Pressmeddelande från Sverigedemokraterna i Vellinge angående fjärrmanövrering av Falsterbokanalens bro | Sverigedemokraterna i Vellinge

Pressmeddelande från Sverigedemokraterna i Vellinge angående fjärrmanövrering av Falsterbokanalens bro

Relevant riskbedömning har inte utförts innan beslut tagits att kameraövervaka och fjärrstyra öppning av Falsterbokanalens bro från Trollhättan.

På den västra sidan av kanalen bor nästan 10 000 personer. En stor del av dessa är dagligen i behov av samhällets tjänster såsom ambulans, brandkår, polis samt tillsyn av hemtjänst, vårdpersonal mm. Även privat service av olika former har betydelse för människor.

I den riskplan som Vellinge kommun tagit fram ”Plan vid ofarbar bro över Falsterbokanalen” KS 2013-10-02, § 115, finns inget nämnt om att bron ska kunna fjärrmanövreras från Trollhättan. Sverigedemokraternas uppfattning är därför att Vellinge kommun inte kan garantera säkerheten för de boende, sommargäster och badande eller vid sämsta scenario, framkalla fara för människors välbefinnande och liv.

Som exempel kan nämnas att när bron är bemannad håller brovakterna uppsikt efter utryckningsfordon och i det fall ett fordon med blåljus åker över bron mot Falsterbo/Skanör så kontrollerar brovakterna med SOS alarm om fordonet avser att återvänd och meddelar eventuellt väntande båtar via VHF radio att en försening kan ske för att inte fördröja och eventuellt orsaka väntetid vid bron och kanske t.o.m. äventyra liv.

Skulle klaffarna på bron inte låsa blir bron ofarbar. Bommarna som spärrar av vägen kan då inte lyftas. Att åtgärda ett sådant fel kan ta timmar om personal inte snabbt finns på plats. Med en fjärrmanövrerad bro är risken stor att det bildas kilometerlånga köer i båda riktningarna. Som utredningen påpekar på sidan 9 att om bron är ofarbar och en annan händelse inträffar samtidigt så uppstår en extraordinär händelse.

All säkerhetsplanering handlar om att planera för värsta scenariot och inte för ”vackert väder”.

Eftersom bron är enda förbindelsen är alternativet att placera en helikopter för akuta sjuktransporter på säkert avstånd. Det alternativet bör i sådant fall utredas närmare.

Falsterbokanalens bro passeras dagligen av ca 12 000 fordon och under högsäsong då bron öppnas 1 gång per timme så passerar ca 24 000 fordon under 1 dygn.

Att kameraövervaka bron från Trollhättan innebär en klar försämring då ingen kommer att ”sitta och titta” på dessa skärmar under annan tid än just broöppningen.

Ett exempel på hur illa en situation kan utvecklas om övervakning sker från annan plats är när Tjörnbron rasade. Räddningsverksamheten dirigerades från Göteborg men räddningsledaren uppfattade inte olyckans art. Nio personer dog. En polisman boende på platsen lyckades till slut stoppa all trafik.

Att låta bron över Falsterbokanalen bli fjärrmanövrerad är att tillföra ytterligare en risk. Enligt lag (2006:544) har kommunen ansvaret för att minska sårbarheten i sin verksamhet, inte öka den.

Enligt brovakter både pensionerade och nuvarande kan listan med tillbud göras lång, allt ifrån mindre fel på bron ex klafflåsning till båtar som kör på slussarna och är på väg att sjunka.

En riskanalys finns men den påvisar endast dagens bemannade bro, inte en kameraövervakad och fjärrstyrd bro.

Sverigedemokraterna kräver att det görs en komplett riskanalys avseende kameraövervakad bro. I en sådan riskanalys bör ingå inställelsetid vid olika olyckshändelser och de faror som kan uppstå och de extra samhällskostnader som kan uppstå som en följd av att Falsterbokanalens bro lämnas obemannad.

För Sverigedemokraterna i Vellinge den 17 mars 2014.

Karl-Johan Persson (SD)