Rapport från Miljö- och byggnadsnämnden 2017-10-05 | Sverigedemokraterna i Vellinge

Rapport från Miljö- och byggnadsnämnden 2017-10-05

Pkt. 11 Sverigedemokraterna i Vellinge yrkade på en ändring under rubriken ”synpunkter”. Nuvarande föreslagen text stryks och ersätts med:

Miljö- och byggnadsavdelningen ställer sig negativ till den nya detaljplanen.

  • Vellinge kommun avser att expandera med 500-600 bostäder på fastigheten Eskilstorp 2:26. Fordonstrafiken från dessa fastigheter kommer högst troligt att söka sig ut på motorvägen genom det aktuella området. Cirkulationsplatsen bör därför ges ett körfällt som direkt leder ut på motorvägen utan väjningsplikt. Även trafik från motorvägen bör om möjligt ges ett körfält till höger utan väjningsplikt.
  • Den rådande trafiksituationen på motorvägen bör lösas innan detaljplanen antas.
  • En helhetsbild av hur gång och cykeltrafik från Hököpinge till skolor skall hanteras bör presenteras innan detaljplanen antas.
  • Lämpligen bör trafiken ledas in via Kompanigatan för att möjliggöra en ”värdig entrégata” och som leder direkt in till centrum på företagens framsida istället för som nu föreslagits på baksidan av industrifastigheter.

Vårt yrkande fick inget bifall. Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

 

Pkt. 15 Sverigedemokraterna i Vellinge yrkade i första hand på återremiss och andra hand på bifall till ansökan ”Bostadsanpassningsbidrag på fastigheten Höllviken 6:13 i Höllviken”

Sverigedemokraterna i Vellinge anser i detta fall att samhället har misslyckats i sina åtaganden. Malmö kommun har misslyckats i sina åtagande mot sin invånare. Sverigedemokraterna i Vellinge yrkar i första hand på återremiss då vi anser att Vellinge kommun skall kontakta Malmö kommun för att i första hand hitta en lösning i frågan som den drabbade känner sig bekväm med. I andra hand yrkar vi på bifall till bostadsanpassningsbidraget för att ge offret ett så värdigt boende som möjligt när Malmö kommun sviker.

Våra yrkanden fick inget bifall. Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

 

Pkt. 17 ”Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med tillhörande komplementbyggnad samt rivningslov för befintliga byggnader på fastigheten Höllviken 4:49 – Ljungvägen 15A”

Sverigedemokraterna i Vellinge anser i detta fall att sunt förnuft bör råda. Garaget har varit uppfört då detaljplanen antogs 1983-01-27. Marken används idag uppenbart inte som grönområde utan som väg. Högst troligt kommer marken inte att tjäna det syfte som det en gång var tänkt, nämligen att stänga av gatan för trafik. Skulle man mot förmodan vilja stänga gatan för trafik någon gång i framtiden så kan detta låta sig göras ändå.

Vårt yrkande fick inget bifall. Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.

 

Kristian Svensson

2:e vice ordförande