Rapport från Miljö- och Byggnadsnämnden 2017-04-06 | Sverigedemokraterna i Vellinge

Rapport från Miljö- och Byggnadsnämnden 2017-04-06

Under punkt 12 fick vi i kväll gehör för vårt ändringsyrkande om att i yttrandet angående samråd för detaljplan, Vellinge 99:83 Åkarpsgatan (Tofta gård) skärpa texten om starkare skydd i detaljplanen.

Sverigedemokraterna yrkade på ändring av bygglovsenhetens synpunkt på starkare skydd. I meningen: ”Planbeskrivningen redovisar omsorgsfullt kvalitéerna som finns i byggnaderna men bygglovsenheten efterfrågar om möjligt ett ännu starkare skydd i detaljplanen som gör att huvudbyggnaden och de kvarvarande gårdsbyggnaderna inte får rivas” stryks ”om möjligt” och ”q-märkning,” införs för att förtydliga bygglovsenhetens ståndpunkt.

Yrkandet antogs glädjande enhälligt.

Sverigedemokraterna i Vellinge värnar om de få ursprungsgårdar som finns kvar i Vellinge. Av de ursprungliga ca. 30-35 gårdar som fanns i slutet av 1700-talet finns endast 8 gårdar kvar. Sverigedemokraterna ser en stor risk att allt annat än en q-märkning riskerar leda till att den ur kulturmiljösynpunkt viktiga gårdsbebyggelsen kommer att försvinna.

Kristian Svensson

2:e vice ordförande i Miljö- och Byggnadsnämnden.