Sverigedemokraterna i Vellinge | Sverigedemokraterna i Vellinge | Sida 5

Sverigedemokraterna Vellinge

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Vellinge

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Mats_Carlström

Mats Carlström

Ordförande

SMS/Tel: 0704-71 10 00

Sverigedemokraterna Vellinge
Box 80
235 22 Vellinge

Skicka e-post till oss

Karl-Johan Persson

Pressansvarig och gruppledare i KF

SMS/Tel: 0706-04 46 60

 • Rapport från Miljö och Byggnadsnämnden 2017-05-11.

  Av kristiansvensson den 22 maj, 2017
  0

  Hej alla Sverigevänner. Värmen och solen har nu definitivt nått vårt vackra Sverige och Skåne. Härligt!

  Här kommer en något sen rapport från MBN mötet den 11/5 2017. Eftersom jag som ordinarie ledamot i MBN var bortrest trädde Carolle Papp in som ersättare. På vårt förmöte bestämdes att yrka avslag på punkterna 17, 18 och 19. Alla tre punkterna berörde utbyggnad och förtätning på Bruksparken i Hököpinge. (Hököpinge 55:104, 55:105 samt 55:106)

  Vi yrkade på avslag med motiveringen:

  ”Med en positiv befolkningstillväxt, liten som stor, och ett attraktivt läge är det viktigt att tänka långsiktigt. Sverigedemokraterna anser att parkeringslösningen är otillfredsställande. Frågan om garage i källarplan är inte utredd och kostnad för detta alternativ är inte framtagna. Vi anser att frågan om boendemiljön och gröna ytor är av stor vikt för invånarna.

  Det nuvarande förslaget kommer att förstöra de värden som Bruksparken idag representerar då de gröna ytorna kommer att försvinna. De intilliggande bostadsrättsföreningarnas synpunkter har inte beaktats. Kommunallagen anger att kommunens ansvar i första hand avser de befintliga invånarna och att kommunen normalt sett inte får vidta åtgärder som är till nackdel för de befintliga invånarna (2 kap. 1§). I plan och bygglagen (1kap. 1§) anges också att kommunen skall arbeta för en utveckling som är till fördel också för kommande generationer. Att vidta åtgärder som är till fördel för nuvarande generationer som (ännu) inte bor i kommunen faller således utanför kommunernas befogenhets- område, så länge det inte också är till fördel för de befintliga invånarna”.

  Carolle & Kristian

 • Rapport från kommunfullmäktige 19/4-2017

  Av sdvellinge den 21 april, 2017
  0

  Det blev en ärofylld kväll för Sverigedemokraterna då ett enhälligt kommunfullmäktige beslutade bifalla en motion, inlämnad av Sverigedemokraterna. Motionen är skriven av ledamoten Kristian Svensson och beslutet innebär att kommande gatunamn i Hököpinge ska vara inspirerade av den kände skulptören och författaren, Axel Ebbes verk.

   

  ”Axel Emil Ebbe, född 27 mars 1868 i Hököpinge i Skåne, död 28 september 1941 i Hököpinge, var en svensk skulptör och författare. Axel Ebbes föräldrar var storbönder och brukade Gränja gård i Hököpinge kyrkby, som hade funnits i släktens ägo sedan generationer tillbaka. Han studerade måleri för Fredrik Krebs och skulptur för norsk-danske skulptören Stephan Sinding. Han studerade även i Berlin, Wien, Paris och London. Ett av hans mest kända verk är Solrosen i Malmö Kungspark eller Famntaget i Smygehuk, för vilken Uma Thurmans mormor, Birgit Holmquist, påstås ha stått modell. Ebbe var även illustratör och diktare på bygdemål.

  Sverigedemokraterna i Vellinge anser att Axel Ebbes verk inte tillräckligt uppmärksammats i kommunen och utanför kommunen. Jan Troell har nyligen haft förvisning på filmen om Axel Ebbe för speciellt inbjudna. Inom kort kommer filmen att visas för allmänheten.

  Hans grav återfinns på Hököpinge kyrkogård och i Trelleborg finns en konsthall med ett antal av hans verk.

  Sverigedemokraterna i Vellinge är övertygade om att Axel Ebbe, hans hembygd och verk skulle kunna locka turister till regionen om hans verk fick den publicitet som de förtjänar. Att namnge gator i hans hembygd är en början på detta arbete.

  Exempel på gatunamn skulle kunna vara:

  Solrosens gata Den vises gata
  Famntagsvägen Leksaksvägen
  Sjöormsgränden Kyrkogrimsvägen
  Arbetets äras gata Snapphanegränd
  Den heliga lågans allé Axel Ebbes gata
  Mannen som bryter sig ur klippans väg Fåvitska jungfruns väg Mackleans allé

   

  Det var den andra gången denna mandatperiod som Sverigedemokraternas motion bifölls av Vellinge kommunfullmäktige.

   

  Gruppledare

  Karl-Johan Persson

 • Rapport från Miljö- och Byggnadsnämnden 2017-04-06

  Av kristiansvensson den 6 april, 2017
  0

  Under punkt 12 fick vi i kväll gehör för vårt ändringsyrkande om att i yttrandet angående samråd för detaljplan, Vellinge 99:83 Åkarpsgatan (Tofta gård) skärpa texten om starkare skydd i detaljplanen.

  Sverigedemokraterna yrkade på ändring av bygglovsenhetens synpunkt på starkare skydd. I meningen: ”Planbeskrivningen redovisar omsorgsfullt kvalitéerna som finns i byggnaderna men bygglovsenheten efterfrågar om möjligt ett ännu starkare skydd i detaljplanen som gör att huvudbyggnaden och de kvarvarande gårdsbyggnaderna inte får rivas” stryks ”om möjligt” och ”q-märkning,” införs för att förtydliga bygglovsenhetens ståndpunkt.

  Yrkandet antogs glädjande enhälligt.

  Sverigedemokraterna i Vellinge värnar om de få ursprungsgårdar som finns kvar i Vellinge. Av de ursprungliga ca. 30-35 gårdar som fanns i slutet av 1700-talet finns endast 8 gårdar kvar. Sverigedemokraterna ser en stor risk att allt annat än en q-märkning riskerar leda till att den ur kulturmiljösynpunkt viktiga gårdsbebyggelsen kommer att försvinna.

  Kristian Svensson

  2:e vice ordförande i Miljö- och Byggnadsnämnden.

   

   

 • Rapport från Miljö- och byggnadsnämnden 2017-03-02

  Av kristiansvensson den 2 mars, 2017
  0

  Sverigedemokraterna, som enda parti, reserverade sig mot beslutet att bevilja tidsbegränsat bygglov pkt 23 ” Baracker på Skanör 13:8 ”.

  Sverigedemokraterna i Vellinge har tidigare ställt sig negativ till att ta emot flyktingar bl.a. med anledning av att Vellinge kommun saknar arbetstillfälle och bostäder. Ett konkret förslag har inlämnats i form av en motion om hur ett mottagande skulle kunna fungera. Denna motion bifölls tyvärr inte av övriga partier i kommunfullmäktige. Sverigedemokraterna anser att hjälp i första hand skall riktas till organisationer och flyktingar i dess närområde istället för till enstaka individer. Kommunen har enligt kommunallagen först och främst ett ansvar mot sina egna invånare. Den oansvariga flykting- och integrationspolitiken som sju-klövern drivit och driver leder till ökade problem i vårt samhälle i form av utanförskap och polarisering.

  Sedan ärendet behandlades 2016-09-01 (pkt. 20, Dnr: 2016/1278) i MBN har ytterligare information kommit till nämndens kännedom avseende det ramavtal som tecknats 2010-06-16. Denna information fanns inte tillgänglig 2016-09-01 utan har delgivits nämnden av berörda via mail. Vidare har inte skälig tid för synpunkter beaktats för klagande som efterlyst korrespondens via mail då de bor utomlands. Sverigedemokraterna yrkade därför i första hand återremiss för att beredas grundligare utifrån försiktighetsprincipen. I andra hand på avslag.

  Vidare anser Sverigedemokraterna att det är ytterst beklagligt att ett bolag (Vellingebostäder) ägt av kommunen påbörjat byggnation innan bygglovet vunnit laga kraft. Detta är inte att föregå med gott exempel inför sina invånare.

  Efter votering kunde jag konstatera att jag som enda ledamot i nämnden röstade mot att bevilja det tillfälliga bygglovet på Skanörs Vångar.

  Kristian Svensson, ledamot i kommunfullmäktig & 2:e vice ordförande i MBN

   

 • Rapport från kommunstyrelsen 27/2-2017

  Av sdvellinge den 28 februari, 2017
  0

  Sverigedemokraterna yrkade avslag på ärende ”12. Avtal om ideburén samverkan” som är ett integrations och flyktingprojekt mellan Vellinge Kommun, Röda Korset och Rädda Barnen.
  Vi anser att Vellinge kommuns finansiering på 820 000 kr ska prioriteras på annat än vad som beslutats.
  Dessutom saknar vi förtroende för att målen i avtalet ska uppnås, om att alla nyanlända snabbt ska bli integrerade i samhället och att nyanlända ska upplevas som positivt i samhället.

  Kallelsen kan läsas här

  Karl-Johan Persson
  Ledamot i kommunstyrelsen