Rapport från Kommunfullmäktige 27/4 | Sverigedemokraterna i Vellinge

Rapport från Kommunfullmäktige 27/4

23. Årsredovisning 2019 Vellinge kommun

Sverigedemokraterna valde att inte delta i beslutet då revisorerna inte är färdiga med sin granskning.

 

24. Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige i Vellinge kommun

Kommunstyrelsens förslag:
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 6 kalenderdagar före sammanträdet
anmäla detta till kommunförvaltningens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske
på distans.

Sverigedemokraternas, Liberalernas, Socialdemokraternas, Centerns och Miljöpartiets yrkande:

 • 10 – Ledamot som önskar deltar på distans ska snarast, dock senast 1 kalenderdag före sammanträdet anmäla detta till kommunförvaltningens kansli. Det krävs bifall av minst två tredjedelar av tjänstgörande ledamöter för att avgöra om närvaro får ske på distans.

 

25. Revidering av reglemente för gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun.

Kommunstyrelsens förslag:
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 6 dagar i förväg anmäla detta till
styrelsens/nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Sverigedemokraternas, Liberalernas, Socialdemokraternas, Centerns och Miljöpartiets yrkande:

5.3.2 – Ledamot som önskar deltar på distans ska snarast, dock senast 1 dag i förväg anmäla detta till styrelsens/nämndens kansli. Ingen ledamot nekas deltagande på distans.

 

27. Svar på motion från Angela Everbäck (MP) gällande utredning av möjligheten att anlägga fler

Hundrastgårdar

Angela Everbäck (MP) föreslår i en motion, inlämnad 2019-05-20, att Vellinge kommun utreder behovet samt möjligheten till att anlägga kompletterande hundrastgårdar i de av kommunens tätorter som saknar sådana.

Sverigedemokraterna yrkar bifall till motionen.

 

28. Svar på motion från Karl-Johan Persson (SD) m fl om att kräva utdrag ut belastningsregistret

vid nyanställning och upphandling av tjänster inom omsorg

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion enligt följande:

 • att i syfte att skapa en tryggare omsorg, ge kommunstyrelsen i uppdrag att

införa krav på utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning av all personal

inom äldreomsorg och LSS i Vellinge kommun.

 • att ge kommunstyrelsen i uppdrag att redan vid upphandling av tjänster som

omfattar äldreomsorg och LSS i Vellinge kommun införa krav på leverantörer

att tillse att deras personal lämnar utdrag ur belastningsregistret.

Glädjande så har Kommunfullmäktige bifallet Sverigedemokraternas motion.

 

35. Interpellation från Kristian Svensson (SD) angående avsaknad av budget och plan för intern

kontroll för miljö- och byggnadsnämnden

Kommunfullmäktige i Vellinge kommun beslutade den 24 februari 2020 om att upphäva myndighetsservicenämnden och att bilda en ny nämnd kallad miljö- och byggnadsnämnden. Kommunfullmäktige beslutade också samtidigt om ett nytt reglemente för miljö- och byggnadsnämnden. Ärendet hade beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen.

Länsstyrelsen har varit på tillsynsbesök och lämnat en rapport. Länsstyrelsen har förelagt kommunen att yttra sig över de brister i kommunens organisation som Länsstyrelsen har framhållit.

Frågor:

 1. Finns det någon av nämnden beslutad budget för Miljö- och byggnadsnämnden?
 2. Finns det någon av kommunfullmäktige beslutad budget för Miljö- och byggnadsnämnden?
 3. Finns det någon av nämnden beslutad plan om intern kontroll för nämnden?

 

36. Interpellation från Karl-Johan Persson (SD) angående saneringskostnader i Skanörs hamn

Vellinge kommun har finansierat en sanering på ca 750 000 kr i Skanörs hamn i samband med

förberedelser av mark för kallbadhus. Skälet till saneringsbehovet är bla att båtklubben i Skanörs

hamn, förorenat marken med miljöskadliga ämnen.

Sverigedemokraterna anser det omoraliskt att kommuninvånarna ska stå för notan.

Frågor:

 1. Enligt kommunallagen 2 kap 3 § ska Kommuner och regioner behandla sina medlemmar lika, om

det inte finns sakliga skäl för något annat.

-Vilket sakligt skäl finns i detta sammanhang, för att Vellinge kommun ska finansiera saneringen där

en båtklubb förorenat marken?

 1. Enligt kommunallagen 2 kap 4 § får Kommuner och regioner inte fatta beslut med tillbakaverkande

kraft till nackdel för medlemmarna. Sådana beslut får dock fattas om det finns synnerliga skäl för det.

-Vilket synnerligt skäl finns för att kostnaden av saneringen ska anses gynnsam för kommunens

medlemmar och inte en nackdel med tillbakaverkande kraft?

 

37. Interpellation från Kristian Svensson (SD) angående otydlig gränsdragning mellan

kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden

Frågor:

 • I svaret från Samhällsbyggnadschefen saknas svar avseende avgränsningen av miljöfrågor. Vilken är denna avgränsning utifrån reglementet?
 • Viken är din definition av vad som ingår i begreppet miljöfrågor?
 • Var det inte tänkt att Miljö- och byggnadsnämnden skulle få utökat ansvar över miljöfrågor och att det var anledningen till att Myndighetsservicenämnden lades ner?
 • Var finner kommunstyrelsens ordförande stöd i att nuvarande reglemente ger Miljö- och byggnadsnämnden utökat ansvar i klimat- och miljöfrågor?
 • Är det rimligt och demokratiskt att ett reglemente är så otydligt formulerat att gränsdragningen mellan Kommunstyrelsen och Miljö- och byggnadsnämnden, att det blir upp till kommunstyrelsens & Miljö- och byggnadsnämndens ordförande att bestämma vad som hanteras av vem och hur fungerar det i så fall med ”antagen” budget?
 • Ser Kommunstyrelsens ordförande någon risk med nuvarande reglemente utifrån sannolikheten att viktiga miljöfrågor ”hamnar mellan stolarna”?