Rapport från Miljö- och byggnadsnämnden 2017-12-14. | Sverigedemokraterna i Vellinge

Rapport från Miljö- och byggnadsnämnden 2017-12-14.

  • Under punkt 7 (Remissyttrande för Måsen 2 och 11) lämnade Sverigedemokraterna en protokollsanteckning:
  • Sverigedemokraterna i Vellinge vill genom en protokollsanteckning belysa att det i planbeskrivningen under rubriken ”Dricks- och spillvatten” finns beskrivet att funktion och dimension bör kontrolleras innan anslutning görs.Under rubriken ”Dagvatten” finns beskrivet att kapaciteten i ledningsnätet är ansträngt. Sverigedemokraterna i Vellinge ser inte stenkistor som ett hållbart alternativ utan menar att ledningsnätets kapacitet först skall förstärkas för att möjliggöra inkoppling.

 

  • Under punkt 9 (Budget 2018) yrkade Sverigedemokraterna på en ändring :
  • Sverigedemokraterna förespråkar assimilation och yrkar därför på att stycket med rubriken ”Integrationsverksamhet” stryks i sin helhet.Vidare en protokollsanteckning om att Sverigedemokraterna i Vellinge har ett tillväxtmål på max 0,25% och ser därför i enlighet med vår budgetreservation att en besparing på en bygglovshandläggare hade varit möjlig.

 

  • Under punkt 25, 26 och 27 (Bygglov för Hököpinge 55:104, 105, 106) yrkade Sverigedemokraterna på avslag med samma motivering som tidigare:
  • Med en positiv befolkningstillväxt, liten som stor, och ett attraktivt läge är det viktigt att tänka långsiktigt. Sverigedemokraterna anser att parkeringslösningen är otillfredsställande. Frågan om garage i källarplan är inte utredd och kostnad för detta alternativ är inte framtagna. Vi anser att frågan om boendemiljön och gröna ytor är av stor vikt för invånarna.Det nuvarande förslaget kommer att förstöra de värden som Bruksparken idag representerar då de gröna ytorna kommer att försvinna. De intilliggande bostadsrättsföreningarnas synpunkter har inte beaktats. Kommunallagen anger att kommunens ansvar i första hand avser de befintliga invånarna och att kommunen normalt sett inte får vidta åtgärder som är till nackdel för de befintliga invånarna (2 kap. 1§). I plan och bygglagen (1kap. 1§) anges också att kommunen skall arbeta för en utveckling som är till fördel också för kommande generationer. Att vidta åtgärder som är till fördel för nuvarande generationer som (ännu) inte bor i kommunen faller således utanför kommunernas befogenhets- område, så länge det inte också är till fördel för de befintliga invånarna.

 

  • Under punkt 28 (Bygglov för nybyggnation samt rivningslov för befintlig byggnad på fastigheten  Höllviken 8:70 – Falsterbovägen) yrkade Sverigedemokraterna på avslag:
  • Sverigedemokraterna i Vellinge har full respekt för att företag och privatpersoner vill tjäna pengar genom att bygga på attraktiv mark. Förslaget innebär dock en överexploatering av fastigheten enligt Sverigedemokraterna i Vellinge. Denna typ av bebyggelse passar inte in längs Falsterbovägen som är Höllvikens centrumgata.Vidare anser vi inte att sophanteringen är löst på ett tillfredsställande sätt och att inkopplings-möjligheten till dagvatten samt vatten & avlopp behöver utredas avseende kapacitet ur ett långsiktigt hållbart perspektiv.

 

Efter mötet hade Miljö- & Byggnadsnämndens personal ordnat ett gott julbord samt levande musik nere på café Nyfiket. En trevlig kväll som fick avsluta nämndens arbete 2017.

Med dessa ord vill jag passa på att önska alla Sverigevänner en riktigt God Jul & Gott Nytt år.

Eder:

Kristian Svensson