Rapport från Myndighetsservicenämnden 2019-10-10. | Sverigedemokraterna i Vellinge

Rapport från Myndighetsservicenämnden 2019-10-10.

 

Pkt. 13  Sverigedemokraterna yrkade på avslag av ”Revidering av myndighetsservicenämndens delegeringsordning” med motiveringen:

En enig nämnd yrkade den 12:e september på återremiss utifrån att godtagbara underlag saknades för att hantera den uppkomna jävsproblematiken i den nya förvaltningsorganisationen. SD Vellinge anser att det är anmärkningsvärt att inget ytterligare underlag presenterades, varken i det utskickade beslutsunderlaget eller på dagens möte och yrkade därför på avslag i sin helhet. Efter votering kunde vi tyvärr konstatera att inget annat parti stod upp för det krav på bättre underlag som nämnden begärt. Vi reserverade  oss mot beslutet.

Pkt. 21 Sverigedemokraterna yrkade på avslag av ”Nybyggnad en- och tvåbostadshus, Lilla Hammar 13:7 – Östra Halörsvägen 132-3” med motiveringen:

Sverigedemokraterna i Vellinge anser att de utpekade värdena för riksintresse för högexploaterade kustzoner enligt Miljöbalken påverkas negativt. Byggnader ska utformas med hänsyn till platsens värden och kvaliteter enligt PBL. Sverigedemokraterna i Vellinge anser inte att den föreslagna byggnaden uppfyller anpassningskraven i området. Vår bedömning är vidare att Vellinge kommun utsätter sig för en betydande risk genom att ge bygglov till en fastighet som uppenbart befinner sig i ett område som ofta är utsatt för förhöjt vattenstånd. Tyvärr fick vi inget gehör från övriga partier. Vi reserverade oss mot beslutet.

Kristian Svensson

Ledamot i kommunfullmäktige & Myndighetsservicenämnden