Rapport från Miljö- och Byggnadsnämndens möte 2018-05-03. | Sverigedemokraterna i Vellinge

Rapport från Miljö- och Byggnadsnämndens möte 2018-05-03.

Protokollsanteckning pkt 9. Remissvar i granskningen av detaljplan för Ljunghusen 12:6 mfl, norr om väg 100.

Kommunstyrelsen fattade 2013-02-12 beslut om positivt planbesked för prövning av planläggning av bostäder inom aktuellt område. SD Vellinge hade vid denna tidpunkt inte mandat i kommunstyrelsen, vilket innebär att SD Vellinge varken hade beslutanderätt eller kunde få sina yttrande protokollförda.

SD Vellinge anser inte att det aktuella planområdet skall bebyggas.

Yttrandet från MBN, Länsstyrelsen samt FNF stärker oss i vår uppfattning att bl.a. vägtrafikbuller, infrastrukturproblem, områdets höga naturvärde samt att närheten till naturreservatet gör det olämpligt för bebyggelse. SD Vellinge har till skillnad från den styrande majoriteten ett tillväxtmål på 0,25% per år och förordar i första hand att en utökad bebyggelse sker i Vellinge tätort. Bebyggelsen inom Vellinge tätort bör då lämpligen ske genom högre hus för att stärka Vellinges profil som kommunens huvudort och därigenom möjliggöra en levande stadskärna och skapa goda förutsättningar för mindre butiker att bedriva verksamhet.

 

Sverigedemokraterna i Vellinge yrkar på avslag på pkt 10-20. Nybyggnad av 11 stycken enbostadshus i Arrie

Sverigedemokraterna i Vellinge anser inte att enbostadshus med tomt kan anses som ett väsentligt samhällsintresse nog för att bebygga jordbruksmark enligt 3 kap. 1§ miljöbalken.

 

 

Kristian Svensson

2:e vice ordförande i MBN