Rapport från kommunfullmäktige 2017-11-01 | Sverigedemokraterna i Vellinge

Rapport från kommunfullmäktige 2017-11-01

Som vanligt var det ett möte med högt engagemang från Vellinges enda riktiga oppositionsparti.

 

 • Under pkt 8 ”Aktualisering av ”Vellinge Översiktsplan 2010 – med utblick mot 2050” gick jag som tillförordnad gruppledare upp och istället yrkade på att kommunstyrelsen ger tillväxtavdelningen i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan som grundar sig på en mer realistisk befolkningstillväxt på 0,25% för att bevara vår jordbruksmark och andra naturvärden. Infrastrukturen måste vidare få en mer långsiktig lösning. Ärendet återremitterades efter Mp:s yrkande och votering där L,S och NL biföll yrkandet.

 

 • pkt 12 gick Tommy upp och yrkade på att avgifterna för trygghetslarm  tas bort från omsorgsnämndens taxor och avgifter 2018. I linje med vår motion under pkt 15 yrkade vi även bifall till Liberalernas yrkande om att avgiften för att lokalhyran för pensionärsföreningar skall vara 0 kr.

 

 • Dagens viktigaste punkt på dagordningen var pkt 13. ”Budget 2018 med ekonomisk plan 2019-2020”

 

 

 • Sverigedemokraterna i Vellinge anser att det är av yttersta vikt att kommunen värnar om sin självbestämmanderätt i tider då sittande och tidigare regeringar misslyckats med flyktingpolitiken. Problemen med globaliseringen måste belysas. EU har misslyckats med sitt åtagande att säkra de yttre gränserna som avses genom Schengenavtalet. En politik som nu innebär att staten skjuter över mer och mer problem till kommunerna och dess invånare. Kostnaderna skjuter i höjden och de utlovade vinsterna och tryggheten för kommande pensionärer riskeras att till intet göras. Den trygga ålderdomen är i grunden hotad och antalet fattigpensionärer ökar.

  Staten har ett ansvar för trygghet och säkerhet i vårt samhälle. Ett ansvar som den knappast har förvaltat väl. Sverigedemokraterna i Vellinge vill stärka den brottsförebyggande verksamheten i Vellinge kommun. Kommunen och dess invånare måste gå samman och kräva att staten tar det ansvar som behövs genom att tillföra mer resurser i form av poliser som syns ute i vårt samhälle. I väntan på detta lägger Sverigedemokraterna ökade resurser på brottsförebyggande åtgärder och menar att förutsättningar för ett samarbete med invånarna genom ”Trygg i Vellinge” skall skapas.

  Sverigedemokraterna i Vellinge anser att tillväxtmålet är för högt då infrastrukturen inte ger förutsättningar för denna expansion. En expansion som dessutom många gånger sker på odlingsbar mark av yppersta kvalitet. Vi ser att skulderna i kommunen skjuter i höjden samtidigt som nyanlända och ensamkommande särbehandlas på de befintliga invånarnas bekostnad. Sverigedemokraterna i Vellinge anser att invånarna själva skall få bestämma hur vida det finns förutsättningar för ett mottagande eller ej. Detta utan att det sker på skattebetalarnas bekostnad.

  Vårt V/A nät är i starkt behov av att förnyas. Sverigedemokraterna i Vellinge vill anslå mer pengar till detta.

  Våra pensionärer borde ha rätt till valmöjlighet inom äldrevården. Sverigedemokraterna i Vellinge resonerar som så att ett kommunalt drivet äldreboende skulle med rätt arbetsledning frigöra pengar till ökade löner för personalen. Eftersom kommunen endast har entreprenörer för att klara sitt åtagande till pensionärerna kan det inte ses annat än som ett misslyckande i sitt uppdrag. Sverigedemokraterna anslår initialt pengar för att snarast återta ansvaret på något av kommunens blivande eller befintliga äldreboenden.

  Tyvärr fick vi inget bifall för vårt ändringsyrkande.

 • Pkt 15 behandlade vår motion om att kommunens pensionärsföreningar kostnadsfritt skall kunna boka kommunala lokaler via Vellinge direkt. Kommunens föreningar behöver lokaler för att träffas och utöva sina aktiviteter. I takt med att Vellinge kommun säljer ut fastigheter som tidigare fungerat som naturliga mötesplatser minskar engagemang, medlemsantal och därmed också möjligheten att träffas för föreningarnas medlemmar. Sverigedemokraterna i Vellinge ser med oro på hur kommunen minskar förutsättningarna för kommunens föreningar och byalag att bedriva sin verksamhet. Fokus från kommunens styrande majoritet ligger i detta avseende på helt andra målgrupper än dess egna invånare.Motionen avslogs endast av”nya” Moderaterna. Tyvärr hjälpte inte detta eftersom de har 26 av 51 mandat.

 

 • Under punkt 18 ställer jag en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om Lindesgårdens framtid.

 

 • Under punkt 24 ställer Deniz en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande om varför väktare placerats i Vellinge kommunhus.

Eder:

Kristian Svensson

Tf gruppledare