Rapport från kyrkofullmäktige 2018-11-06. | Sverigedemokraterna i Vellinge

Rapport från kyrkofullmäktige 2018-11-06.

Under punkt 5 ”Budget och verksamhetsplan 2019” yrkade nomineringsgrupp SD Vellinge på ett tillägg i verksamhetsmålen under följande punkter:

 • Gudstjänster & kyrkliga handlingar: Vårda traditionen kring skolavslutning i kyrkan.
 • Undervisning – konfirmander: Söka samarbete med kommunens föreningar, trygghetsvärdar och nattvandrare. Skapa förutsättningar för ungdomar att upptäcka kyrkans historia, traditioner, identitet.
 • Diakoni & mission: Uppsökande verksamhet hos nyanlända i syfte att sprida det kristna budskapet och fånga upp eventuellt utsatta kristna.
 • Församlingsverksamhet: Personligen kontakta nya medlemmar och medlemmar som lämnar svenska kyrkan i syfte att hörsamma den enskilda medlemmens beslut och därigenom skapa bättre underlag för framtida beslut.
 • Lokaler och mark: Värna om jordbruksmarken och hålla dessa i stånd.
 • Personalutveckling: Möjliggöra för förtroendevalda att följa kyrkans personal under en arbetsdag. Studiebesök för kyrkofullmäktige i församlingens kyrkor där dess historia föredras av dess representanter.

Efter en intressant debatt fick vårt yrkande gehör från tre personer från nomineringsgrupp ”kyrkans väl” vid votering men tyvärr räckte inte detta för att rösta igenom förslaget. SD Vellinge reserverade sig mot beslutet.


Under punkt 7 ”Arbetsordning för kyrkofullmäktige” yrkade SD Vellinge i första hand på att man i sin helhet hänvisar direkt till kyrkoordningen 3 kap. och i andra hand på tillägg i arbetsordningen enligt nedan:

 • Bordläggning enligt 3 kap 27§
 • Reservation enligt 35§

Eftersom ingen kunde redogöra för syftet med arbetsordningen föreslog SD Vellinge att kyrkorådets ordförande skulle bordlägga ärendet. Detta förslag fick gehör av samtliga ledamöter.


Under punkt 9 ”Markförsäljning – del av Ö Grevie 42:1” yrkade nomineringsgrupp SD Vellinge i första hand på bordläggning enligt kyrkoordningen 3 kap. 27§ och i andra hand på avslag eftersom:

 • Förslag till beslut saknas enligt 3 kap. 22§.
 • Då köparens syfte är känt saknas analys utifrån moraliskt och etiskt perspektiv mot Miljöbalken 3 kap. 4§.
 • Analys utifrån våra barns och kommande generationer saknas.
 • Markförsäljningen är inte berett enligt 3 kap 22§

Som argument förde vi fram:

 • Miljöbalken 3 kap. 4§ Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.
 • Jordbruksverket rapport 2017:5 Under perioden 2005-2015 beräknas 6000 hektar jordbruksmark ha bebyggts av i huvudsak bostäder.
 • Idag ligger Sveriges självförsörjningsgrad runt 50 procent, dvs hälften av det vi äter importeras. I stort har vi gått från 85-90 procent till 50 procent på 25 år. Denna radikala försämring har skett sedan 1990 och sedan vi gick med i EU. https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/855383?programid=950

Efter ännu en intressant debatt fick vårt yrkande gehör från en personer från nomineringsgrupp ”kyrkans väl” vid votering men tyvärr räckte inte detta för att rösta igenom förslaget. SD Vellinge reserverade sig mot beslutet.

 

Kristian Svensson

Ledamot i kyrkofullmäktige Vellinge Månstorps församling.