Sverigedemokraterna i Vellinge | Sverigedemokraterna i Vellinge | Sida 3

Sverigedemokraterna Vellinge

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Vellinge

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Kristian Svensson

Ordförande

SMS/Tel: 0705-30 02 44

Sverigedemokraterna Vellinge
Box 80
235 22 Vellinge

Skicka e-post till oss

Karl-Johan Persson

Pressansvarig och gruppledare i KF

SMS/Tel: 0706-04 46 60

 • Jörgen Grubb gästade oss i Vellinge

  Av erikhector den 19 mars, 2019
  0

  Riksdagsledamot och distriktsordförande Jörgen Grubb höll ett intressant föredrag efter årsmötet samtidigt som medlemmarna kunde njuta av goda smörgåstårtor.

  Nyvalde ordförande Kristian Svensson tackar mötesordförande Jörgen Grubb och överlämnar en blomsterbukett.

 • Styrelsen i SD Vellinge

  Av Admin den 19 mars, 2019
  0

  Nyvalda styrelsen från vänster: Ordförande Kristian Svensson, Vice ordförande Jerry Bjelk, Medlemsansvarig Kristina Hansson, Suppleant Jan Lexryd, Sekreterare och 2:e vice ordförande Ann-Lis Lexryd, Kassör Lisbeth Kvist Hallgren.


  Kristian Svensson

  Ordförande


   

  Jerry Bjelk

  Vice ordförande


  Lisbeth_Kvist_Hallgren_2

  Lisbeth Kvist Hallgren

  Kassör


  Ann-Lis Lexryd

  Sekreterare och 2:a vice ordförande


  Kristina_Hansson_2

  Kristina Hansson

  Medlemsansvarig


  Jan Lexryd

  Suppleant


 • Rapport från Myndighetsservicenämndens möte 2019-01-03 samt 2019-01-24.

  Av kristiansvensson den 27 januari, 2019
  0

  Eftersom jag reste bort precis efter förra mötet kommer här en sammanfattning av båda mötena:

  2019-01-03

  pkt. 4:

  Sverigedemokraterna i Vellinge yrkade på att delegering enligt I.2 ”Beslut att bevilja bostadsanpassningsbidrag m.m. över fyra prisbasbelopp, i de fall det inte är frågan om principiella ärenden” inte skall delegeras till arbetsutskottet.

  Efter det att arbetsutskottets 5 ledamöter valts på ett odemokratiskt sätt, utifrån väljarnas perspektiv, yrkade SD Vellinge på att beslut att avslå ansökan om bostadsanpassningsbidrag enligt I.2 inte skall delegeras till arbetsutskottet  utan beslutas i nämnden som tidigare. Detta därför att SD Vellinge i princip kan hållas utanför viktiga beslut. (Jörgen Nord (S) blev efter sluten votering invald som ordinarie ledamot i arbetsutskottet efter att Vellingealliansen tillsammans med socialdemokraterna röstat på Jörgen och Moderaterna valde att lägga ner sina röster, SD fick nöja sig med en ersättarplats)

  Moderaternas servicegaranti leder i detta fall till en maktkoncentration, allt för att kunna påskynda beslutsprocessen.

  Sverigedemokraterna i Vellinge reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Jag valde dock 2019-01-21 att göra en laglighetsprövning hos förvaltningsrätten med följande motivering:

  Den 2019-01-03 tog myndighetsservicenämnden i Vellinge ett beslut som jag anser strider mot kommunallagen kap.6 §38 punkt 3. Myndighetsservicenämnden i Vellinge beslutade 2019-01-03 §4 ”Delegationsordning för myndighetsservicenämnden” Index I.2 att delegera till arbetsutskottet: Beslut att bevilja bostadsanpassningsbidrag m.m. över fyra prisbasbelopp, i de fall det inte är frågan om principiella ärenden. Jag anser att detta strider mot kommunallagen kap.6 §38 punkt 3: Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av stor vikt. Rimligen bör det tydligt framgå i delegationsordningen vilka ärenden som inte är principiella för att kunna delegeras.

  2019-01-24

  pkt. 14: 

  Protokollsanteckning pkt 14 ”Yttrande angående förändringar i renhållningsordningens föreskrifter ”.

  Sverigedemokraterna i Vellinge anser att arbetsmiljön är viktig och förordar en ändring i bilaga B, Avfallsutrymmen, tekniska krav pkt. ARBETSMILJÖ ”från trösklar och trappsteg undvikas” till ”trösklar och trappsteg får ej förekomma”.

  pkt. 17: 

  Sverigedemokraterna i Vellinge yrkar i första hand på återremiss av budgeten då den ekonomiska redogörelsen är bristfällig.

  I andra hand yrkar vi på ett tilläggsyrkande:

  Under rubriken ”Prioriterade satsningar” ges tillägget:

  • Verka för att inga tillfälliga bygglov ges för modulhus/baracker utan istället arbeta för långsiktiga lösningar med god framförhållning.

  Under rubriken ”Ekonomi” justera kostnader genom tillägget:

  • Minska antalet bygglovshandläggare, minus 600.000 sek.

  Glädjande valde valde L, Mp samt S att bifalla SD:s yrkande om återremiss men eftersom kvalificerad majoritet krävs i nämnder till skillnad från i fullmäktige så antogs budgeten med 6 röster mot 5. Vårt andra hands yrkande bifölls ej.

  Sverigedemokraterna i Vellinge reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

  Sverigedemokraterna i Vellinge yrkade i första hand på återremiss då vi anser att intäkter och kostnader kan specificeras bättre. Den ekonomiska redovisningen under rubriken ”Ekonomi” är bristfällig då endast intäkter och kostnader redovisas som enda poster. Det är orealistiskt att kunna granska och bedöma en budget med endast dessa två siffror som underlag.

  Sverigedemokraterna i Vellinge anser att tillväxtmålet på 1% är för högt för att kommunen skall kunna fungera tillfredsställande kortsiktigt såväl som långsiktigt samtidigt som natur, jordbruksmark och boendemiljö bevaras. Med vår mer eftertänksamma och konservativa bedömning anser vi att 0,25% tillväxt är mer rimlig. Med SD:s politik skulle antalet bygglovshandläggare kunna minskas och därmed också kostnaderna. Enligt vår budget får vi en kostnadsreducering med 600.000 sek.

  Sverigedemokraterna anser att modulhus/baracker är av ondo och ett tecken på dålig framförhållning samt förfular boendemiljön för intillboende. Erfarenheten visar att de flesta av de tillfrågade rågrannarna ställer sig negativa till denna typ av byggnation. Sverigedemokraterna vill därför verka för att inga tillfälliga bygglov ges för modulhus/baracker.

  Eder:

  Kristian Svensson

  Ledamot i myndighetsservicenämnden

   

 • 5 miljoner utan upphandling

  Av denizeryilmaz den 12 december, 2018
  0

  Nyheter från nämndsammanträde den 11/12-2018, (Nämnden för Gemensam Medborgarservice) (NGM)

  Sverigedemokraterna är det parti som i många år försökt påkalla uppmärksamhet och stävja brister i samband med upphandlingar i Vellinge kommun. Vi har efterlyst transparens och bättre underlag till beredningar.

  Vi har som enda parti uppmärksammat att kommunen köpt in juridiktjänster för långt över fem miljoner kronor utan ramavtalsupphandling. Detta framgår av revisionsbyrån KPMG:s revisionsrapport. Av rapporten framgår även att andra upphandlingars underlag inte varit tillräckliga.

  Med anledning av att Nämnden för Gemensam Medborgarservice den 11/12 avslog vårt tilläggsyrkande till kommunens riskanalysskrivelse, reserverade sig Sverigedemokraterna i samband med nämndssammanträdet med följande lydelse:

  Nämnden för gemensam medborgarservice Dnr: NGM 2018/1021

  RESERVATION

  Sverigedemokraterna har yrkat på tilläggsyrkande enligt följande ordalydelse (stycke 6)

  ”Risk för förtroendeskada”
  På vilket sätt kan förtroendet för Vellinge kommun skadas om avtalsefterlevnaden är låg? På vilket sätt kommer kommunen att säkerställa så att de avtal kommunen har tecknat med förtroendevalda politiker, inte anses utgöra jäv eller på annat sätt skadar förtroendet för Vellinge kommun? På vilket sätt kommer kommunen att säkerställa så att de avtal kommunen har tecknat med företag, som i sin tur anlitar förtroendevalda politiker eller dessas närstående som underentreprenörer, inte anses utgöra jäv eller på annat sätt skadar förtroendet för Vellinge kommun?

  Eftersom nämnden avslagit vårt tilläggsyrkande, utan att fullt ut beakta befintliga risker, och eventuellt kommande risker av dessa slag, samt att revisorerna påtalat dessa brister i Vellinge kommuns förvaltning, reserverar sig Sverigedemokraterna mot beslutet till förmån för eget yrkande[…].

  Under NGM:s sammanträde lämnade vi in protokollsanteckningar med följande lydelse:

  ”Nämnden för gemensam medborgarservice Dnr: NGM 2018/870

   PROTOKOLLSANTECKNINGNAR

  Sverigedemokraterna noterar att, revisorerna anmärkt på det som Sverigedemokraterna många gånger pekat på, nämligen att vissa rutinerna kring upphandlingar inte varit tillräckliga och bristande.

  En kommun kan inte med allmänna medel beredas möjlighet till en ”läropeng” till att prova sig fram, med upphandlingsförfarandena tills det blir rätt. En kommun kan inte frångå jävsreglerna eller sätta upp unika krav för att rikta en upphandling. Det utrymmet finns inte i gällande författningar.

  Det allmänna skall kunna räkna med att en kommun kan, och till fullo följer alla lagstiftade former av upphandlingar.

  Det är av särskild allvarlig karaktär att Vellinge kommun köpt in juridiktjänster för mer 5 miljoner kronor utan att teckna ett ramavtal. Det är en allvarlig brist av vikt […].

  Allt gott
  Deniz Eryilmaz

  Ordinarie ledamot i NGM, Vellinge kommunfullmäktige samt ordinarie ledamot i regionfullmäktige.

 • Rapport från Miljö- och byggnadsnämndens möte 2018-11-08.

  Av kristiansvensson den 12 november, 2018
  0

  Tilläggsyrkande från Sverigedemokraterna pkt 14 ” Yttrande över samråd gällande detaljplan för del av Östra Grevie 9:40, 9:12, 3:45 och 42:1 mfl”

  Under rubriken Miljö- och byggnadsavdelningens synpunkter görs i erforderlig omfattning tilläggen:

  • Underlaget till tillväxtavdelningens bedömning avseende miljöbalken 3 kap. 4§ saknas som underlag för beslut.
  • Underlaget till tillväxtavdelningens bedömning avseende miljökonsekvensbeskrivning Miljöbalken 6 kap. 11-12§ saknas som underlag för beslut. Minst en liten MKB enligt kap. 6 47§ bör göras.

  Som stöd för vårt yrkande hänvisade vi till:

  • Miljö balken 3 kap. 4§ Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.
  • I jordbruksverkets rapport 2017:5 beräknas, under perioden 2005-2015, 6000 hektar jordbruksmark ha bebyggts av i huvudsak bostäder.
  • Idag ligger Sveriges försörjningsgrad runt 50%, dvs hälften av det vi äter importeras. I stort sett har vi gått från 85-90% till 50% på 25 år. Denna radikala försämring har skett sedan 1990 och mycket på grund av att vi gick med i EU.

  Trots stöd från Socialdemokraterna vid voteringen röstades förslaget ner efter votering. SD Vellinge reserverade sig mot beslutet.


  Tilläggsyrkande från Sverigedemokraterna pkt 13 ” Yttrande över samråd gällande detaljplan för del av Vellinge 68:14”.

  Under rubriken Miljö- och byggnadsavdelningens synpunkter görs i erforderlig omfattning tilläggen:

  • Underlaget till tillväxtavdelningens bedömning avseende miljöbalken 3 kap. 4§ saknas som underlag för beslut.
  • Underlaget till tillväxtavdelningens bedömning avseende miljökonsekvensbeskrivning Miljöbalken 6 kap. 11-12§ saknas som underlag för beslut. Minst en liten MKB enligt kap. 6 47§ bör göras
  • Anknytning mot väg 100 bör säkerställas innan vidare arbete med detaljplanen genomförs.

  Som stöd för vårt yrkande hänvisade vi till:

  • Miljö balken 3 kap. 4§ Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.
  • I jordbruksverkets rapport 2017:5 beräknas, under perioden 2005-2015, 6000 hektar jordbruksmark ha bebyggts av i huvudsak bostäder.
  • Idag ligger Sveriges försörjningsgrad runt 50%, dvs hälften av det vi äter importeras. I stort sett har vi gått från 85-90% till 50% på 25 år. Denna radikala försämring har skett sedan 1990 och mycket på grund av att vi gick med i EU.

  Trots stöd från Socialdemokraterna vid voteringen röstades förslaget ner efter votering. SD Vellinge reserverade sig mot beslutet.


  Under pkt 27 yrkar Sverigedemokraterna i Vellinge, som vid tidigare ansökan, på avslag på ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med komplementbyggnader Lilla Hammar 15:32.

  • Sverigedemokraterna anser att bebyggelsen kommer att förändra områdets karaktär och ge en negativ bild av landskapet. Det är Sverigedemokraternas starka uppfattning att många av de som flyttar till Falsterbonäset lockas av en unik natur och en attraktiv miljö och vi menar att den föreslagna byggnationen förstör dessa värden genom stadsliknande bebyggelse.
  • Ytterligare bostäder lär dessutom öka de redan påtagliga trafikproblem som finns på näset.
  • Sverigedemokratera beklagar den hårda urbanisering av Falsterbonäsets tätorter som vi anser leder till en reducerad attraktivitet för Vellinge kommuns invånare.

  Vi fick tyvärr inget gehör från övriga partier och Sverigedemokraterna i Vellinge reserverade sig mot beslutet att godkänna detaljplanen för Lilla Hammar 15:32 i kommunfullmäktige 2015-06-17.

   

  Kristian Svensson

  2:e vice ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden.