Rapport från Myndighetsservicenämndens möte 2019-01-03 samt 2019-01-24. | Sverigedemokraterna i Vellinge

Rapport från Myndighetsservicenämndens möte 2019-01-03 samt 2019-01-24.

Eftersom jag reste bort precis efter förra mötet kommer här en sammanfattning av båda mötena:

2019-01-03

pkt. 4:

Sverigedemokraterna i Vellinge yrkade på att delegering enligt I.2 ”Beslut att bevilja bostadsanpassningsbidrag m.m. över fyra prisbasbelopp, i de fall det inte är frågan om principiella ärenden” inte skall delegeras till arbetsutskottet.

Efter det att arbetsutskottets 5 ledamöter valts på ett odemokratiskt sätt, utifrån väljarnas perspektiv, yrkade SD Vellinge på att beslut att avslå ansökan om bostadsanpassningsbidrag enligt I.2 inte skall delegeras till arbetsutskottet  utan beslutas i nämnden som tidigare. Detta därför att SD Vellinge i princip kan hållas utanför viktiga beslut. (Jörgen Nord (S) blev efter sluten votering invald som ordinarie ledamot i arbetsutskottet efter att Vellingealliansen tillsammans med socialdemokraterna röstat på Jörgen och Moderaterna valde att lägga ner sina röster, SD fick nöja sig med en ersättarplats)

Moderaternas servicegaranti leder i detta fall till en maktkoncentration, allt för att kunna påskynda beslutsprocessen.

Sverigedemokraterna i Vellinge reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Jag valde dock 2019-01-21 att göra en laglighetsprövning hos förvaltningsrätten med följande motivering:

Den 2019-01-03 tog myndighetsservicenämnden i Vellinge ett beslut som jag anser strider mot kommunallagen kap.6 §38 punkt 3. Myndighetsservicenämnden i Vellinge beslutade 2019-01-03 §4 ”Delegationsordning för myndighetsservicenämnden” Index I.2 att delegera till arbetsutskottet: Beslut att bevilja bostadsanpassningsbidrag m.m. över fyra prisbasbelopp, i de fall det inte är frågan om principiella ärenden. Jag anser att detta strider mot kommunallagen kap.6 §38 punkt 3: Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av stor vikt. Rimligen bör det tydligt framgå i delegationsordningen vilka ärenden som inte är principiella för att kunna delegeras.

2019-01-24

pkt. 14: 

Protokollsanteckning pkt 14 ”Yttrande angående förändringar i renhållningsordningens föreskrifter ”.

Sverigedemokraterna i Vellinge anser att arbetsmiljön är viktig och förordar en ändring i bilaga B, Avfallsutrymmen, tekniska krav pkt. ARBETSMILJÖ ”från trösklar och trappsteg undvikas” till ”trösklar och trappsteg får ej förekomma”.

pkt. 17: 

Sverigedemokraterna i Vellinge yrkar i första hand på återremiss av budgeten då den ekonomiska redogörelsen är bristfällig.

I andra hand yrkar vi på ett tilläggsyrkande:

Under rubriken ”Prioriterade satsningar” ges tillägget:

  • Verka för att inga tillfälliga bygglov ges för modulhus/baracker utan istället arbeta för långsiktiga lösningar med god framförhållning.

Under rubriken ”Ekonomi” justera kostnader genom tillägget:

  • Minska antalet bygglovshandläggare, minus 600.000 sek.

Glädjande valde valde L, Mp samt S att bifalla SD:s yrkande om återremiss men eftersom kvalificerad majoritet krävs i nämnder till skillnad från i fullmäktige så antogs budgeten med 6 röster mot 5. Vårt andra hands yrkande bifölls ej.

Sverigedemokraterna i Vellinge reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sverigedemokraterna i Vellinge yrkade i första hand på återremiss då vi anser att intäkter och kostnader kan specificeras bättre. Den ekonomiska redovisningen under rubriken ”Ekonomi” är bristfällig då endast intäkter och kostnader redovisas som enda poster. Det är orealistiskt att kunna granska och bedöma en budget med endast dessa två siffror som underlag.

Sverigedemokraterna i Vellinge anser att tillväxtmålet på 1% är för högt för att kommunen skall kunna fungera tillfredsställande kortsiktigt såväl som långsiktigt samtidigt som natur, jordbruksmark och boendemiljö bevaras. Med vår mer eftertänksamma och konservativa bedömning anser vi att 0,25% tillväxt är mer rimlig. Med SD:s politik skulle antalet bygglovshandläggare kunna minskas och därmed också kostnaderna. Enligt vår budget får vi en kostnadsreducering med 600.000 sek.

Sverigedemokraterna anser att modulhus/baracker är av ondo och ett tecken på dålig framförhållning samt förfular boendemiljön för intillboende. Erfarenheten visar att de flesta av de tillfrågade rågrannarna ställer sig negativa till denna typ av byggnation. Sverigedemokraterna vill därför verka för att inga tillfälliga bygglov ges för modulhus/baracker.

Eder:

Kristian Svensson

Ledamot i myndighetsservicenämnden