  Att ge kyrkorådet i uppdrag att utreda möjligheten att prova med utökade öppettider i församlingens kyrkor under Allhelgonahelgen.

  Kyrkorådet yrkade på avslag i brist på personal. Kyrkofullmäktige röstade på bifall till kyrkorådets förslag. Nomineringsgrupp SD Vellinge reserverade sig mot beslutet.

  Jag lämnade även in en ny motion:

  Beredningsutskottet föreslår enligt §20 i kyrkorådsprotokollet 2019-02-25 att församlingen skall anlägga en muslimsk begravningsplats.

  I kyrkans tidning 2019 nr.12 Park & kyrkogård framkommer i en artikel möjligheten att avtala med en kyrkogårdsförvaltning i närheten om gravsättning där. ”I närheten” tolkar SD Vellinge som i princip hela Skåne då kommunikationerna i Skåne är mycket goda.

  Vellinge Månstorps kyrkofullmäktige föreslås därför besluta:

  Att ge kyrkorådet i uppdrag att komplettera beredningsutskottets uppdrag, detta så att beredningsutskottet får i uppgift att ta fram ett underlag för de möjligheter som finns att avtala med en kyrkogårdsförvaltning i närheten, om att gravsättning kan ske där.

  Att kyrkorådet i första hand yrkar på att kyrkofullmäktige avtalar med en kyrkogårdsförvaltning i närheten om att gravsättning kan ske där.

  Eder:

  Kristian Svensson

  Ledamot i Vellinge Månstorp kyrkofullmäktige.

 • JIMMIE ÅKESSON I VELLINGE

  Av erikhector den 20 maj, 2019
  0

  I fredags besökte Jimmie Åkesson vårt torgmöte i Vellinge. En mycket stor uppslutning sympatisörer och intresserade passade på att ta foton tillsammans med Jimmie, ställa frågor och sjunga för honom på hans födelsedag!

  SD Vellinges ordförande Kristian Svensson lämnade över en present till Jimmie på hans födelsedag – en gås som för många representerar Skåne och Vellinge. Tanken går också givetvis till Selma Lagerlöf och boken om Nils Holgerssons underbara resa. Jimmie har nu, likt Nils Holgersson, åkt land och rike runt för att besöka alla kommuner och för att träffa väljare inför EU-valet.

 • SD Vellinge i distrikt Skånes distriktsårsmöte

  Av erikhector den 8 april, 2019
  0

  Den 24:e mars deltog SD Vellinge i distrikt Skånes distriktsårsmöte på Kockum Fritid i Malmö.

  Mötet inleddes med trevligt mingel och välkomstkaffe. Vi var en grupp på sex personer från SD Vellinge som stolt representerade Vellinge kommun bland totalt 33 Skånska kommuner.

  Det var sedan i en fullsatt mötessal som Jörgen Grubb hälsade alla välkomna och målade fint upp historian om hur SD var organiserat i Skåne, hur framtiden ser ut, och hur kommunföreningarna i Skåne skall sammarbeta framöver, med Malmö som eget distrikt. Jörgen delade en inspirerande vision om vikten att kunna lösa problem, och att stötta varandra. Han uppmuntrade till att söka stöd av de som delar samma filosofiska inrikting och de som har kunskapen att hjälpa, och målade upp hur ”passionen för oss samman.” Jörgen tackades sedan av som avgående distriksordförande, och det hänvisades till distriktsgruppens framgångar under de senaste åren.

  Till följd av detta röstade den icke-Malmö-gruppen fram den nya styrelsen för det nya distrikt Skåne, samt ombud och suppleanter till partiets Landsdagar senare i höst. Till ny ordförande för distrikt Skåne valdes Johan Wifralius, till ny vice ordförande valdes Ewa Karlsson, och till andre vice ordförande återvaldes Björn Söder.

  Inom SD Vellinge-gruppen ansåg vi att det inte var ett helt oväntat resultat. Under dagen gratulerade några av oss Johan som också visat intresse att hjälpa Vellingeföreningen. Vi påpekade också framtida planer att knoppa av fler delar av Skåne, där Vellinge kommun då blir del av Skåne södra. Vi hade såklart velat vara med i denna distriktsstyrelsen den dagen det blir aktuellt.
  Mötet bidrog med en inspirerande blanding av ’networking’, trevlig lunch och agendapunkterna. Det var också glädjande att se den starka distriktsgruppen runtom Skåne. Vi ser fram emot vårt deltagande vid nästa årsmöte.

   

  På bild från v: Kristian Svensson, Suzanne Lindström, Kristina Hansson, Jerry Bjelk, Lena Henrikson och Karl-Johan Persson

 • Jessica Stegrud – toppkandidaten från Vellinge

  Av erikhector den 20 mars, 2019
  0

  På medlemsmötet i kommunhuset den 18:e mars samlades ett 20-tal medlemmar för att lyssna på SD:s andranamn på EU-listan – Jessica Stegrud

  Under kvällen talade hon bland annat om:

  – Varför tog jag klivet in i politiken?
  – Varför har ”Swexit” blivit en ”fixit”?
  – SD:s viktigaste delar i valplattformen.
  – Hur ser jag på framtiden?

   

  Efter Jessicas trevliga och intressanta framförande bjöds det på fika med eftersnack