Sverigedemokraterna i Vellinge | Sverigedemokraterna i Vellinge | Sida 6

Sverigedemokraterna Vellinge

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Vellinge

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Mats_Carlström

Mats Carlström

Ordförande

SMS/Tel: 0704-71 10 00

Sverigedemokraterna Vellinge
Box 80
235 22 Vellinge

Skicka e-post till oss

Karl-Johan Persson

Pressansvarig och gruppledare i KF

SMS/Tel: 0706-04 46 60

 • Rapport från Miljö- och Byggnadsnämnden 2017-04-06

  Av kristiansvensson den 6 april, 2017
  0

  Under punkt 12 fick vi i kväll gehör för vårt ändringsyrkande om att i yttrandet angående samråd för detaljplan, Vellinge 99:83 Åkarpsgatan (Tofta gård) skärpa texten om starkare skydd i detaljplanen.

  Sverigedemokraterna yrkade på ändring av bygglovsenhetens synpunkt på starkare skydd. I meningen: ”Planbeskrivningen redovisar omsorgsfullt kvalitéerna som finns i byggnaderna men bygglovsenheten efterfrågar om möjligt ett ännu starkare skydd i detaljplanen som gör att huvudbyggnaden och de kvarvarande gårdsbyggnaderna inte får rivas” stryks ”om möjligt” och ”q-märkning,” införs för att förtydliga bygglovsenhetens ståndpunkt.

  Yrkandet antogs glädjande enhälligt.

  Sverigedemokraterna i Vellinge värnar om de få ursprungsgårdar som finns kvar i Vellinge. Av de ursprungliga ca. 30-35 gårdar som fanns i slutet av 1700-talet finns endast 8 gårdar kvar. Sverigedemokraterna ser en stor risk att allt annat än en q-märkning riskerar leda till att den ur kulturmiljösynpunkt viktiga gårdsbebyggelsen kommer att försvinna.

  Kristian Svensson

  2:e vice ordförande i Miljö- och Byggnadsnämnden.

   

   

 • Rapport från Miljö- och byggnadsnämnden 2017-03-02

  Av kristiansvensson den 2 mars, 2017
  0

  Sverigedemokraterna, som enda parti, reserverade sig mot beslutet att bevilja tidsbegränsat bygglov pkt 23 ” Baracker på Skanör 13:8 ”.

  Sverigedemokraterna i Vellinge har tidigare ställt sig negativ till att ta emot flyktingar bl.a. med anledning av att Vellinge kommun saknar arbetstillfälle och bostäder. Ett konkret förslag har inlämnats i form av en motion om hur ett mottagande skulle kunna fungera. Denna motion bifölls tyvärr inte av övriga partier i kommunfullmäktige. Sverigedemokraterna anser att hjälp i första hand skall riktas till organisationer och flyktingar i dess närområde istället för till enstaka individer. Kommunen har enligt kommunallagen först och främst ett ansvar mot sina egna invånare. Den oansvariga flykting- och integrationspolitiken som sju-klövern drivit och driver leder till ökade problem i vårt samhälle i form av utanförskap och polarisering.

  Sedan ärendet behandlades 2016-09-01 (pkt. 20, Dnr: 2016/1278) i MBN har ytterligare information kommit till nämndens kännedom avseende det ramavtal som tecknats 2010-06-16. Denna information fanns inte tillgänglig 2016-09-01 utan har delgivits nämnden av berörda via mail. Vidare har inte skälig tid för synpunkter beaktats för klagande som efterlyst korrespondens via mail då de bor utomlands. Sverigedemokraterna yrkade därför i första hand återremiss för att beredas grundligare utifrån försiktighetsprincipen. I andra hand på avslag.

  Vidare anser Sverigedemokraterna att det är ytterst beklagligt att ett bolag (Vellingebostäder) ägt av kommunen påbörjat byggnation innan bygglovet vunnit laga kraft. Detta är inte att föregå med gott exempel inför sina invånare.

  Efter votering kunde jag konstatera att jag som enda ledamot i nämnden röstade mot att bevilja det tillfälliga bygglovet på Skanörs Vångar.

  Kristian Svensson, ledamot i kommunfullmäktig & 2:e vice ordförande i MBN

   

 • Rapport från kommunstyrelsen 27/2-2017

  Av sdvellinge den 28 februari, 2017
  0

  Sverigedemokraterna yrkade avslag på ärende ”12. Avtal om ideburén samverkan” som är ett integrations och flyktingprojekt mellan Vellinge Kommun, Röda Korset och Rädda Barnen.
  Vi anser att Vellinge kommuns finansiering på 820 000 kr ska prioriteras på annat än vad som beslutats.
  Dessutom saknar vi förtroende för att målen i avtalet ska uppnås, om att alla nyanlända snabbt ska bli integrerade i samhället och att nyanlända ska upplevas som positivt i samhället.

  Kallelsen kan läsas här

  Karl-Johan Persson
  Ledamot i kommunstyrelsen

 • Rapport från kommunfullmäktige 15/2 2017

  Av sdvellinge den 17 februari, 2017
  0

  Försäljningen av kommunens fastigheter fortsätter.

  Skanör 11:29, Stallet på Knösen beståendes av 21,5 Ha mark beslutades idag av Moderaterna att säljas för 4,5 miljoner.
  Sverigedemokraterna motsatte sig försäljningen och reserverade sig mot beslutet.

  Även Falsterbo 21:3, Falsterbo Stationshus beslutades idag att säljas för 3 milj.
  Sd yrkade även här på avslag. Läs artikel från sydsvenskan här.

  Vi ställer oss frågan om detta är bra och hållbart beslut sett ur ett långsiktigt perspektiv.
  Sverigedemokraterna anser det vore bättre om dessa fastigheter förblev i Kommunens dvs kommuninvånarnas ägo istället.

  Sverigedemokraterna motsatte sig även exploateringsavtalet och detaljplanen för Höllviken 19:140, Ljungheda.
  Vi vill motverka ytterligare förtätning av Höllviken och Falsterbonäset och avveckling av grönområden.

  Hela kallelsen kan läsas här.

  Gruppledare
  Karl-Johan Persson

 • Rapport från kommunstyrelsen 31/1-2017

  Av sdvellinge den 2 februari, 2017
  0

  Sverigedemokraterna yrkade avslag på ärende ”12. Ansökan om förlängd nätkoncession av E.ON Elnät Sverige AB för 130 kV markkabel mellan Foteviken och Skanör”. Vi anser inte att ytterligare hänsyn behöver tas till framtida detaljplaner för ex Ljunghusen 12:6, Falsterbokanalen m fl som vi motsätter oss. Sverigedemokraterna förespråkar en mer återhållsam byggnadstakt än övriga partier.

  Avslagsyrkande blev det även på ”22. Antagande av Strukturplan för MalmöLundregionen”.
  Vi delar inte den gemensamma målbilden om att Höllviken ska vara en stad och Falsterbo en större ort år 2035.

  På punkten ”25. Revidering av Handlingsplan för integration i Vellinge kommun 2016-2017”, valde Sverigedemokraterna att inte delta i beslutet. Vi har tidigare yrkat avslag på handlingsplanen och deltar därför inte i revideringen.

  Kallelsen kan läsas här

  Karl-Johan Persson
  Ledamot i kommunstyrelsen