Sverigedemokraterna i Vellinge | Sverigedemokraterna i Vellinge | Sida 3

Sverigedemokraterna Vellinge

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Vellinge

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Kristian Svensson

Ordförande

SMS/Tel: 0705-30 02 44

Sverigedemokraterna Vellinge
Box 80
235 22 Vellinge

Skicka e-post till oss

Karl-Johan Persson

Pressansvarig och gruppledare i KF

SMS/Tel: 0706-04 46 60

 • Lösenordsskyddad: Årsmöte den 11 februari 2018

  Av den 22 januari, 2018
  0

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

 • Rapport från Miljö- och byggnadsnämnden 2017-12-14.

  Av kristiansvensson den 16 december, 2017
  0
  • Under punkt 7 (Remissyttrande för Måsen 2 och 11) lämnade Sverigedemokraterna en protokollsanteckning:
  • Sverigedemokraterna i Vellinge vill genom en protokollsanteckning belysa att det i planbeskrivningen under rubriken ”Dricks- och spillvatten” finns beskrivet att funktion och dimension bör kontrolleras innan anslutning görs.Under rubriken ”Dagvatten” finns beskrivet att kapaciteten i ledningsnätet är ansträngt. Sverigedemokraterna i Vellinge ser inte stenkistor som ett hållbart alternativ utan menar att ledningsnätets kapacitet först skall förstärkas för att möjliggöra inkoppling.

   

  • Under punkt 9 (Budget 2018) yrkade Sverigedemokraterna på en ändring :
  • Sverigedemokraterna förespråkar assimilation och yrkar därför på att stycket med rubriken ”Integrationsverksamhet” stryks i sin helhet.Vidare en protokollsanteckning om att Sverigedemokraterna i Vellinge har ett tillväxtmål på max 0,25% och ser därför i enlighet med vår budgetreservation att en besparing på en bygglovshandläggare hade varit möjlig.

   

  • Under punkt 25, 26 och 27 (Bygglov för Hököpinge 55:104, 105, 106) yrkade Sverigedemokraterna på avslag med samma motivering som tidigare:
  • Med en positiv befolkningstillväxt, liten som stor, och ett attraktivt läge är det viktigt att tänka långsiktigt. Sverigedemokraterna anser att parkeringslösningen är otillfredsställande. Frågan om garage i källarplan är inte utredd och kostnad för detta alternativ är inte framtagna. Vi anser att frågan om boendemiljön och gröna ytor är av stor vikt för invånarna.Det nuvarande förslaget kommer att förstöra de värden som Bruksparken idag representerar då de gröna ytorna kommer att försvinna. De intilliggande bostadsrättsföreningarnas synpunkter har inte beaktats. Kommunallagen anger att kommunens ansvar i första hand avser de befintliga invånarna och att kommunen normalt sett inte får vidta åtgärder som är till nackdel för de befintliga invånarna (2 kap. 1§). I plan och bygglagen (1kap. 1§) anges också att kommunen skall arbeta för en utveckling som är till fördel också för kommande generationer. Att vidta åtgärder som är till fördel för nuvarande generationer som (ännu) inte bor i kommunen faller således utanför kommunernas befogenhets- område, så länge det inte också är till fördel för de befintliga invånarna.

   

  • Under punkt 28 (Bygglov för nybyggnation samt rivningslov för befintlig byggnad på fastigheten  Höllviken 8:70 – Falsterbovägen) yrkade Sverigedemokraterna på avslag:
  • Sverigedemokraterna i Vellinge har full respekt för att företag och privatpersoner vill tjäna pengar genom att bygga på attraktiv mark. Förslaget innebär dock en överexploatering av fastigheten enligt Sverigedemokraterna i Vellinge. Denna typ av bebyggelse passar inte in längs Falsterbovägen som är Höllvikens centrumgata.Vidare anser vi inte att sophanteringen är löst på ett tillfredsställande sätt och att inkopplings-möjligheten till dagvatten samt vatten & avlopp behöver utredas avseende kapacitet ur ett långsiktigt hållbart perspektiv.

   

  Efter mötet hade Miljö- & Byggnadsnämndens personal ordnat ett gott julbord samt levande musik nere på café Nyfiket. En trevlig kväll som fick avsluta nämndens arbete 2017.

  Med dessa ord vill jag passa på att önska alla Sverigevänner en riktigt God Jul & Gott Nytt år.

  Eder:

  Kristian Svensson

 • Rapport från kyrkofullmäktige Vellinge Månstorp församling 2017-12-05

  Av kristiansvensson den 5 december, 2017
  0

  Som invald ledamot i valberedningen kan jag glädjande meddela att våra nomineringar från SD Vellinge, idag på kyrkofullmäktiges möte, fick Kristina Hansson invald som ordinarie ledamot i Vellinge Månstorps kyrkoråd. Carolle Papp som ersättare i kyrkorådet och Jerry Bjelk som ledamot i valberedningen.

  Stort GRATTIS till de invalda och lycka till med Ert arbete.

  Kristian Svensson

  Ledamot i kyrkofullmäktige Vellinge Månstorp församling

 • Rapport från kommunstyrelsen 2017-11-21

  Av sdvellinge den 22 november, 2017
  0

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att aktualisera ”Vellinge översiktsplan 2010 – med utblick mot 2050”. Sverigedemokraterna yrkade på att Kommunstyrelsen ska ge tillväxtavdelningen i uppgift att ta fram förslag till ny ”Vellinge översiktsplan 2010 med utblick mot 2050 – Vellinge vidgar vyerna”, som grundar sig på befolkningstillväxt på 0,25%  samt bevarande av jordbruksmark och andra naturvärde. Detta pga att översiktsplanen styr framtida exploateringar på värdefull jordbruksmark och andra naturvärden.

  Under punkten kommunstyrelsens budget hade Sverigedemokraterna följande ändringsyrkande:

  Sid 7, andra stycket under Framtid

  ”en stor utmaning” ändras till ”ett stort problem”.

  Sid 9, sjätte stycket under Integration

  ”Den reviderade handlingsplanen för integration 2018-2019 börjar gälla”, stryks.

  ”Mål som ej uppfylldes i handlingsplan för integration 2016-2017 måste beaktas i arbetet med den reviderade handlingsplanen, vilket innebär behovet av bostäder och ekonomisk hållbarhet i mottagandet.” ändras till ”Mål som ej uppfylldes i handlingsplan för integration 2016-2017 måste beaktas i framtiden, vilket innebär behov av stopp i mottagandet av anvisade.”

  Sid 10, första stycket under verksamhetsmål

  ”anta detaljplan för större bostadsutbyggnad” ändras till ”anta detaljplan för mindre bostadsutbyggnad”

  Lägg till punkt: att minska den kraftiga exploateringen genom att växa med 0,25%.

  Sid 14

  Stryk samtliga detaljplaner som planeras på jordbruksmark.

  BR Fastighet, Budget 2018

  Sid 7

  Stryk Integrationsverksamhet

  Karl-Johan Persson  (SD)

  Ledamot kommunstyrelsen

 • Rapport från Miljö- och Byggnadsnämnden 2017-11-01

  Av kristiansvensson den 9 november, 2017
  0

  Under pkt 14 ”Förslag till insatser för att minska spridningen av microplaster i Vellinge kommun” yrkade vi i första hand på återremiss och i andra hand på ett tillägg.

  En stor del av Vellinge kommun angränsar mot vatten och många av kommunens invånare har valt att bosätta sig i kommunen för dess stora naturvärde. Sverigedemokraterna i Vellinge ser det därför som naturligt att vi tar ansvar för den påverkan vi människor orsakar genom användningen av plaster i vårt samhälle. Vidare ser vi det som positivt om vi kan skapa samarbete med våra högskolor och företag som arbetar med problemen relaterade till microplaster. Arbete som är preventivt, förebygger, skapar förståelse genom utbildning och forskning eller arbete för att undvika och rätta till de skador som microplasterna orsakar. Företag som arbetar med dessa frågor genererar arbetstillfälle med spetskompetens och möjliggöra export till andra länder, vilket är bra för Sverige.

  • Återremiss för att det i förslaget skall arbetas in i dokumentet hur Vellinge kommun skall förhålla sig i frågan mot de avloppsreningsverk vi använder oss av samt hur Vellinge kommun arbetar för att stimulera forskning och utveckling på området.

  Tilläggsyrkande:

  • Under rubriken: ”Vad kan vi i Vellinge kommun göra” skapas en ny underrubrik ”V/A (Vatten och Avlopp)” med texten, Vellinge kommun skall arbeta för att reningsverken vi använder oss av utrustas med den bästa tekniken på området.
  • Under rubriken: Vad kan vi i Vellinge kommun göra” skapas ytterligare en ny underrubrik ”Forskning och utveckling” med texten, Vellinge kommun skall arbeta för att stimulera forskning och utveckling och aktivt arbeta för att locka företag inom området till kommunen.

  Tyvärr biföll inte något av de andra partierna vårt yrkande.

  Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

  Eder:

  Kristian Svensson

  Ledamot i kommunfullmäktige & 2:e vice ordförande i MBN