Rapport från Miljö- och Byggnadsnämnden 2017-11-01 | Sverigedemokraterna i Vellinge

Rapport från Miljö- och Byggnadsnämnden 2017-11-01

Under pkt 14 ”Förslag till insatser för att minska spridningen av microplaster i Vellinge kommun” yrkade vi i första hand på återremiss och i andra hand på ett tillägg.

En stor del av Vellinge kommun angränsar mot vatten och många av kommunens invånare har valt att bosätta sig i kommunen för dess stora naturvärde. Sverigedemokraterna i Vellinge ser det därför som naturligt att vi tar ansvar för den påverkan vi människor orsakar genom användningen av plaster i vårt samhälle. Vidare ser vi det som positivt om vi kan skapa samarbete med våra högskolor och företag som arbetar med problemen relaterade till microplaster. Arbete som är preventivt, förebygger, skapar förståelse genom utbildning och forskning eller arbete för att undvika och rätta till de skador som microplasterna orsakar. Företag som arbetar med dessa frågor genererar arbetstillfälle med spetskompetens och möjliggöra export till andra länder, vilket är bra för Sverige.

  • Återremiss för att det i förslaget skall arbetas in i dokumentet hur Vellinge kommun skall förhålla sig i frågan mot de avloppsreningsverk vi använder oss av samt hur Vellinge kommun arbetar för att stimulera forskning och utveckling på området.

Tilläggsyrkande:

  • Under rubriken: ”Vad kan vi i Vellinge kommun göra” skapas en ny underrubrik ”V/A (Vatten och Avlopp)” med texten, Vellinge kommun skall arbeta för att reningsverken vi använder oss av utrustas med den bästa tekniken på området.
  • Under rubriken: Vad kan vi i Vellinge kommun göra” skapas ytterligare en ny underrubrik ”Forskning och utveckling” med texten, Vellinge kommun skall arbeta för att stimulera forskning och utveckling och aktivt arbeta för att locka företag inom området till kommunen.

Tyvärr biföll inte något av de andra partierna vårt yrkande.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Eder:

Kristian Svensson

Ledamot i kommunfullmäktige & 2:e vice ordförande i MBN