Rapport från Myndighetsservicenämnden 2019-09-12. | Sverigedemokraterna i Vellinge

Rapport från Myndighetsservicenämnden 2019-09-12.

Punkt 11.

Sverigedemokraterna i Vellinge noterar det olämpliga i KS delegationsordning avseende möjligheten att överklaga, transparens samt risk för maktkoncentration i för kommunen viktiga frågor. Genom omorganisationen som föreslås tänjer man dessutom på begreppet jäv och hur detta skall hanteras.

I det beslutsunderlag som bifogats ärendet hittar inte SD Vellinge tillfredsställande svar på, i första hand jävssituationen, de synpunkter som lyfts fram till Charlotte Unosson från MYS AU.

I den muntliga redovisning som Charlotte Unosson samt Martin Jungman föredrar på myndighetsnämndens möte framkommer inget som förändrar vårt ställningstagande.

Sverigedemokraterna i Vellinge yrkar i första hand på återremiss och i andra hand på avslag.

Samtliga ledamöter bifaller yrkandet på återremiss och en enhällig nämnd återremitterar ärendet.

 

Som en följd av det som framkommit har Sverigedemokraterna idag 2019-09-25 lämnat in följande motion till kommunfullmäktige:

Motion om att återkalla kommunstyrelsens delegationsordning gällande förändring av förvaltningsorganisation.

Den 28:e maj tog kommunstyrelsen beslut om att ändra i delegationsordningen gällande förändring av förvaltningsorganisationen. Index: D13:1 (Se förtydligande nedan).

Sverigedemokraterna i Vellinge ser med oro på den föreslagna sammanslagningen mellan förvaltningen för Tekniska- och Myndighetsservicenämnden. Uppenbar jävssituation råder då utförande- och kontrollfunktion kommer att ligga i samma organisation. Det kan vidare inte anses trovärdigt att denna typ av organisationsförändring inte skulle påverka fastslagen budget. Som en följd av ovanstående förväntas myndighetsservicenämnden fatta beslut om reviderad delegationsordning utan erforderliga underlag.

Att denna typ av beslut kan tas utan ett politiskt godkännande bedömer vi vara fel då kommunens trovärdighet gentemot sina invånare kan skadas.

Vellinge kommunfullmäktige föreslås därför besluta:

Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att återkalla delegeringsbeslut enligt Index: D13:1

Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att uppföljning på kommunstyrelsens delegeringsbeslut skall redovisas skyndsamt alternativt på nästkommande kommunstyrelsemöte.

Förtydligande avseende index: D13:1

Ärende: Beslut om förändring av förvaltningsorganisation på kommunövergripande nivå.

Kommentar: Verkställighetsbeslut som fattas av kommundirektören.

Villkor: Samråd med kommunstyrelsens ordförande. Beslut får endast fattas inom de ekonomiska ramar som fastslagits i budget.

 

Punkt 17.

Lilla Hammar 13:7 – Nybyggnad av tvåbostadshus samt rivningsanmälan.

Sverigedemokraterna i Vellinge anser att de utpekade värdena för riksintresse för högexploaterade kustzoner enligt Miljöbalken påverkas negativt. Byggnader ska utformas med hänsyn till platsens värden och kvaliteter enligt PBL. Sverigedemokraterna i Vellinge anser inte att den föreslagna byggnaden uppfyller anpassningskraven i området. Vår bedömning är vidare att Vellinge kommun utsätter sig för en betydande risk genom att ge bygglov till en fastighet som uppenbart befinner sig i ett område som ofta är utsatt för förhöjt vattenstånd.

I underlaget till beslut saknades en nybyggnadskarta som bla ger viktig information om husets placering och höjder.

Sverigedemokraterna i Vellinge yrkar i första hand på återremiss och i andra hand på avslag.

Samtliga ledamöter bifaller yrkandet på återremiss och en enhällig nämnd återremitterar ärendet.

 

Kristian Svensson

Ledamot i myndighetsservicenämnden