Våra viktigaste valfrågor | Sverigedemokraterna i Vellinge

Våra viktigaste valfrågor

TRYGGHET

Sverigedemokraterna ser med stor oro på den brottsvåg som drabbat privatpersoner, skolor och företagare i Vellinge kommun. Speciellt avskyvärda är villainbrott och brotten mot äldre personer som i många fall inte har förmåga att skydda sig själv.

– Satsningar på utökade bevakningstjänster

– Uppmuntra och ekonomiskt stödja ideellt brottsförebyggande arbete i kommunen

Ordning och reda i skolan!

– Bibehålla trygghet i förskola och skola, med små barngrupper, hög lärartäthet och hjälp till barn med extra behov

– Obligatoriska ålders-, hälso- och språktester innan placering av nyanlända i skolan

 

MILJÖ

Sverigedemokraterna anser att Vellinge kommuns mål om en befolkningstillväxt på 1 % ska sänkas till 0,25 % och menar att vi ska bevara den attraktiva miljön som vi har idag. Vid stadsplanering och framtagandet av detaljplaner ska stor hänsyn tas till behoven hos de djur- och växtarter som lever inom kommunen. Sverigedemokraterna vill också värna strandskyddet i kommunen.

– Minska exploateringsgraden

– Marint center i Falsterbokanalen

– Restaurera åar och begränsa övergödningen

– Åtgärdsplan för att begränsa påverkan av höjda grundvattennivåer

– Åtgärdsplan för att minska spridningen av plaster i vår närmiljö

– Kommunalt trädprojekt för att skydda mot vind och ge insekter och djur bättre förutsättningar

 

MIGRATION & ASSIMILERING

Sverigedemokraterna förespråkar assimilering och att de som kommer till Sverige ska anpassa sig till det svenska samhället och vår kultur – inte tvärtom.

– Bibehålla och öka satsningar på skånsk och svensk kultur

– Ingen förtur på arbetsmarknaden för nyanlända vid tillsättandet av kommunala tjänster

– Ingen förtur på bostadsmarknaden för nyanlända

– Fortsätta verka för ett tiggeriförbud

– Fortsätta verka för ett stopp av nyanlända

 

EN VÄRDIG ÅLDERDOM

Vellinges medborgare har rätt att få åldras med värdighet. Enligt oss Sverigedemokrater skall ambitionen vara att Vellinge kommunen skall vara Sveriges bästa kommun att åldras i. Det är icke minst en rättvisefråga eftersom de som hela livet bidragit med skatt också har rätt att få något tillbaka, inte enbart i form av livets nödtorft utan även en guldkant på tillvaron. Att många äldre tvingas leva på en månadsinkomst som är lägre än normen för försörjningsstöd, är en regelrätt skandal.

– Komplettera de privata äldreboendena med boenden i kommunal regi

– Kostnadsfria trygghetslarm

– Kostnadsfria möteslokaler för pensionärsföreningar

– Säkerställa att maten inom äldreomsorgen håller hög kvalitet