Sverigedemokraterna i Vellinge | Sverigedemokraterna i Vellinge | Sida 4

Sverigedemokraterna Vellinge

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Vellinge

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Kristian Svensson

Ordförande

SMS/Tel: 0705-30 02 44

Sverigedemokraterna Vellinge
Box 80
235 22 Vellinge

Skicka e-post till oss

Karl-Johan Persson

Pressansvarig och gruppledare i KF

SMS/Tel: 0706-04 46 60

 • Rapport från Kommunstyrelsen 2018-05-08

  Av sdvellinge den 9 maj, 2018
  0

  9. Kommunövergripande befolkningsprognos 2018.

  Enligt en ny prognos så väntas folkmängden i Vellinge kommun öka från 35 790 (2017) till nästan 44 000 år 2027 vilket innebär en befolkningstillväxt på 2% årligen.

  Sverigedemokraterna i Vellinge har därför lämnat in följande protokollsanteckning:

  ”Det är högst anmärkningsvärt att prognosen för befolkningstillväxt fram till utgången av 2027 nu ligger på 2%. Sverigedemokraterna förväntar sig att den styrande majoriteten vidtar åtgärder för att följa gällande översiktsplan så att den genomsnittliga befolkningstillväxten hamnar på 1%.

  Även 1% i befolkningstillväxt, anser vi Sverigedemokrater vara alldeles för kraftig. Vi vidhåller att befolkningstillväxten ska sänkas till 0,25%. Detta är nödvändigt för en hållbar utveckling där vi bevarar Sveriges bästa åkerjord, näsets unika natur och kommunens karaktär samt för att minska risken för översvämning i en allt mer tätbefolkad kommun”.

  /Karl-Johan Persson

 • Rapport från Miljö- och Byggnadsnämndens möte 2018-05-03.

  Av kristiansvensson den 3 maj, 2018
  0

  Protokollsanteckning pkt 9. Remissvar i granskningen av detaljplan för Ljunghusen 12:6 mfl, norr om väg 100.

  Kommunstyrelsen fattade 2013-02-12 beslut om positivt planbesked för prövning av planläggning av bostäder inom aktuellt område. SD Vellinge hade vid denna tidpunkt inte mandat i kommunstyrelsen, vilket innebär att SD Vellinge varken hade beslutanderätt eller kunde få sina yttrande protokollförda.

  SD Vellinge anser inte att det aktuella planområdet skall bebyggas.

  Yttrandet från MBN, Länsstyrelsen samt FNF stärker oss i vår uppfattning att bl.a. vägtrafikbuller, infrastrukturproblem, områdets höga naturvärde samt att närheten till naturreservatet gör det olämpligt för bebyggelse. SD Vellinge har till skillnad från den styrande majoriteten ett tillväxtmål på 0,25% per år och förordar i första hand att en utökad bebyggelse sker i Vellinge tätort. Bebyggelsen inom Vellinge tätort bör då lämpligen ske genom högre hus för att stärka Vellinges profil som kommunens huvudort och därigenom möjliggöra en levande stadskärna och skapa goda förutsättningar för mindre butiker att bedriva verksamhet.

   

  Sverigedemokraterna i Vellinge yrkar på avslag på pkt 10-20. Nybyggnad av 11 stycken enbostadshus i Arrie

  Sverigedemokraterna i Vellinge anser inte att enbostadshus med tomt kan anses som ett väsentligt samhällsintresse nog för att bebygga jordbruksmark enligt 3 kap. 1§ miljöbalken.

   

   

  Kristian Svensson

  2:e vice ordförande i MBN

   

 • Rapport från kommunstyrelsen 2018-01-30

  Av sdvellinge den 4 februari, 2018
  0

  Sverigedemokraterna reserverade sig emot att Vellinge kommuns bevakningstjänster kommer minska i omfattning vid införandet av trygghetsvärdar.
  Att införa trygghetsvärdar är ett litet steg i rätt riktning för att öka tryggheten i Vellinge kommun men tyvärr inte en tillräcklig åtgärd. Sverigedemokraterna menar att bevakningstjänsterna ska öka i omfattning, i kombination med ideellt engagemang från kommuninvånare och administrativ hjälp av kommunen, för att öka tryggheten på allvar.
  Sverigedemokraterna har vid flera tillfällen föreslagit ökad bevakningstjänst och förslagit hur kommunen ska hantera ideella krafter för att motverka kriminalitet och öka tryggheten för kommuninvånarna, dock utan gehör från de andra partierna.

  /Karl-Johan Persson

 • Rapport från Miljö- och byggnadsnämnden 2018-01-25.

  Av kristiansvensson den 26 januari, 2018
  0

  Sverigedemokraterna i Vellinge yrkade på avslag under punkt 24 ”Ansökan om bygglov för nybyggnad av restaurang på fastigheten Höllviken 10:48 – Kämpingestranden i Vellinge kommun ”

  Sverigedemokraterna i Vellinge anser inte att det är lämpligt att ersätta en mindre kiosk med en restaurang i två plan. Enligt planbestämmelserna är fastigheten avsedd för Natur /Lek. Även S och Mp yrkade på avslag. Trots detta blev det bifall till bygglovet.

  Övrigt: På Sverigedemokraternas inrådan beslutades att ordet ”hen” i ett flertal tjänsteskrivelser skulle ändras då ordvalet inte ansågs passande.

   

  Trevlig helg önskar:

   

  Kristian Svensson

  2:e vice ordförande i MBN.

 • Lösenordsskyddad: Årsmöte den 11 februari 2018

  Av den 22 januari, 2018
  0

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll: