Rapport från kommunstyrelsen 2017-11-21 | Sverigedemokraterna i Vellinge

Rapport från kommunstyrelsen 2017-11-21

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att aktualisera ”Vellinge översiktsplan 2010 – med utblick mot 2050”. Sverigedemokraterna yrkade på att Kommunstyrelsen ska ge tillväxtavdelningen i uppgift att ta fram förslag till ny ”Vellinge översiktsplan 2010 med utblick mot 2050 – Vellinge vidgar vyerna”, som grundar sig på befolkningstillväxt på 0,25%  samt bevarande av jordbruksmark och andra naturvärde. Detta pga att översiktsplanen styr framtida exploateringar på värdefull jordbruksmark och andra naturvärden.

Under punkten kommunstyrelsens budget hade Sverigedemokraterna följande ändringsyrkande:

Sid 7, andra stycket under Framtid

”en stor utmaning” ändras till ”ett stort problem”.

Sid 9, sjätte stycket under Integration

”Den reviderade handlingsplanen för integration 2018-2019 börjar gälla”, stryks.

”Mål som ej uppfylldes i handlingsplan för integration 2016-2017 måste beaktas i arbetet med den reviderade handlingsplanen, vilket innebär behovet av bostäder och ekonomisk hållbarhet i mottagandet.” ändras till ”Mål som ej uppfylldes i handlingsplan för integration 2016-2017 måste beaktas i framtiden, vilket innebär behov av stopp i mottagandet av anvisade.”

Sid 10, första stycket under verksamhetsmål

”anta detaljplan för större bostadsutbyggnad” ändras till ”anta detaljplan för mindre bostadsutbyggnad”

Lägg till punkt: att minska den kraftiga exploateringen genom att växa med 0,25%.

Sid 14

Stryk samtliga detaljplaner som planeras på jordbruksmark.

BR Fastighet, Budget 2018

Sid 7

Stryk Integrationsverksamhet

Karl-Johan Persson  (SD)

Ledamot kommunstyrelsen