Pressmeddelande från Sverigedemokraterna i Vellinge angående Överklagat beslut i KF | Sverigedemokraterna i Vellinge

Pressmeddelande från Sverigedemokraterna i Vellinge angående Överklagat beslut i KF

PRESSMEDDELANDE FRÅN SVERIGEDEMOKRATERNA I VELLINGE

2014-03-27

I hur stor utsträckning ska kommuner få stödja privata företag? Det är en fråga som diskuteras ofta, inte minst för att det är viktigt att privata företag ska konkurrera på lika villkor. Nu har det kommit en dom från Förvaltningsrätten i Malmö som kanske kan hjälpa till att klargöra detta.

Domen (målnummer 11144-13) är föranledd av ett överklagande som lämnats in av Karl-Johan Persson, gruppledare för Sverigedemokraterna i Vellinge. Denne hade överklagat ett beslut i Vellinge kommunfullmäktige fattat den 23 oktober 2013. Beslutet var att kommunen skulle ställa ut borgen till ett företag som bedriver förskoleverksamhet. Visserligen skulle företaget erlägga en borgensavgift, men Karl-Johan Persson påpekade i sitt överklagande till Förvaltningsrätten att beslutet trots detta knappast var rätt och riktigt.

Nu har alltså domen fallit, och rätten finner att kommunen har brutit mot 2 kap. § 8 kommunallagen. Förvaltningsrätten finner att borgensåtagandet ska ses som ett individuellt riktat stöd till företagen i fråga. Förvaltningsrätten klargör detta genom att skriva att ”Kreditförsörjning till det privata näringslivet är inte en kommunal angelägenhet även om det kan sägas vara allmänt näringsfrämjande”. Några synnerliga skäl för stödet till det enskilda företaget finns inte heller, skriver Förvaltningsrätten.

Nu återstår att se om Vellinge kommun anser att det är värt att lägga skattebetalarnas pengar på att överklaga domen till kammarrätten, vilket är nästa instans.

För ytterligare information, kontakta Karl-Johan Persson gruppledare för Sverigedemokraterna Vellinge. tel: 070-604 46 60, fredagen den 28 mars efter kl. 15, samt innan kl. 13 varje dag under vecka 14.

Dom i mål nr 11144-13_2014-03-18