Sverigedemokraterna i Vellinge | Sverigedemokraterna i Vellinge | Sida 3

Sverigedemokraterna Vellinge

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Vellinge

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Kristian Svensson

Ordförande

SMS/Tel: 0705-30 02 44

Sverigedemokraterna Vellinge
Box 80
235 22 Vellinge

Skicka e-post till oss

Karl-Johan Persson

Pressansvarig och gruppledare i KF

SMS/Tel: 0706-04 46 60

 • 5 miljoner utan upphandling

  Av denizeryilmaz den 12 december, 2018
  0

  Nyheter från nämndsammanträde den 11/12-2018, (Nämnden för Gemensam Medborgarservice) (NGM)

  Sverigedemokraterna är det parti som i många år försökt påkalla uppmärksamhet och stävja brister i samband med upphandlingar i Vellinge kommun. Vi har efterlyst transparens och bättre underlag till beredningar.

  Vi har som enda parti uppmärksammat att kommunen köpt in juridiktjänster för långt över fem miljoner kronor utan ramavtalsupphandling. Detta framgår av revisionsbyrån KPMG:s revisionsrapport. Av rapporten framgår även att andra upphandlingars underlag inte varit tillräckliga.

  Med anledning av att Nämnden för Gemensam Medborgarservice den 11/12 avslog vårt tilläggsyrkande till kommunens riskanalysskrivelse, reserverade sig Sverigedemokraterna i samband med nämndssammanträdet med följande lydelse:

  Nämnden för gemensam medborgarservice Dnr: NGM 2018/1021

  RESERVATION

  Sverigedemokraterna har yrkat på tilläggsyrkande enligt följande ordalydelse (stycke 6)

  ”Risk för förtroendeskada”
  På vilket sätt kan förtroendet för Vellinge kommun skadas om avtalsefterlevnaden är låg? På vilket sätt kommer kommunen att säkerställa så att de avtal kommunen har tecknat med förtroendevalda politiker, inte anses utgöra jäv eller på annat sätt skadar förtroendet för Vellinge kommun? På vilket sätt kommer kommunen att säkerställa så att de avtal kommunen har tecknat med företag, som i sin tur anlitar förtroendevalda politiker eller dessas närstående som underentreprenörer, inte anses utgöra jäv eller på annat sätt skadar förtroendet för Vellinge kommun?

  Eftersom nämnden avslagit vårt tilläggsyrkande, utan att fullt ut beakta befintliga risker, och eventuellt kommande risker av dessa slag, samt att revisorerna påtalat dessa brister i Vellinge kommuns förvaltning, reserverar sig Sverigedemokraterna mot beslutet till förmån för eget yrkande[…].

  Under NGM:s sammanträde lämnade vi in protokollsanteckningar med följande lydelse:

  ”Nämnden för gemensam medborgarservice Dnr: NGM 2018/870

   PROTOKOLLSANTECKNINGNAR

  Sverigedemokraterna noterar att, revisorerna anmärkt på det som Sverigedemokraterna många gånger pekat på, nämligen att vissa rutinerna kring upphandlingar inte varit tillräckliga och bristande.

  En kommun kan inte med allmänna medel beredas möjlighet till en ”läropeng” till att prova sig fram, med upphandlingsförfarandena tills det blir rätt. En kommun kan inte frångå jävsreglerna eller sätta upp unika krav för att rikta en upphandling. Det utrymmet finns inte i gällande författningar.

  Det allmänna skall kunna räkna med att en kommun kan, och till fullo följer alla lagstiftade former av upphandlingar.

  Det är av särskild allvarlig karaktär att Vellinge kommun köpt in juridiktjänster för mer 5 miljoner kronor utan att teckna ett ramavtal. Det är en allvarlig brist av vikt […].

  Allt gott
  Deniz Eryilmaz

  Ordinarie ledamot i NGM, Vellinge kommunfullmäktige samt ordinarie ledamot i regionfullmäktige.

 • Rapport från Miljö- och byggnadsnämndens möte 2018-11-08.

  Av kristiansvensson den 12 november, 2018
  0

  Tilläggsyrkande från Sverigedemokraterna pkt 14 ” Yttrande över samråd gällande detaljplan för del av Östra Grevie 9:40, 9:12, 3:45 och 42:1 mfl”

  Under rubriken Miljö- och byggnadsavdelningens synpunkter görs i erforderlig omfattning tilläggen:

  • Underlaget till tillväxtavdelningens bedömning avseende miljöbalken 3 kap. 4§ saknas som underlag för beslut.
  • Underlaget till tillväxtavdelningens bedömning avseende miljökonsekvensbeskrivning Miljöbalken 6 kap. 11-12§ saknas som underlag för beslut. Minst en liten MKB enligt kap. 6 47§ bör göras.

  Som stöd för vårt yrkande hänvisade vi till:

  • Miljö balken 3 kap. 4§ Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.
  • I jordbruksverkets rapport 2017:5 beräknas, under perioden 2005-2015, 6000 hektar jordbruksmark ha bebyggts av i huvudsak bostäder.
  • Idag ligger Sveriges försörjningsgrad runt 50%, dvs hälften av det vi äter importeras. I stort sett har vi gått från 85-90% till 50% på 25 år. Denna radikala försämring har skett sedan 1990 och mycket på grund av att vi gick med i EU.

  Trots stöd från Socialdemokraterna vid voteringen röstades förslaget ner efter votering. SD Vellinge reserverade sig mot beslutet.


  Tilläggsyrkande från Sverigedemokraterna pkt 13 ” Yttrande över samråd gällande detaljplan för del av Vellinge 68:14”.

  Under rubriken Miljö- och byggnadsavdelningens synpunkter görs i erforderlig omfattning tilläggen:

  • Underlaget till tillväxtavdelningens bedömning avseende miljöbalken 3 kap. 4§ saknas som underlag för beslut.
  • Underlaget till tillväxtavdelningens bedömning avseende miljökonsekvensbeskrivning Miljöbalken 6 kap. 11-12§ saknas som underlag för beslut. Minst en liten MKB enligt kap. 6 47§ bör göras
  • Anknytning mot väg 100 bör säkerställas innan vidare arbete med detaljplanen genomförs.

  Som stöd för vårt yrkande hänvisade vi till:

  • Miljö balken 3 kap. 4§ Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.
  • I jordbruksverkets rapport 2017:5 beräknas, under perioden 2005-2015, 6000 hektar jordbruksmark ha bebyggts av i huvudsak bostäder.
  • Idag ligger Sveriges försörjningsgrad runt 50%, dvs hälften av det vi äter importeras. I stort sett har vi gått från 85-90% till 50% på 25 år. Denna radikala försämring har skett sedan 1990 och mycket på grund av att vi gick med i EU.

  Trots stöd från Socialdemokraterna vid voteringen röstades förslaget ner efter votering. SD Vellinge reserverade sig mot beslutet.


  Under pkt 27 yrkar Sverigedemokraterna i Vellinge, som vid tidigare ansökan, på avslag på ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med komplementbyggnader Lilla Hammar 15:32.

  • Sverigedemokraterna anser att bebyggelsen kommer att förändra områdets karaktär och ge en negativ bild av landskapet. Det är Sverigedemokraternas starka uppfattning att många av de som flyttar till Falsterbonäset lockas av en unik natur och en attraktiv miljö och vi menar att den föreslagna byggnationen förstör dessa värden genom stadsliknande bebyggelse.
  • Ytterligare bostäder lär dessutom öka de redan påtagliga trafikproblem som finns på näset.
  • Sverigedemokratera beklagar den hårda urbanisering av Falsterbonäsets tätorter som vi anser leder till en reducerad attraktivitet för Vellinge kommuns invånare.

  Vi fick tyvärr inget gehör från övriga partier och Sverigedemokraterna i Vellinge reserverade sig mot beslutet att godkänna detaljplanen för Lilla Hammar 15:32 i kommunfullmäktige 2015-06-17.

   

  Kristian Svensson

  2:e vice ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden.

 • Rapport från kyrkofullmäktige 2018-11-06.

  Av kristiansvensson den 12 november, 2018
  0

  Under punkt 5 ”Budget och verksamhetsplan 2019” yrkade nomineringsgrupp SD Vellinge på ett tillägg i verksamhetsmålen under följande punkter:

  • Gudstjänster & kyrkliga handlingar: Vårda traditionen kring skolavslutning i kyrkan.
  • Undervisning – konfirmander: Söka samarbete med kommunens föreningar, trygghetsvärdar och nattvandrare. Skapa förutsättningar för ungdomar att upptäcka kyrkans historia, traditioner, identitet.
  • Diakoni & mission: Uppsökande verksamhet hos nyanlända i syfte att sprida det kristna budskapet och fånga upp eventuellt utsatta kristna.
  • Församlingsverksamhet: Personligen kontakta nya medlemmar och medlemmar som lämnar svenska kyrkan i syfte att hörsamma den enskilda medlemmens beslut och därigenom skapa bättre underlag för framtida beslut.
  • Lokaler och mark: Värna om jordbruksmarken och hålla dessa i stånd.
  • Personalutveckling: Möjliggöra för förtroendevalda att följa kyrkans personal under en arbetsdag. Studiebesök för kyrkofullmäktige i församlingens kyrkor där dess historia föredras av dess representanter.

  Efter en intressant debatt fick vårt yrkande gehör från tre personer från nomineringsgrupp ”kyrkans väl” vid votering men tyvärr räckte inte detta för att rösta igenom förslaget. SD Vellinge reserverade sig mot beslutet.


  Under punkt 7 ”Arbetsordning för kyrkofullmäktige” yrkade SD Vellinge i första hand på att man i sin helhet hänvisar direkt till kyrkoordningen 3 kap. och i andra hand på tillägg i arbetsordningen enligt nedan:

  • Bordläggning enligt 3 kap 27§
  • Reservation enligt 35§

  Eftersom ingen kunde redogöra för syftet med arbetsordningen föreslog SD Vellinge att kyrkorådets ordförande skulle bordlägga ärendet. Detta förslag fick gehör av samtliga ledamöter.


  Under punkt 9 ”Markförsäljning – del av Ö Grevie 42:1” yrkade nomineringsgrupp SD Vellinge i första hand på bordläggning enligt kyrkoordningen 3 kap. 27§ och i andra hand på avslag eftersom:

  • Förslag till beslut saknas enligt 3 kap. 22§.
  • Då köparens syfte är känt saknas analys utifrån moraliskt och etiskt perspektiv mot Miljöbalken 3 kap. 4§.
  • Analys utifrån våra barns och kommande generationer saknas.
  • Markförsäljningen är inte berett enligt 3 kap 22§

  Som argument förde vi fram:

  • Miljöbalken 3 kap. 4§ Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.
  • Jordbruksverket rapport 2017:5 Under perioden 2005-2015 beräknas 6000 hektar jordbruksmark ha bebyggts av i huvudsak bostäder.
  • Idag ligger Sveriges självförsörjningsgrad runt 50 procent, dvs hälften av det vi äter importeras. I stort har vi gått från 85-90 procent till 50 procent på 25 år. Denna radikala försämring har skett sedan 1990 och sedan vi gick med i EU. https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/855383?programid=950

  Efter ännu en intressant debatt fick vårt yrkande gehör från en personer från nomineringsgrupp ”kyrkans väl” vid votering men tyvärr räckte inte detta för att rösta igenom förslaget. SD Vellinge reserverade sig mot beslutet.

   

  Kristian Svensson

  Ledamot i kyrkofullmäktige Vellinge Månstorps församling.

 • Rapport från Miljö- och byggnadsnämnden 2018-06-14

  Av kristiansvensson den 17 juni, 2018
  0

  Sverigedemokraterna yrkar på avslag på pkt 14 ”Ansökan om bygglov för nybyggnad av restaurang på fastigheten Höllviken 10:48 – Kämpingestranden i Vellinge kommun ”

  Sverigedemokraterna i Vellinge anser inte att det är lämpligt att ersätta en mindre kiosk med en restaurang i två plan. Enligt planbestämmelserna är fastigheten avsedd för Natur /Lek.

   

  Sverigedemokraterna yrkar på avslag på pkt 16 ”Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med komplementbyggnader Lilla Hammar 15:32”

  Sverigedemokraterna i Vellinge reserverade sig mot beslutet att godkänna detaljplanen för Lilla Hammar 15:32 i kommunfullmäktige 2015-06-17.

  Sverigedemokraterna anser att bebyggelsen kommer att förändra områdets karaktär och ge en negativ bild av landskapet. Det är Sverigedemokraternas starka uppfattning att många av de som flyttar till Falsterbonäset lockas av en unik natur och en attraktiv miljö och vi menar att den föreslagna byggnationen förstör dessa värden genom stadsliknande bebyggelse.

  Ytterligare bostäder lär dessutom öka de redan påtagliga trafikproblem som finns på näset.

  Sverigedemokraterna beklagar den hårda urbanisering av Falsterbonäsets tätorter som vi anser leder till en reducerad attraktivitet för Vellinge kommuns invånare.

   

  Sverigedemokraterna yrkar på avslag på pkt 23 och 24 ”Ansökan om bygglov för flerbostadshus på fastigheterna Vellinge 99:148 samt 99:151”

  Sverigedemokraterna i Vellinge beklagar att kommunen avråder från parkeringsplatser under jord.

  Sverigedemokraterna i Vellinge anser inte att det finns tillräckliga friytor. Enligt PBL 9§ 8 kap. gäller att, om det inte finns tillräckligt med utrymme för både friyta och parkering skall det i första hand säkerställas att tillräckligt med friytor finns.

  Den framtida parkeringslösningen som redovisas i form av ett parkeringshus anser vi inte passa in i Vellinge.

   

  Sverigedemokraterna i Vellinge yrkar på avslag på pkt 25. ”Ändrad användning, hunddagis Åkarp 4:27”.

  Sverigedemokraterna i Vellinge beaktar grannens synpunkter och anser inte att verksamheten huvudsakligen kommer att kunna bedrivas inomhus. I området finns begränsad tillgång till rastplatser.

   

  Sverigedemokraterna i Vellinge yrkar på avslag på pkt 26. Nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnader Östra Grevie 9:57.

  Sverigedemokraterna i Vellinge anser inte att denna typ av bebyggelse kan anses som ett väsentligt samhällsintresse nog för att bebygga jordbruksmark enligt 3 kap. 1§ miljöbalken.

   

  Kristian Svensson

  2:e vice ordförande i Miljö- och byggnadsavdelningen.

   

   

   

   

   

   

   

 • Rapport från kyrkofullmäktige 2018-05-24.

  Av kristiansvensson den 30 maj, 2018
  0

  Protokollsanteckning från SD under pkt. Årsredovisning.

  I presentationen för förtroendevalda och kyrkoherdar i Skytts kontrakt den 17:e april 2018 (För övrigt den enda sammankomst, information eller utbildning som erbjudits fullmäktigeledamöterna sedan kyrkovalet) läser jag om församlingens uppdrag: ”Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission” vidare som kyrkofullmäktiges huvuduppdrag: ”Godkännande av församlingsinstruktionen och fatta beslut om mål och riktlinjer för verksamheten”

  Detta sagt vill jag påtala uppdraget enligt gällande församlingsinstruktion där tre områden särskilt skall ges fokus:

  • Söndagens gudstjänst: Här visar årsredovisningen en nedgång med ca. 20% (Från 11852 st. gudstjänstdeltagare 2014 till 9536 st. 2017). Alltså en kraftig nedgång trots uttalat fokus i församlingsinstruktionen.
  • Lärande: Någon direkt redovisning har jag inte hittat men noterar att deltagande i barn- och ungdomsverksamheten sjunkit från 123 st. år 2014 till 72 st. år 2017. Antalet vuxna i öppna verksamheten har minskat från 1074st. år 2014 till 567st. år 2017. Alltså en kraftig nedgång även här.
  • Frivilligarbetet: Nämns inte vad jag kan se.

  När det gäller församlingens övriga uppdrag diakoni och mission är det endast diakoni som beskrivits och jag väljer här att fokusera på nyanlända som endast omnämns med att en del hembesök gjorts för att överlämna välkomstkorg, informera samt start av ett språkcafé. Ingen ambition eller uppföljning med besöken och cafét redovisas.

  Sammanfattningsvis utifrån församlingens uppdrag ser jag ett behov av att en ny församlingsinstruktion snarast möjligt upprättas där mål och riktlinjer förtydligas på ett sådant sätt att löpande uppföljning blir enklare. I arbetet med att utforma den nya församlingsinstruktionen vill jag gärna hänvisa till två artiklar från kyrkans tidning. I en av artiklarna beskrivs ett arbetssätt där hela kyrkofullmäktige involveras och representanter från kommun, skola, vård, sociala myndigheter, polis och räddningstjänst, stora arbetsplatser, föreningar, ungdomar och kulturliv samlas för att ge sin bild av kommunen till församlingens förtroendevalda. I den andra beskrivs arbetet med en enkätundersökning. Att arbeta med båda arbetssätten skulle vara mycket intressant och övergripande.

   

  Nomineringsgrupp SD Vellinge anser utifrån årsredovisningen att det finns både behov och utrymme för en satsning i linje med artiklarnas innehåll när nu en ny församlingsinstruktion skall tas fram.

   

  Kristian Svensson

  Ledamot i kyrkofullmäktige Vellinge-Månstorps församling