Rapport från Miljö- och byggnadsnämnden 2017-08-31. | Sverigedemokraterna i Vellinge

Rapport från Miljö- och byggnadsnämnden 2017-08-31.

Pkt 8 Sverigedemokraterna i Vellinge yrkar på avslag att godkänna ”Handlingsplan för integration 2018-2019 för de områden som ligger under Miljö- och byggnadsnämndens reglemente”. Sverigedemokraterna förespråkar assimilation och har 2015-01-03 inlämnat ett eget förslag, i form av en motion, till hur ett mottagande skulle kunna vara uppbyggt.

Pkt 10 Sverigedemokraterna i Vellinge yrkar på ett tillägg i remissyttrandet. Under rubriken synpunkter från Miljöenheten görs ett tillägg:

”Miljöenheten ser det som önskvärt att tillskottsvatten beaktas i skyfallsplanen då denna problematik till stor del påverkar miljön hos enskilda invånare och vidare utsläpp i våra hav vid eventuell breddning av avlopp”.

Under andra punkten ”Inledning” i tredje stycket förklaras att problematiken med tillskottsvatten inte behandlas i skyfallsplanen. Sverigedemokraterna i Vellinge anser i linje med den motion som skrivits 2015-01-24 att problematiken med bl.a. felkopplade och otäta ledningar är en väsentlig del av skyfallsproblematiken och att detta skall ingå i arbetet.

Pkt 27  Sverigedemokraterna i Vellinge yrkar på avslag till bygglov för kommunskylt. Sverigedemokraterna i Vellinge anser att kommunen skall föregå med gott exempel och inte uppmuntra ljusskyltar och reklam längs våra vägar. Vidare anser Sverigedemokraterna att denna typ av skylt inte är väl förvaltade pengar från kommunens invånare.

 

Kristian Svensson

2:e vice ordförande i MBN