Rapport från kyrkofullmäktige i Vellinge Månstorp 2019-11-07. | Sverigedemokraterna i Vellinge

Rapport från kyrkofullmäktige i Vellinge Månstorp 2019-11-07.

Pkt. 5

Nomineringsgrupp SD Vellinge yrkade på ett tillägg i budgetens verksamhetsmål under följande punkter:

  • Gudstjänster & kyrkliga handlingar: Vårda traditionen kring skolavslutning i kyrkan.
  • Kyrkans unga: Söka samarbete med kommunens föreningar, trygghetsvärdar och nattvandrare. Skapa förutsättningar för ungdomar att upptäcka kyrkans historia, traditioner, identitet.
  • Diakoni & mission: Uppsökande verksamhet hos nyanlända i syfte att sprida det kristna budskapet och fånga upp eventuellt utsatta kristna.
  • Församlingsverksamhet: Personligen kontakta nya medlemmar och medlemmar som lämnar svenska kyrkan i syfte att hörsamma den enskilda medlemmens beslut och därigenom skapa bättre underlag för framtida beslut.
  • Kyrkoråd – Kyrkofullmäktige – Revision: Arbeta för att involvera bl.a. kyrkofullmäktige, kommunens föreningar och företag i arbetet med att ta fram församlingsinstruktionerna.
  • Lokaler och mark: Värna om jordbruksmarken.
  • Personalutveckling: Möjliggöra för förtroendevalda att följa kyrkans personal under en arbetsdag. Studiebesök för kyrkofullmäktige i församlingens kyrkor där dess historia föredras av dess representanter.

 

Omdisponering resurser:

 

Gudstjänster & kyrkliga handlingar: 200.000 (-)
Kyrkans unga: 100.000 (+)
Diakoni & mission: Inom föreslagen budget.
Församlingsverksamhet: 100.000 (+)
Kyrkoråd – Kyrkofullmäktige – Revision: Inom föreslagen budget.
Lokaler och mark: Inom föreslagen budget.
Personalutveckling: Inom föreslagen budget.

 

 

Kyrkofullmäktiges ordförande menade att vår nomineringsgrupps budgetreservation måste beredas för att kunna hanteras i fullmäktige. Jag ställde då frågan till ordförande hur detta skulle kunna vara möjligt när vi fick budgetförslaget mindre än 14 dagar innan mötet och att kyrkorådet inte hade något möte innan fullmäktigemötet. Något underlag till budgeten har inte presenterats. Jag fick inget svar utan det enda budskapet var att yrkandet behövde beredas innan det kunde tas upp. Jag föreslog därför att vårt yrkande skulle avslås men att det skulle bifogas i protokollet då jag reserverade mig mot beslutet. Efter mötet skrev jag nedanstående motion i ärendet. En motion som kommer att tas upp i nästa fullmäktige för vidare beredning i kyrkorådet.

Motion om att ge kyrkorådet i uppdrag att klargöra och förtydliga budgetprocessen.

Vid kyrkofullmäktigemötet 2019-11-07 pkt.5 kunde inte mötet redogöra för hur en enskild ledamot på ett korrekt sätt skall kunna yrka på ändringar eller tillägg i den föreslagna budgeten. Vidare delgavs inte fullmäktiges ledamöter budgetförslaget förrän mindre än 14 dagar innan beslut skulle fattas. Det är av yttersta vikt att den enskilda ledamöten eller nomineringsgrupper på ett demokratiskt sätt skall kunna komma med egen budget, ändrings- eller tilläggsyrkande. Detta för att kunna påverka, driva opinion och komma med alternativa förslag, allt i syfte att förbättra verksamheten och därigenom fullgöra sitt förtroendeuppdrag.

Vellinge kyrkofullmäktige föreslås därför besluta:

Att ge kyrkorådet i uppdrag att klargöra och förtydliga budgetprocessen på ett sådant sätt att det tydligt framgår i tex arbetsordningen hur den enskilde ledamoten eller nomineringsgruppen skall kunna lägga ett eget budgetförslag, ändrings- eller tilläggsyrkande.

Att ge kyrkorådet i uppdrag att klargöra och förtydliga hur och när underlag till budgeten kan inhämtas.

 

Kristian Svensson

Ledamot i Vellinge Månstorp kyrkofullmäktige