Sverigedemokraterna i Vellinge | Sverigedemokraterna i Vellinge | Sida 5

Sverigedemokraterna Vellinge

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Vellinge

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Kristian Svensson

Ordförande

SMS/Tel: 0705-30 02 44

Sverigedemokraterna Vellinge
Box 80
235 22 Vellinge

Skicka e-post till oss

Karl-Johan Persson

Pressansvarig och gruppledare i KF

SMS/Tel: 0706-04 46 60

 • Rapport från Miljö- och Byggnadsnämnden 2017-11-01

  Av kristiansvensson den 9 november, 2017
  0

  Under pkt 14 ”Förslag till insatser för att minska spridningen av microplaster i Vellinge kommun” yrkade vi i första hand på återremiss och i andra hand på ett tillägg.

  En stor del av Vellinge kommun angränsar mot vatten och många av kommunens invånare har valt att bosätta sig i kommunen för dess stora naturvärde. Sverigedemokraterna i Vellinge ser det därför som naturligt att vi tar ansvar för den påverkan vi människor orsakar genom användningen av plaster i vårt samhälle. Vidare ser vi det som positivt om vi kan skapa samarbete med våra högskolor och företag som arbetar med problemen relaterade till microplaster. Arbete som är preventivt, förebygger, skapar förståelse genom utbildning och forskning eller arbete för att undvika och rätta till de skador som microplasterna orsakar. Företag som arbetar med dessa frågor genererar arbetstillfälle med spetskompetens och möjliggöra export till andra länder, vilket är bra för Sverige.

  • Återremiss för att det i förslaget skall arbetas in i dokumentet hur Vellinge kommun skall förhålla sig i frågan mot de avloppsreningsverk vi använder oss av samt hur Vellinge kommun arbetar för att stimulera forskning och utveckling på området.

  Tilläggsyrkande:

  • Under rubriken: ”Vad kan vi i Vellinge kommun göra” skapas en ny underrubrik ”V/A (Vatten och Avlopp)” med texten, Vellinge kommun skall arbeta för att reningsverken vi använder oss av utrustas med den bästa tekniken på området.
  • Under rubriken: Vad kan vi i Vellinge kommun göra” skapas ytterligare en ny underrubrik ”Forskning och utveckling” med texten, Vellinge kommun skall arbeta för att stimulera forskning och utveckling och aktivt arbeta för att locka företag inom området till kommunen.

  Tyvärr biföll inte något av de andra partierna vårt yrkande.

  Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

  Eder:

  Kristian Svensson

  Ledamot i kommunfullmäktige & 2:e vice ordförande i MBN

   

   

   

 • Rapport från kommunfullmäktige 2017-11-01

  Av kristiansvensson den 6 november, 2017
  0

  Som vanligt var det ett möte med högt engagemang från Vellinges enda riktiga oppositionsparti.

   

  • Under pkt 8 ”Aktualisering av ”Vellinge Översiktsplan 2010 – med utblick mot 2050” gick jag som tillförordnad gruppledare upp och istället yrkade på att kommunstyrelsen ger tillväxtavdelningen i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan som grundar sig på en mer realistisk befolkningstillväxt på 0,25% för att bevara vår jordbruksmark och andra naturvärden. Infrastrukturen måste vidare få en mer långsiktig lösning. Ärendet återremitterades efter Mp:s yrkande och votering där L,S och NL biföll yrkandet.

   

  • pkt 12 gick Tommy upp och yrkade på att avgifterna för trygghetslarm  tas bort från omsorgsnämndens taxor och avgifter 2018. I linje med vår motion under pkt 15 yrkade vi även bifall till Liberalernas yrkande om att avgiften för att lokalhyran för pensionärsföreningar skall vara 0 kr.

   

  • Dagens viktigaste punkt på dagordningen var pkt 13. ”Budget 2018 med ekonomisk plan 2019-2020”

   

   

  • Sverigedemokraterna i Vellinge anser att det är av yttersta vikt att kommunen värnar om sin självbestämmanderätt i tider då sittande och tidigare regeringar misslyckats med flyktingpolitiken. Problemen med globaliseringen måste belysas. EU har misslyckats med sitt åtagande att säkra de yttre gränserna som avses genom Schengenavtalet. En politik som nu innebär att staten skjuter över mer och mer problem till kommunerna och dess invånare. Kostnaderna skjuter i höjden och de utlovade vinsterna och tryggheten för kommande pensionärer riskeras att till intet göras. Den trygga ålderdomen är i grunden hotad och antalet fattigpensionärer ökar.

   Staten har ett ansvar för trygghet och säkerhet i vårt samhälle. Ett ansvar som den knappast har förvaltat väl. Sverigedemokraterna i Vellinge vill stärka den brottsförebyggande verksamheten i Vellinge kommun. Kommunen och dess invånare måste gå samman och kräva att staten tar det ansvar som behövs genom att tillföra mer resurser i form av poliser som syns ute i vårt samhälle. I väntan på detta lägger Sverigedemokraterna ökade resurser på brottsförebyggande åtgärder och menar att förutsättningar för ett samarbete med invånarna genom ”Trygg i Vellinge” skall skapas.

   Sverigedemokraterna i Vellinge anser att tillväxtmålet är för högt då infrastrukturen inte ger förutsättningar för denna expansion. En expansion som dessutom många gånger sker på odlingsbar mark av yppersta kvalitet. Vi ser att skulderna i kommunen skjuter i höjden samtidigt som nyanlända och ensamkommande särbehandlas på de befintliga invånarnas bekostnad. Sverigedemokraterna i Vellinge anser att invånarna själva skall få bestämma hur vida det finns förutsättningar för ett mottagande eller ej. Detta utan att det sker på skattebetalarnas bekostnad.

   Vårt V/A nät är i starkt behov av att förnyas. Sverigedemokraterna i Vellinge vill anslå mer pengar till detta.

   Våra pensionärer borde ha rätt till valmöjlighet inom äldrevården. Sverigedemokraterna i Vellinge resonerar som så att ett kommunalt drivet äldreboende skulle med rätt arbetsledning frigöra pengar till ökade löner för personalen. Eftersom kommunen endast har entreprenörer för att klara sitt åtagande till pensionärerna kan det inte ses annat än som ett misslyckande i sitt uppdrag. Sverigedemokraterna anslår initialt pengar för att snarast återta ansvaret på något av kommunens blivande eller befintliga äldreboenden.

   Tyvärr fick vi inget bifall för vårt ändringsyrkande.

  • Pkt 15 behandlade vår motion om att kommunens pensionärsföreningar kostnadsfritt skall kunna boka kommunala lokaler via Vellinge direkt. Kommunens föreningar behöver lokaler för att träffas och utöva sina aktiviteter. I takt med att Vellinge kommun säljer ut fastigheter som tidigare fungerat som naturliga mötesplatser minskar engagemang, medlemsantal och därmed också möjligheten att träffas för föreningarnas medlemmar. Sverigedemokraterna i Vellinge ser med oro på hur kommunen minskar förutsättningarna för kommunens föreningar och byalag att bedriva sin verksamhet. Fokus från kommunens styrande majoritet ligger i detta avseende på helt andra målgrupper än dess egna invånare.Motionen avslogs endast av”nya” Moderaterna. Tyvärr hjälpte inte detta eftersom de har 26 av 51 mandat.

   

  • Under punkt 18 ställer jag en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om Lindesgårdens framtid.

   

  • Under punkt 24 ställer Deniz en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande om varför väktare placerats i Vellinge kommunhus.

  Eder:

  Kristian Svensson

  Tf gruppledare

   

 • Styrelsen i SD Vellinge tvekade inte att sponsra med en dörr

  Av den 1 november, 2017
  0

  Skjutne vaktmästaren är besviken på Malmö stad och Vellinge kommun

  Miljö- och byggnadsnämnden i Vellinge kommun sa nej till att handikappanpassa badrummet åt vaktmästaren som sitter i rullstol efter skjutningen i Pildammsparken i Malmö.

  Nu har två hantverkare fixat alltsammans, alldeles gratis. Golvläggaren Mathias Gustafsson och snickaren Tobias Olsson lade tillsammans mer än 20 arbetstimmar för att riva ut badkaret, sätta in ett nytt rullstolsanpassat handfat och bredda toalettdörren. De är de verkliga hjältarna.

  Sverigedemokraterna i Vellinge anser i detta fall att samhället har misslyckats kapitalt. Malmö kommun har fallerat i sina åtagande mot en medborgare och vi är mycket kritiska både mot Vellinge kommun och Malmö stad för att vaktmästaren inte har fått hjälp att handikappanpassa sin bostad. SD Vellinge blev tillfrågade om vi kunde tänka oss att sponsra en del av ombyggnaden och styrelsen tvekade inte när de fick möjligheten att vara med och bidra till en snabb lösning.

  Dörren som SD Vellinge sponsrade med. Fr v Karl-Johan Persson (gruppledare) och Mats Carlström (ordförande). Foto: Tommy Nilsson

 • Medlemsmöte den 22 oktober

  Av den 22 oktober, 2017
  0

  Söndagen den 22 oktober arrangerade aktivitetsgruppen i SD Vellinge ett medlemsmöte i Café Nyfiket i Kommunhuset. Vi hade följande punkter på dagordningen:

  • – Vårt parti idag (Tommy Nilsson)
  • – SD:s lokala politik i Vellinge kommun (Karl-Johan Persson)
  • – Hur hitta SD:s rikspolitik och preliminära fokusfrågor i valrörelsen (Hans Erixon)

  De 23 närvarande medlemmarna deltog mycket aktivt och ställde många frågor till föreläsarna. Efteråt bjöds vi på utsökta hemlagade smörgåstårtor och kakor.

  Fr v Karl-Johan Persson (gruppledare i SD Vellinge) och Hans Erixon (Aktivitetsgruppen). Foto: Tommy Nilsson

 • Rapport från Miljö- och byggnadsnämnden 2017-10-05

  Av kristiansvensson den 8 oktober, 2017
  0

  Pkt. 11 Sverigedemokraterna i Vellinge yrkade på en ändring under rubriken ”synpunkter”. Nuvarande föreslagen text stryks och ersätts med:

  Miljö- och byggnadsavdelningen ställer sig negativ till den nya detaljplanen.

  • Vellinge kommun avser att expandera med 500-600 bostäder på fastigheten Eskilstorp 2:26. Fordonstrafiken från dessa fastigheter kommer högst troligt att söka sig ut på motorvägen genom det aktuella området. Cirkulationsplatsen bör därför ges ett körfällt som direkt leder ut på motorvägen utan väjningsplikt. Även trafik från motorvägen bör om möjligt ges ett körfält till höger utan väjningsplikt.
  • Den rådande trafiksituationen på motorvägen bör lösas innan detaljplanen antas.
  • En helhetsbild av hur gång och cykeltrafik från Hököpinge till skolor skall hanteras bör presenteras innan detaljplanen antas.
  • Lämpligen bör trafiken ledas in via Kompanigatan för att möjliggöra en ”värdig entrégata” och som leder direkt in till centrum på företagens framsida istället för som nu föreslagits på baksidan av industrifastigheter.

  Vårt yrkande fick inget bifall. Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

   

  Pkt. 15 Sverigedemokraterna i Vellinge yrkade i första hand på återremiss och andra hand på bifall till ansökan ”Bostadsanpassningsbidrag på fastigheten Höllviken 6:13 i Höllviken”

  Sverigedemokraterna i Vellinge anser i detta fall att samhället har misslyckats i sina åtaganden. Malmö kommun har misslyckats i sina åtagande mot sin invånare. Sverigedemokraterna i Vellinge yrkar i första hand på återremiss då vi anser att Vellinge kommun skall kontakta Malmö kommun för att i första hand hitta en lösning i frågan som den drabbade känner sig bekväm med. I andra hand yrkar vi på bifall till bostadsanpassningsbidraget för att ge offret ett så värdigt boende som möjligt när Malmö kommun sviker.

  Våra yrkanden fick inget bifall. Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

   

  Pkt. 17 ”Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med tillhörande komplementbyggnad samt rivningslov för befintliga byggnader på fastigheten Höllviken 4:49 – Ljungvägen 15A”

  Sverigedemokraterna i Vellinge anser i detta fall att sunt förnuft bör råda. Garaget har varit uppfört då detaljplanen antogs 1983-01-27. Marken används idag uppenbart inte som grönområde utan som väg. Högst troligt kommer marken inte att tjäna det syfte som det en gång var tänkt, nämligen att stänga av gatan för trafik. Skulle man mot förmodan vilja stänga gatan för trafik någon gång i framtiden så kan detta låta sig göras ändå.

  Vårt yrkande fick inget bifall. Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

   

  Kristian Svensson

  2:e vice ordförande