Rapport från kommunstyrelsen 7/4. | Sverigedemokraterna i Vellinge

Rapport från kommunstyrelsen 7/4.

En glad nyhet från dagens kommunstyrelsemöte var att vi fick bifall på vår motion om att kräva utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning och upphandling av tjänster inom omsorg. Se längst ner för mer information.

Övriga ärenden som vi hade synpunkter på:

7. Planuppdrag för Eskilstorp 34:18, Eskilsgården.

Eskilsgården i Vellinge har fram till mitten av augusti 2019 fungerat som vårdboende, då det på grund av fuktproblem föranledde Omsorgsnämnden att säga upp hyresavtalet
med BR-fastigheter. Det finns ett behov av nya lokaler för ett vård- och omsorgsboende samt för daglig verksamhet enligt LSS. Kommunstyrelsens fastighetsutskott beslutade
2019-11-06 att ge fastighetsenheten i uppdrag att under 2020 projektera och upphandla rivning av byggnaden samt ge enheten för plan och exploatering i uppdrag att begära
planuppdrag från kommunstyrelsen gällande fastigheten Eskilstorp 34:18 för ett vård och omsorgsboende samt LSS daglig verksamhet. Plan- och bygglovsenhetens bedömning är att det finns stöd i gällande översiktsplan,
samt att det är lämpligt att pröva ny detaljplan enligt inkommen begäran från
kommunstyrelsens fastighetsutskott. Detaljplanen bedöms inte vara av betydande
intresse för allmänheten eller innebära någon betydande miljöpåverkan.

Sverigedemokraterna yrkar på att ge Plan- och Byggenheten i uppdrag att upprätta detaljplan för Eskilsgården 34:18, Eskilsgården genom utökat förfarande.

Sverigedemokraterna värnar om den demokratiska processen och vill framhålla vikten av lokalförankring hos medborgarna. En detaljplan av den omfattning som är aktuell, centralt belägen i ett äldre villaområde i Vellinge är självklart av betydande intresse för allmänheten i övrigt av stor betydelse särskilt för Vellingeborna. Sverigedemokraterna anser därför att det också är olämpligt att genomföra detaljplaneprocessen med standardförfarande.

8. Utställning för Fördjupad översiktsplan för Östra Höllviken, Vision 2050

Den fördjupade översiktsplanen för östra Höllviken är en fördjupning av Vellinge kommuns gällande översiktsplan. Syftet med planen är att visa på kommunens vision
för östra Höllviken, visa på utveckling i ett attraktivt läge, centralt, kollektivtrafiknära och med närhet till havet, skapa en välkomnande entré till Höllviken, skapa gröna områden för rekreation och hantering av vatten. Planen är inte juridiskt bindande.
Planstrukturen för Östra Höllviken möjliggör en långsiktig etapputbyggnad fram till år 2050, vilket följer samma tidsperspektiv som kommunens översiktsplan. Etapperna i
det tidiga skedet för området är till stor del beroende av markåtgärder och utbyggnad av infrastruktur så som dagvattenhantering, vilket omfattar flera fastighetsägare. För att samordna utbyggnaden behövs det tas fram en exploateringsstrategi och kalkyl för
området

Sverigedemokraterna yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. Vi motsätter oss fortsatt exploatering på jordbruksmark och verkar för en hållbar tillväxt.

11. Revidering delegeringsordning för kommunstyrelsen 2020

Vi yrkar på att kommunstyrelsens delegeringsordning utformas i enlighet med eget förslag.

Sverigedemokraterna motsätter sig att kommunstyrelsens delegeringsordning utformas på det sätt som föreslås. Skälet till att vi motsätter oss detta är att förslaget innehåller delegeringar som:

1. Inte är förenlig med kommunallagen
2. Är allt för långtgående och sätter demokratiska regler ur funktion
3. Skapar jävssituationer

26. Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige i Vellinge kommun

Kommunstyrelsens förslag:
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 6 kalenderdagar före sammanträdet
anmäla detta till kommunförvaltningens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske
på distans.

Sverigedemokraternas och övrig närvarande oppositions yrkande:

§10 – Ledamot som önskar deltar på distans ska snarast, dock senast 1 kalenderdag före sammanträdet anmäla detta till kommunförvaltningens kansli. Det krävs bifall av minst två tredjedelar av tjänstgörande ledamöter för att avgöra om närvaro får ske på distans.

27. Revidering av reglemente för gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun

Kommunstyrelsens förslag:
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 6 dagar i förväg anmäla detta till
styrelsens/nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Sverigedemokraternas och övrig närvarande oppositions yrkande:

5.3.2 – Ledamot som önskar deltar på distans ska snarast, dock senast 1 dag i förväg anmäla detta till styrelsens/nämndens kansli. Ingen ledamot nekas deltagande på distans.

28. Svar på motion från Karl-Johan Persson (SD) m fl om att kräva utdrag ut belastningsregistret vid nyanställning och upphandling av tjänster inom omsorg

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion enligt följande:

• att i syfte att skapa en tryggare omsorg, ge kommunstyrelsen i uppdrag att
införa krav på utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning av all personal
inom äldreomsorg och LSS i Vellinge kommun.

• att ge kommunstyrelsen i uppdrag att redan vid upphandling av tjänster som
omfattar äldreomsorg och LSS i Vellinge kommun införa krav på leverantörer
att tillse att deras personal lämnar utdrag ur belastningsregistret.