Rapport från Miljö- och byggnadsnämndens möte 2018-11-08. | Sverigedemokraterna i Vellinge

Rapport från Miljö- och byggnadsnämndens möte 2018-11-08.

Tilläggsyrkande från Sverigedemokraterna pkt 14 ” Yttrande över samråd gällande detaljplan för del av Östra Grevie 9:40, 9:12, 3:45 och 42:1 mfl”

Under rubriken Miljö- och byggnadsavdelningens synpunkter görs i erforderlig omfattning tilläggen:

 • Underlaget till tillväxtavdelningens bedömning avseende miljöbalken 3 kap. 4§ saknas som underlag för beslut.
 • Underlaget till tillväxtavdelningens bedömning avseende miljökonsekvensbeskrivning Miljöbalken 6 kap. 11-12§ saknas som underlag för beslut. Minst en liten MKB enligt kap. 6 47§ bör göras.

Som stöd för vårt yrkande hänvisade vi till:

 • Miljö balken 3 kap. 4§ Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.
 • I jordbruksverkets rapport 2017:5 beräknas, under perioden 2005-2015, 6000 hektar jordbruksmark ha bebyggts av i huvudsak bostäder.
 • Idag ligger Sveriges försörjningsgrad runt 50%, dvs hälften av det vi äter importeras. I stort sett har vi gått från 85-90% till 50% på 25 år. Denna radikala försämring har skett sedan 1990 och mycket på grund av att vi gick med i EU.

Trots stöd från Socialdemokraterna vid voteringen röstades förslaget ner efter votering. SD Vellinge reserverade sig mot beslutet.


Tilläggsyrkande från Sverigedemokraterna pkt 13 ” Yttrande över samråd gällande detaljplan för del av Vellinge 68:14”.

Under rubriken Miljö- och byggnadsavdelningens synpunkter görs i erforderlig omfattning tilläggen:

 • Underlaget till tillväxtavdelningens bedömning avseende miljöbalken 3 kap. 4§ saknas som underlag för beslut.
 • Underlaget till tillväxtavdelningens bedömning avseende miljökonsekvensbeskrivning Miljöbalken 6 kap. 11-12§ saknas som underlag för beslut. Minst en liten MKB enligt kap. 6 47§ bör göras
 • Anknytning mot väg 100 bör säkerställas innan vidare arbete med detaljplanen genomförs.

Som stöd för vårt yrkande hänvisade vi till:

 • Miljö balken 3 kap. 4§ Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.
 • I jordbruksverkets rapport 2017:5 beräknas, under perioden 2005-2015, 6000 hektar jordbruksmark ha bebyggts av i huvudsak bostäder.
 • Idag ligger Sveriges försörjningsgrad runt 50%, dvs hälften av det vi äter importeras. I stort sett har vi gått från 85-90% till 50% på 25 år. Denna radikala försämring har skett sedan 1990 och mycket på grund av att vi gick med i EU.

Trots stöd från Socialdemokraterna vid voteringen röstades förslaget ner efter votering. SD Vellinge reserverade sig mot beslutet.


Under pkt 27 yrkar Sverigedemokraterna i Vellinge, som vid tidigare ansökan, på avslag på ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med komplementbyggnader Lilla Hammar 15:32.

 • Sverigedemokraterna anser att bebyggelsen kommer att förändra områdets karaktär och ge en negativ bild av landskapet. Det är Sverigedemokraternas starka uppfattning att många av de som flyttar till Falsterbonäset lockas av en unik natur och en attraktiv miljö och vi menar att den föreslagna byggnationen förstör dessa värden genom stadsliknande bebyggelse.
 • Ytterligare bostäder lär dessutom öka de redan påtagliga trafikproblem som finns på näset.
 • Sverigedemokratera beklagar den hårda urbanisering av Falsterbonäsets tätorter som vi anser leder till en reducerad attraktivitet för Vellinge kommuns invånare.

Vi fick tyvärr inget gehör från övriga partier och Sverigedemokraterna i Vellinge reserverade sig mot beslutet att godkänna detaljplanen för Lilla Hammar 15:32 i kommunfullmäktige 2015-06-17.

 

Kristian Svensson

2:e vice ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden.