Rapport från Miljö- och byggnadsnämnden 2018-06-14 | Sverigedemokraterna i Vellinge

Rapport från Miljö- och byggnadsnämnden 2018-06-14

Sverigedemokraterna yrkar på avslag på pkt 14 ”Ansökan om bygglov för nybyggnad av restaurang på fastigheten Höllviken 10:48 – Kämpingestranden i Vellinge kommun ”

Sverigedemokraterna i Vellinge anser inte att det är lämpligt att ersätta en mindre kiosk med en restaurang i två plan. Enligt planbestämmelserna är fastigheten avsedd för Natur /Lek.

 

Sverigedemokraterna yrkar på avslag på pkt 16 ”Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med komplementbyggnader Lilla Hammar 15:32”

Sverigedemokraterna i Vellinge reserverade sig mot beslutet att godkänna detaljplanen för Lilla Hammar 15:32 i kommunfullmäktige 2015-06-17.

Sverigedemokraterna anser att bebyggelsen kommer att förändra områdets karaktär och ge en negativ bild av landskapet. Det är Sverigedemokraternas starka uppfattning att många av de som flyttar till Falsterbonäset lockas av en unik natur och en attraktiv miljö och vi menar att den föreslagna byggnationen förstör dessa värden genom stadsliknande bebyggelse.

Ytterligare bostäder lär dessutom öka de redan påtagliga trafikproblem som finns på näset.

Sverigedemokraterna beklagar den hårda urbanisering av Falsterbonäsets tätorter som vi anser leder till en reducerad attraktivitet för Vellinge kommuns invånare.

 

Sverigedemokraterna yrkar på avslag på pkt 23 och 24 ”Ansökan om bygglov för flerbostadshus på fastigheterna Vellinge 99:148 samt 99:151”

Sverigedemokraterna i Vellinge beklagar att kommunen avråder från parkeringsplatser under jord.

Sverigedemokraterna i Vellinge anser inte att det finns tillräckliga friytor. Enligt PBL 9§ 8 kap. gäller att, om det inte finns tillräckligt med utrymme för både friyta och parkering skall det i första hand säkerställas att tillräckligt med friytor finns.

Den framtida parkeringslösningen som redovisas i form av ett parkeringshus anser vi inte passa in i Vellinge.

 

Sverigedemokraterna i Vellinge yrkar på avslag på pkt 25. ”Ändrad användning, hunddagis Åkarp 4:27”.

Sverigedemokraterna i Vellinge beaktar grannens synpunkter och anser inte att verksamheten huvudsakligen kommer att kunna bedrivas inomhus. I området finns begränsad tillgång till rastplatser.

 

Sverigedemokraterna i Vellinge yrkar på avslag på pkt 26. Nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnader Östra Grevie 9:57.

Sverigedemokraterna i Vellinge anser inte att denna typ av bebyggelse kan anses som ett väsentligt samhällsintresse nog för att bebygga jordbruksmark enligt 3 kap. 1§ miljöbalken.

 

Kristian Svensson

2:e vice ordförande i Miljö- och byggnadsavdelningen.