Sverigedemokraterna i Vellinge | Sverigedemokraterna i Vellinge | Sida 5

Sverigedemokraterna Vellinge

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Vellinge

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Kristian Svensson

Ordförande

SMS/Tel: 0705-30 02 44

Sverigedemokraterna Vellinge
Box 80
235 22 Vellinge

Skicka e-post till oss

Karl-Johan Persson

Pressansvarig och gruppledare i KF

SMS/Tel: 0706-04 46 60

 • Rapport från Miljö- och byggnadsnämnden 2017-12-14.

  Av kristiansvensson den 16 december, 2017
  0
  • Under punkt 7 (Remissyttrande för Måsen 2 och 11) lämnade Sverigedemokraterna en protokollsanteckning:
  • Sverigedemokraterna i Vellinge vill genom en protokollsanteckning belysa att det i planbeskrivningen under rubriken ”Dricks- och spillvatten” finns beskrivet att funktion och dimension bör kontrolleras innan anslutning görs.Under rubriken ”Dagvatten” finns beskrivet att kapaciteten i ledningsnätet är ansträngt. Sverigedemokraterna i Vellinge ser inte stenkistor som ett hållbart alternativ utan menar att ledningsnätets kapacitet först skall förstärkas för att möjliggöra inkoppling.

   

  • Under punkt 9 (Budget 2018) yrkade Sverigedemokraterna på en ändring :
  • Sverigedemokraterna förespråkar assimilation och yrkar därför på att stycket med rubriken ”Integrationsverksamhet” stryks i sin helhet.Vidare en protokollsanteckning om att Sverigedemokraterna i Vellinge har ett tillväxtmål på max 0,25% och ser därför i enlighet med vår budgetreservation att en besparing på en bygglovshandläggare hade varit möjlig.

   

  • Under punkt 25, 26 och 27 (Bygglov för Hököpinge 55:104, 105, 106) yrkade Sverigedemokraterna på avslag med samma motivering som tidigare:
  • Med en positiv befolkningstillväxt, liten som stor, och ett attraktivt läge är det viktigt att tänka långsiktigt. Sverigedemokraterna anser att parkeringslösningen är otillfredsställande. Frågan om garage i källarplan är inte utredd och kostnad för detta alternativ är inte framtagna. Vi anser att frågan om boendemiljön och gröna ytor är av stor vikt för invånarna.Det nuvarande förslaget kommer att förstöra de värden som Bruksparken idag representerar då de gröna ytorna kommer att försvinna. De intilliggande bostadsrättsföreningarnas synpunkter har inte beaktats. Kommunallagen anger att kommunens ansvar i första hand avser de befintliga invånarna och att kommunen normalt sett inte får vidta åtgärder som är till nackdel för de befintliga invånarna (2 kap. 1§). I plan och bygglagen (1kap. 1§) anges också att kommunen skall arbeta för en utveckling som är till fördel också för kommande generationer. Att vidta åtgärder som är till fördel för nuvarande generationer som (ännu) inte bor i kommunen faller således utanför kommunernas befogenhets- område, så länge det inte också är till fördel för de befintliga invånarna.

   

  • Under punkt 28 (Bygglov för nybyggnation samt rivningslov för befintlig byggnad på fastigheten  Höllviken 8:70 – Falsterbovägen) yrkade Sverigedemokraterna på avslag:
  • Sverigedemokraterna i Vellinge har full respekt för att företag och privatpersoner vill tjäna pengar genom att bygga på attraktiv mark. Förslaget innebär dock en överexploatering av fastigheten enligt Sverigedemokraterna i Vellinge. Denna typ av bebyggelse passar inte in längs Falsterbovägen som är Höllvikens centrumgata.Vidare anser vi inte att sophanteringen är löst på ett tillfredsställande sätt och att inkopplings-möjligheten till dagvatten samt vatten & avlopp behöver utredas avseende kapacitet ur ett långsiktigt hållbart perspektiv.

   

  Efter mötet hade Miljö- & Byggnadsnämndens personal ordnat ett gott julbord samt levande musik nere på café Nyfiket. En trevlig kväll som fick avsluta nämndens arbete 2017.

  Med dessa ord vill jag passa på att önska alla Sverigevänner en riktigt God Jul & Gott Nytt år.

  Eder:

  Kristian Svensson

 • Rapport från kyrkofullmäktige Vellinge Månstorp församling 2017-12-05

  Av kristiansvensson den 5 december, 2017
  0

  Som invald ledamot i valberedningen kan jag glädjande meddela att våra nomineringar från SD Vellinge, idag på kyrkofullmäktiges möte, fick Kristina Hansson invald som ordinarie ledamot i Vellinge Månstorps kyrkoråd. Carolle Papp som ersättare i kyrkorådet och Jerry Bjelk som ledamot i valberedningen.

  Stort GRATTIS till de invalda och lycka till med Ert arbete.

  Kristian Svensson

  Ledamot i kyrkofullmäktige Vellinge Månstorp församling

 • Rapport från kommunstyrelsen 2017-11-21

  Av sdvellinge den 22 november, 2017
  0

  Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att aktualisera ”Vellinge översiktsplan 2010 – med utblick mot 2050”. Sverigedemokraterna yrkade på att Kommunstyrelsen ska ge tillväxtavdelningen i uppgift att ta fram förslag till ny ”Vellinge översiktsplan 2010 med utblick mot 2050 – Vellinge vidgar vyerna”, som grundar sig på befolkningstillväxt på 0,25%  samt bevarande av jordbruksmark och andra naturvärde. Detta pga att översiktsplanen styr framtida exploateringar på värdefull jordbruksmark och andra naturvärden.

  Under punkten kommunstyrelsens budget hade Sverigedemokraterna följande ändringsyrkande:

  Sid 7, andra stycket under Framtid

  ”en stor utmaning” ändras till ”ett stort problem”.

  Sid 9, sjätte stycket under Integration

  ”Den reviderade handlingsplanen för integration 2018-2019 börjar gälla”, stryks.

  ”Mål som ej uppfylldes i handlingsplan för integration 2016-2017 måste beaktas i arbetet med den reviderade handlingsplanen, vilket innebär behovet av bostäder och ekonomisk hållbarhet i mottagandet.” ändras till ”Mål som ej uppfylldes i handlingsplan för integration 2016-2017 måste beaktas i framtiden, vilket innebär behov av stopp i mottagandet av anvisade.”

  Sid 10, första stycket under verksamhetsmål

  ”anta detaljplan för större bostadsutbyggnad” ändras till ”anta detaljplan för mindre bostadsutbyggnad”

  Lägg till punkt: att minska den kraftiga exploateringen genom att växa med 0,25%.

  Sid 14

  Stryk samtliga detaljplaner som planeras på jordbruksmark.

  BR Fastighet, Budget 2018

  Sid 7

  Stryk Integrationsverksamhet

  Karl-Johan Persson  (SD)

  Ledamot kommunstyrelsen

 • Rapport från Miljö- och Byggnadsnämnden 2017-11-01

  Av kristiansvensson den 9 november, 2017
  0

  Under pkt 14 ”Förslag till insatser för att minska spridningen av microplaster i Vellinge kommun” yrkade vi i första hand på återremiss och i andra hand på ett tillägg.

  En stor del av Vellinge kommun angränsar mot vatten och många av kommunens invånare har valt att bosätta sig i kommunen för dess stora naturvärde. Sverigedemokraterna i Vellinge ser det därför som naturligt att vi tar ansvar för den påverkan vi människor orsakar genom användningen av plaster i vårt samhälle. Vidare ser vi det som positivt om vi kan skapa samarbete med våra högskolor och företag som arbetar med problemen relaterade till microplaster. Arbete som är preventivt, förebygger, skapar förståelse genom utbildning och forskning eller arbete för att undvika och rätta till de skador som microplasterna orsakar. Företag som arbetar med dessa frågor genererar arbetstillfälle med spetskompetens och möjliggöra export till andra länder, vilket är bra för Sverige.

  • Återremiss för att det i förslaget skall arbetas in i dokumentet hur Vellinge kommun skall förhålla sig i frågan mot de avloppsreningsverk vi använder oss av samt hur Vellinge kommun arbetar för att stimulera forskning och utveckling på området.

  Tilläggsyrkande:

  • Under rubriken: ”Vad kan vi i Vellinge kommun göra” skapas en ny underrubrik ”V/A (Vatten och Avlopp)” med texten, Vellinge kommun skall arbeta för att reningsverken vi använder oss av utrustas med den bästa tekniken på området.
  • Under rubriken: Vad kan vi i Vellinge kommun göra” skapas ytterligare en ny underrubrik ”Forskning och utveckling” med texten, Vellinge kommun skall arbeta för att stimulera forskning och utveckling och aktivt arbeta för att locka företag inom området till kommunen.

  Tyvärr biföll inte något av de andra partierna vårt yrkande.

  Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

  Eder:

  Kristian Svensson

  Ledamot i kommunfullmäktige & 2:e vice ordförande i MBN

   

   

   

 • Rapport från kommunfullmäktige 2017-11-01

  Av kristiansvensson den 6 november, 2017
  0

  Som vanligt var det ett möte med högt engagemang från Vellinges enda riktiga oppositionsparti.

   

  • Under pkt 8 ”Aktualisering av ”Vellinge Översiktsplan 2010 – med utblick mot 2050” gick jag som tillförordnad gruppledare upp och istället yrkade på att kommunstyrelsen ger tillväxtavdelningen i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan som grundar sig på en mer realistisk befolkningstillväxt på 0,25% för att bevara vår jordbruksmark och andra naturvärden. Infrastrukturen måste vidare få en mer långsiktig lösning. Ärendet återremitterades efter Mp:s yrkande och votering där L,S och NL biföll yrkandet.

   

  • pkt 12 gick Tommy upp och yrkade på att avgifterna för trygghetslarm  tas bort från omsorgsnämndens taxor och avgifter 2018. I linje med vår motion under pkt 15 yrkade vi även bifall till Liberalernas yrkande om att avgiften för att lokalhyran för pensionärsföreningar skall vara 0 kr.

   

  • Dagens viktigaste punkt på dagordningen var pkt 13. ”Budget 2018 med ekonomisk plan 2019-2020”

   

   

  • Sverigedemokraterna i Vellinge anser att det är av yttersta vikt att kommunen värnar om sin självbestämmanderätt i tider då sittande och tidigare regeringar misslyckats med flyktingpolitiken. Problemen med globaliseringen måste belysas. EU har misslyckats med sitt åtagande att säkra de yttre gränserna som avses genom Schengenavtalet. En politik som nu innebär att staten skjuter över mer och mer problem till kommunerna och dess invånare. Kostnaderna skjuter i höjden och de utlovade vinsterna och tryggheten för kommande pensionärer riskeras att till intet göras. Den trygga ålderdomen är i grunden hotad och antalet fattigpensionärer ökar.

   Staten har ett ansvar för trygghet och säkerhet i vårt samhälle. Ett ansvar som den knappast har förvaltat väl. Sverigedemokraterna i Vellinge vill stärka den brottsförebyggande verksamheten i Vellinge kommun. Kommunen och dess invånare måste gå samman och kräva att staten tar det ansvar som behövs genom att tillföra mer resurser i form av poliser som syns ute i vårt samhälle. I väntan på detta lägger Sverigedemokraterna ökade resurser på brottsförebyggande åtgärder och menar att förutsättningar för ett samarbete med invånarna genom ”Trygg i Vellinge” skall skapas.

   Sverigedemokraterna i Vellinge anser att tillväxtmålet är för högt då infrastrukturen inte ger förutsättningar för denna expansion. En expansion som dessutom många gånger sker på odlingsbar mark av yppersta kvalitet. Vi ser att skulderna i kommunen skjuter i höjden samtidigt som nyanlända och ensamkommande särbehandlas på de befintliga invånarnas bekostnad. Sverigedemokraterna i Vellinge anser att invånarna själva skall få bestämma hur vida det finns förutsättningar för ett mottagande eller ej. Detta utan att det sker på skattebetalarnas bekostnad.

   Vårt V/A nät är i starkt behov av att förnyas. Sverigedemokraterna i Vellinge vill anslå mer pengar till detta.

   Våra pensionärer borde ha rätt till valmöjlighet inom äldrevården. Sverigedemokraterna i Vellinge resonerar som så att ett kommunalt drivet äldreboende skulle med rätt arbetsledning frigöra pengar till ökade löner för personalen. Eftersom kommunen endast har entreprenörer för att klara sitt åtagande till pensionärerna kan det inte ses annat än som ett misslyckande i sitt uppdrag. Sverigedemokraterna anslår initialt pengar för att snarast återta ansvaret på något av kommunens blivande eller befintliga äldreboenden.

   Tyvärr fick vi inget bifall för vårt ändringsyrkande.

  • Pkt 15 behandlade vår motion om att kommunens pensionärsföreningar kostnadsfritt skall kunna boka kommunala lokaler via Vellinge direkt. Kommunens föreningar behöver lokaler för att träffas och utöva sina aktiviteter. I takt med att Vellinge kommun säljer ut fastigheter som tidigare fungerat som naturliga mötesplatser minskar engagemang, medlemsantal och därmed också möjligheten att träffas för föreningarnas medlemmar. Sverigedemokraterna i Vellinge ser med oro på hur kommunen minskar förutsättningarna för kommunens föreningar och byalag att bedriva sin verksamhet. Fokus från kommunens styrande majoritet ligger i detta avseende på helt andra målgrupper än dess egna invånare.Motionen avslogs endast av”nya” Moderaterna. Tyvärr hjälpte inte detta eftersom de har 26 av 51 mandat.

   

  • Under punkt 18 ställer jag en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om Lindesgårdens framtid.

   

  • Under punkt 24 ställer Deniz en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande om varför väktare placerats i Vellinge kommunhus.

  Eder:

  Kristian Svensson

  Tf gruppledare