Rapport från Miljö- och Byggnadsnämnden 2016-12-15 | Sverigedemokraterna i Vellinge

Rapport från Miljö- och Byggnadsnämnden 2016-12-15

 

Punkt 8 Ändringsyrkande från Sverigedemokraterna Budget 2017, plan för 2018-2019.

Efter att kommunfullmäktige 2016-12-07 fastställt budgeten för 2017 hade MBN att ta ställning till den för nämnden föreslagna budgeten. Tyvärr fanns det inte mycket siffror att hämta i det material som vi fick att granska innan mötet. Mestadels vackra ord presenterades. I linje med Sverigedemokraternas budgetreservation för kommunen i sin helhet valde vi därför att fortsätta lyfta fram och försöka driva vår politik.

Ingen av de andra partierna yrkade på bifall till vårt ändringsyrkande.

Sammanfattning:

  • Kommunen skall utveckla samarbetet med angränsande kommuner och kommunens ideella föreningar för att utvärdera behovet av en 25% tjänst som ekolog.
  • Påbörja arbetet med att återställa Gessiebäcken.
  • Rubriken ”integrationverksamhet” med dess text stryks i sin helhet då vi förespråkar assimilation samt anser att Vellinge kommun inte kan ta emot flyktingar då det saknas både bostäder och arbete samt ställer grupper mot varandra.
  • För att långsiktigt kunna bevara kommunens naturvärde, bibehålla den attraktiva boendemiljön, som uppskattas av såväl invånare som besökare samt upprätthålla kvalitén på arbetet i nämnden vill Sverigedemokraterna i Vellinge sänka befolkningstillväxtmålet från 1% till 0,25%

 

 

Punkt 21 på dagordningen behandlade bygglov för fastigheten Ingelstad 6:94.

Sverigedemokraterna i Vellinge yrkade i första hand på återremiss och i andra hand på avslag.

Ingen av de andra partierna yrkade på bifall till våra yrkanden.

Med en positiv befolkningstillväxt, liten som stor, och ett attraktivt läge är det viktigt att tänka långsiktigt. Sverigedemokraterna anser att parkeringslösningen är otillfredsställande. Detta då, i princip all icke bebyggd mark på fastigheten avsätts för parkeringar. Frågan om garage i källarplan är inte utredd och kostnad för detta alternativ är inte framtagna. Vi anser att frågan om stadsmiljön och gröna ytor är av stor vikt för invånarna.

Vi Sverigedemokrater anser inte att den nuvarande lösningen är optimal för såväl invånare som för kommande generationer, utan anser det som desperat att försöka trycka in en stor parkeringsplats på en innergård som normalt är tänkt som en lugn oas för de boende. Då den föreslagna bygglovsansökan innebär balkonger över prickad mark, för stora frontespiser och otillräckligt antal parkeringsplatser kan vi inte annat än att anse att fastigheten blir överexploaterad med nuvarande förslag.

 

Vill samtidigt passa på att önska Er en riktigt God Jul & Gott Nytt år

Kristian Svensson

2:e vice ordförande i MBN & ledamot i kommunfullmäktige