Rapport från Miljö och Byggnadsnämnden 2017-05-11. | Sverigedemokraterna i Vellinge

Rapport från Miljö och Byggnadsnämnden 2017-05-11.

Hej alla Sverigevänner. Värmen och solen har nu definitivt nått vårt vackra Sverige och Skåne. Härligt!

Här kommer en något sen rapport från MBN mötet den 11/5 2017. Eftersom jag som ordinarie ledamot i MBN var bortrest trädde Carolle Papp in som ersättare. På vårt förmöte bestämdes att yrka avslag på punkterna 17, 18 och 19. Alla tre punkterna berörde utbyggnad och förtätning på Bruksparken i Hököpinge. (Hököpinge 55:104, 55:105 samt 55:106)

Vi yrkade på avslag med motiveringen:

”Med en positiv befolkningstillväxt, liten som stor, och ett attraktivt läge är det viktigt att tänka långsiktigt. Sverigedemokraterna anser att parkeringslösningen är otillfredsställande. Frågan om garage i källarplan är inte utredd och kostnad för detta alternativ är inte framtagna. Vi anser att frågan om boendemiljön och gröna ytor är av stor vikt för invånarna.

Det nuvarande förslaget kommer att förstöra de värden som Bruksparken idag representerar då de gröna ytorna kommer att försvinna. De intilliggande bostadsrättsföreningarnas synpunkter har inte beaktats. Kommunallagen anger att kommunens ansvar i första hand avser de befintliga invånarna och att kommunen normalt sett inte får vidta åtgärder som är till nackdel för de befintliga invånarna (2 kap. 1§). I plan och bygglagen (1kap. 1§) anges också att kommunen skall arbeta för en utveckling som är till fördel också för kommande generationer. Att vidta åtgärder som är till fördel för nuvarande generationer som (ännu) inte bor i kommunen faller således utanför kommunernas befogenhets- område, så länge det inte också är till fördel för de befintliga invånarna”.

Carolle & Kristian