Rapport från kyrkofullmäktige 2018-05-24. | Sverigedemokraterna i Vellinge

Rapport från kyrkofullmäktige 2018-05-24.

Protokollsanteckning från SD under pkt. Årsredovisning.

I presentationen för förtroendevalda och kyrkoherdar i Skytts kontrakt den 17:e april 2018 (För övrigt den enda sammankomst, information eller utbildning som erbjudits fullmäktigeledamöterna sedan kyrkovalet) läser jag om församlingens uppdrag: ”Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission” vidare som kyrkofullmäktiges huvuduppdrag: ”Godkännande av församlingsinstruktionen och fatta beslut om mål och riktlinjer för verksamheten”

Detta sagt vill jag påtala uppdraget enligt gällande församlingsinstruktion där tre områden särskilt skall ges fokus:

  • Söndagens gudstjänst: Här visar årsredovisningen en nedgång med ca. 20% (Från 11852 st. gudstjänstdeltagare 2014 till 9536 st. 2017). Alltså en kraftig nedgång trots uttalat fokus i församlingsinstruktionen.
  • Lärande: Någon direkt redovisning har jag inte hittat men noterar att deltagande i barn- och ungdomsverksamheten sjunkit från 123 st. år 2014 till 72 st. år 2017. Antalet vuxna i öppna verksamheten har minskat från 1074st. år 2014 till 567st. år 2017. Alltså en kraftig nedgång även här.
  • Frivilligarbetet: Nämns inte vad jag kan se.

När det gäller församlingens övriga uppdrag diakoni och mission är det endast diakoni som beskrivits och jag väljer här att fokusera på nyanlända som endast omnämns med att en del hembesök gjorts för att överlämna välkomstkorg, informera samt start av ett språkcafé. Ingen ambition eller uppföljning med besöken och cafét redovisas.

Sammanfattningsvis utifrån församlingens uppdrag ser jag ett behov av att en ny församlingsinstruktion snarast möjligt upprättas där mål och riktlinjer förtydligas på ett sådant sätt att löpande uppföljning blir enklare. I arbetet med att utforma den nya församlingsinstruktionen vill jag gärna hänvisa till två artiklar från kyrkans tidning. I en av artiklarna beskrivs ett arbetssätt där hela kyrkofullmäktige involveras och representanter från kommun, skola, vård, sociala myndigheter, polis och räddningstjänst, stora arbetsplatser, föreningar, ungdomar och kulturliv samlas för att ge sin bild av kommunen till församlingens förtroendevalda. I den andra beskrivs arbetet med en enkätundersökning. Att arbeta med båda arbetssätten skulle vara mycket intressant och övergripande.

 

Nomineringsgrupp SD Vellinge anser utifrån årsredovisningen att det finns både behov och utrymme för en satsning i linje med artiklarnas innehåll när nu en ny församlingsinstruktion skall tas fram.

 

Kristian Svensson

Ledamot i kyrkofullmäktige Vellinge-Månstorps församling